education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תכנית הלימודים לתשע"ה
 

העקרונות עליהם מתבססת התכנית:

  • מודולריות: גישה פתוחה וגמישה בתכנון לימודים. עקרון המודולריות מאפשר התאמתה של התוכנית לקבוצות שונות של תלמידים ומגזרים שונים, זאת תוך הוראת ליבה משותפת.

  • גיוון: התוכנית מזמנת דרכי הוראה מגוונות הנותנות ביטוי לאינטליגנציות מרובות ושונות של תלמידים ולדרכי הבעה יצירתיות במגוון שפות תקשורת.

  • ערכים: שילוב ההיבט הערכי בתכנים הנלמדים. הנושאים שנבחרו בתכנית מזמנים דיון וטיפוח של ערכים כמו סובלנות, חפש ביטוי, פלורליזם ועוד (ראו מטרות על בתכנית).

  • רלוונטיות ואותנטיות : התכנית מזמנת יצירת שיח לימודי המקשר בין עולם התוכן התקשורתי לבין סוגיות אישיות ודילמות עכשוויות. התכנית מאפשרת חיבור בין עולמם הרווי תקשורת של הלומדים והלומדות לבין המיומנויות וכלי הביקורת הנלמדים בכיתה. בתכנית מושם דגש על נושאים המזמנים עיסוק בסוגיות אישיות ,חברתיות, תרבותיות ואזרחיות מתוך גישה רב-תרבותית.

  • דינמיות: תחום התקשורת הינו תחום דינמי ומשום כך צריכה התוכנית לאפשר מסגרת וכלים לעדכון שוטף בהתאם להתפתחויות בטכנולוגיות התקשורת, הפורמטים והסוגות.

  • שילוב רכיבים עיוניים ומעשיים (הפקות): התוכנית מבוססת על שילוב רכיבים מעשיים המתבססים וקשורים לתוכנית העיונית. ייעשה שימוש בחלק המעשי של הנלמד לשם המחשה והדגמה של המושגים התיאורטיים והעיוניים. יידרש שיתוף פעולה בין המורים העיוניים והמעשיים.

  • פיתוח חשיבה ביקורתית ויצירתית: הנושאים בתכנית הלימודים ידונו, תוך שימוש באסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה כגון ניתוח, השוואה, נקודות מבט, יישום, טענה וכו', לצורך פיתוח למידה משמעותית המתמקדת בהבניה של הידע.

  • למידה משמעותית - למידה מתוך משמעות אישית ורגשית, חדווה ויצירתיות, המערבת היבטים מגוונים של התנסויות. כמו כן זימון של מרחבים מגוונים מעבר למרחב הכיתה, כגון מרחבים אישיים ומשפחתיים וכן מרחב –דיגיטאלי.

  • אכפתיות, Caring, כבוד, הערכה ואמון בין כל השותפים ללמידה- חיזוק הפתיחות ויכולת ההקשבה לזולת וההקשבה לעצמך, כחלק מהוויית שיעורי התקשורת


 תכנית הלימודים לתלמידי כיתה י בשנת הלימודים תשע"ה


 תכנית הלימודים לתלמידי כיתות י"א-י"ב בשנת הלימודים תשע"ה ולתלמידי כיתה י"ב בשנת הלימודים תשע"ו

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/01/2016