education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תכנית להשכלה כללית: תקשורת המונים בעידן הניו מדיה
 

לימודי ההשכלה הכללית מיועדים להרחיב את אופקיו של הלומד ולעורר את סקרנותו ורצונו להעמיק ולהרחיב את ידיעותיו בנושא או בתחום דעת, במסגרת מערכת החינוך, במסגרות אחרות וכלומד עצמאי. לימודי ההשכלה הכללית עשויים להוות הזדמנות לעסוק בתכנים אשר אינם נמצאים בתכניות הלימודים המחייבות, כגון נושאים אקטואליים, חידושים בתחום הדעת והרחבת הדיון בסוגיות ערכיות. לחילופין, לימודי ההשכלה הכללית עשויים להוות מבוא המקנה רקע כללי ותשתיתי, או מצע ללמידת נושא או תחום דעת. יודגש כי לימודי ההשכלה הכללית אינם מיועדים ללימוד נושאים אזוטריים, או נושאים המצויים בשולי תחומי הדעת. לימודי ההשכלה הכללית יספקו ללומד חוויה של חשיפה, 'טעימה' או היכרות ראשונית עם נושא או תחום דעת ויקנו לו ידע ומיומנויות מעבר לאלו הנלמדים במסגרת תכניות הלימודים הקיימות.


 
 מסמך התכנית

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/08/2015