education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
עברית כשפה שניה לתלמידים דוברי ערבית - מחקר מדגמי
 

 קישור לדוחות ארציים (תשע"ד-תשע"ח)  

עבור החברה דוברת הערבית בארץ, השפה העברית היא במעמד של שפה שניה, דהיינו, שפה שאליה נחשפים בסביבה הרחבה מחוץ לכותלי בית הספר או היישוב ובהקשרים מגוונים של החיים.

השליטה בשפה העברית בהקשר המקומי חשובה ומאפשרת השתלבות קלה יותר בחברה הישראלית, בחיי היום יום, במוסדות ההשכלה הגבוהה ובשוק העבודה בארץ. לפיכך, חשוב שכל אזרחי המדינה ישלטו היטב בעברית וירכשו מיומנויות אורייניות כגון קרוא וכתוב, הבנת הנשמע ויכולת לדבר ולתקשר בעברית. בשל ההכרה בחשיבות השליטה בעברית בקרב האוכלוסיות דוברות הערבית בארץ, מקצוע העברית הוא מקצוע חובה בבתי ספר דוברי ערבית והוראה מתחילה בשלב מוקדם של בית הספר היסודי.

מטרת המחקר היא לעקוב לאורך זמן אחר היבטים שונים הקשורים בהוראת מקצוע העברית בבתי הספר היסודיים דוברי הערבית. המחקר מתמקד בשני היבטים עיקריים – הישגים לימודיים וההקשר שבו מתקיימת הלמידה בבתי הספר.

המחקר נערך לראשונה בשנת הלימודים תשע"ד ומאז הוא מתקיים מדי שנה באופן שמאפשר לבחון ברמה הארצית והמגזרית בלבד (ולא ברמה הבית ספרית) אם קיימות מגמות של השתנות בתחום דעת זה, ואם כן - מה כיוון השינויים ומה גודלם.

כלי המחקר

1. מבחני הישגים הבודקים את שליטתם של התלמידים במיומנויות שפה שונות: קריאה, כתיבה והבנת הנשמע.

2. שאלונים לתלמידים ולמורי העברית בבית הספר: השאלונים עוסקים בעמדות כלפי לימוד השפה ובהיבטים של ההקשר הפדגוגי שבו מתנהלת הוראת תחום הדעת (למשל תהליכי ההוראה הנהוגים בכיתה, פיתוח מקצועי של מורים בתחום ועוד). השאלונים למורים מיועדים לכל המורים המלמדים עברית בבית הספר בכיתות א'-ו'.

שנה"ל תשע"ט

בשנה"ל תשע"ט המחקר לא יתקיים. הוא מתוכנן להתקיים במחזוריות קבועה בשנים הקרובות. פרטים יפורסמו בהמשך.
 
 

דוגמאות לפריטי הערכה משנים קודמות

קישור לדוגמאות לפריטי הערכה

דוחות המחקר (תשע"ד-תשע"ח)

 קישור לדוחות 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  11/01/2019    

עדכוני rss