education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
סרטים יוצרים שינוי – מעורבות חברתית וקולנוע לחט"ב
 

קול קורא 221018 לתקצוב בעלויות עבור קידום לימודי אמנויות בחט''ב לשנת תשע''ט ואילך


כיום, במאה ה- 21 , אמצעי המדיה הפכו למרכזיים והשפעתם ניכרת במרחבים השונים. בתוכנית זו, המיועדת לתלמידי חטיבות הביניים, הושם דגש על הקשר בין הקולנוע ואמצעי המדיה לבין מעורבות חברתית קהילתית, תוך שימת דגש על היבטים חינוכיים סביב ערך האחריות של התלמיד כאדם בנוגע לסביבתו במעגלים השונים (קבוצה כיתה משפחה- - -
חברה קהילה מדינה).
התוכנית מהווה הזדמנות לעיסוק תיאורטי ומעשי בתחומים החברתיים ערכיים ובמעורבות החברתית קהילתית באמצעות כלי המדיה. היא מאפשרת לתלמיד זירת התנסות במצבי חיים שונים להם התלמיד חשוף. באמצעותה התלמידים פוגשים מגוון דעות, ערכים והשקפות אידיאולוגיות מגוונות המחדדות ערכים של דמוקרטיה ברוח מגילת העצמאות והכרת האחר.
באמצעות התוכנית התלמידים יפתחו מחד כישורים אישיים לחשיבה ביקורתית, יצירתיות, פיתוח טעם ודעה אישית, ומאידך כישורים בין אישיים לעבודת צוות, למיומנויות לשיח קבוצתי וקהילתי ויחד להגשמת מטרות ליצירת שינוי – על ידי הפקת סרטים. הייחודיות בקשר בין המורים לתלמידים בתוכנית זאת מחזק את ההכרות המשותפת וטיב הקשר המעודד איכפתיות וקירבה בניהם, שזהו אחת מאבני היסוד של התוכנית האסטרטגית. כמו כן, תוכנית המאפשרת לתלמידים לבוא לידי ביטוי תוך קשר הדוק למעגלים השונים, קשורה לטיפוח הסטנדרטים של האקלים והתרבות הבית ספרית כלמידה רגשית חברתית.

 

לתוכנית המלאה

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/11/2018