education - חינוך פניות ותלונות הציבור
 
 
 
 
 
 
 
 
סדר, נוהל ואורחות חיים בבית הספר
הופעה ותלבושת
 

האם בית ספר רשאי לאסור על תלמיד להגיע עם פירסינג או חולצת בטן לבית הספר?


מהי המטרה העומדת מאחורי הנהגת תלבושת אחידה בביה"ס?


כיצד מתקבלת ההחלטה על הנהגת תלבושת אחידה?


כיצד נקבעת התלבושת האחידה?


האם בי"ס שאין בו תלבושת אחידה רשאי לקבוע הגבלות בלבוש?


כיצד יש לנהוג עם תלמיד שלא מגיע עם התלבושת האחידה?


מהן ההנחיות בדבר אופן רכישת התלבושת האחידה?


האם גם למורים ניתן לקבוע תלבושת אחידה?


________________________________________________________

האם בית ספר רשאי לאסור על תלמיד להגיע עם פירסינג או חולצת בטן לבית הספר?

כן. הנהלת בית הספר רשאית להחליט על הגבלות בלבוש ובהופעה הכללית כגון תספורת, איפור, תכשיטים, סוג נעליים וכו'. החלטות אלה תכללנה בתקנון הבית ספרי שיופץ לכל התלמידים בתחילת שנת הלימודים.

חוזר מנכ"ל ס"ד 8(א)
חוזר מנכ"ל מיוחד ט', התשנ"ז

 

________________________________________________________

מהי המטרה העומדת מאחורי הנהגת תלבושת אחידה בביה"ס?

התלבושת האחידה מהווה מסגרת, המחנכת לצניעות ומגבירה את "גאוות היחידה", את תחושת הסולידריות בין התלמידים בביה"ס ואת תחושת השייכות של התלמידים למוסד החינוכי שבו הם לומדים. הנהגת תלבושת אחידה בביה"ס תורמת גם ליתר שיוויוניות ולצמצום פערים חברתיים וכלכליים בין התלמידים, וכן עשויה להקל על הנטל הכלכלי הכבד המוטל על ההורים.

 

            חוזר מנכ"ל ס"ד 8(א) הוראות קבע

 חוזר מנכ"ל ס"ג 8(א) הודעות ומידע

 

________________________________________________________ 

כיצד מתקבלת ההחלטה על הנהגת תלבושת אחידה?

על כל בי"ס לקיים דיון, עוד בשנת הלימודים שקודמת לשנת הלימודים שבה מדובר, בו יהיו שותפים צוות ביה"ס, התלמידים וההורים. ההחלטה בדבר הנהגת תלבושת אחידה מתקבלת באמצעות הליך חינוכי דמוקרטי בהשתתפות כל הגורמים.

 

            חוזר מנכ"ל ס"ד 8(א)  

 

________________________________________________________    

כיצד נקבעת התלבושת האחידה?

קביעת התלבושת ובחירתה נעשית בשיתוף צוות ביה"ס, התלמידים וההורים. הלבוש הנבחר צריך להיות תקין, נקי ומתאים לאווירת ביה"ס. כל בי"ס חופשי לגבש לו תלבושת המתאימה לאופיו.

 

חוזר מנכ"ל ס"ד 8(א) הוראות קבע

 חוזר מנכ"ל ס"ג 8(א) הודעות ומידע

________________________________________________________  

האם בי"ס שאין בו תלבושת אחידה רשאי לקבוע הגבלות בלבוש?

כן. הנהלת ביה"ס רשאית להחליט על הגבלות בלבוש ובהופעה הכללית, ובכלל זה תספורת, איפור, תכשיטים, סוג הנעליים וכד'. בנוסף, בחינוך הדתי נדרשת הופעה ההולמת את דרישות הצניעות המקובלות בציבור הדתי.

 

חוזר מנכ"ל ס"ד 8(א)

 

________________________________________________________ 

כיצד יש לנהוג עם תלמיד שלא מגיע עם התלבושת האחידה?

ביה"ס רשאי לנקוט באחד האמצעים הבאים:
1. רישום במזכירות בס' "תלבושת".
2. שיחת בירור עם התלמיד.
3. שיחה עם ההורים.
במקרים חוזרים, ניתן להוריד ציון בסעיף "הופעה" בתעודה או להוסיף הערה לסעיף זה, ולחילופין למנוע כניסה לשיעור (במקרה כזה יש לקבוע מקום חלופי ולדרוש את השלמת החומר הנלמד).

 

חוזר מנכ"ל ע' 1(א)

          

________________________________________________________

מהן ההנחיות בדבר אופן רכישת התלבושת האחידה?

אסור בשום אופן שתהיה בלעדיות לספק אחד או לכמה ספקים. רצוי שהנהלת ביה"ס תבדוק אפשרות לרכישה מרוכזת של התלבושת האחידה, במטרה להוזיל עלויות ולאפשר לכל התלמידים לרכוש אותה במחיר שווה לכל נפש. הבדיקה יכולה להתבצע ע"י נציגי ההורים ו/או ע"י הרשות המקומית.

 

חוזר מנכ"ל ס"ד 8(א)

 

________________________________________________________

האם גם למורים ניתן לקבוע תלבושת אחידה?

מורי ביה"ס נדרשים להקפיד על לבוש ועל הופעה חיצונית מכובדים והולמים את רוח המוסד החינוכי – בבחינת "נאה דורש ונאה מקיים".

 

חוזר מנכ"ל ס"ד 8(א)

 

________________________________________________________

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/03/2011    

עדכוני rss