education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מיצ"ב - "מדדי יעילות וצמיחה בית-ספרית"
 

הודעה

 

משרד החינוך מינה צוות מקצועי שתפקידו לבחון את ההערכה הבית-ספרית במערכת החינוך ולגבש תפיסה מערכתית והמלצות למודל הערכה בשלבי החינוך השונים.

 

הצוות טרם סיים את עבודתו. הצוות ימסור את המלצותיו בקרוב.  

____________________________________________________

 

מידע כללי

המיצ"ב - מדדי יעילות וצמיחה בית-ספרית –  הוא מערכת מדדים בית-ספריים שמטרתה לספק מידע למנהלים ולצוותים הפדגוגיים על תפקוד בתי הספר במגוון של נושאים. מודל המיצ"ב בנוי כך שהוא כולל מבחני הישגים שמשקפים את התוצרים הקוגניטיביים של הלמידה וסקרי אקלים וסביבה פדגוגית שמשקפים את ההיבטים החברתיים-רגשיים-פדגוגיים. מידע רחב זה (לצד מידע ממקורות נוספים) נועד לסייע לבתי הספר לבצע ניטור של התהליך הלימודי הבית-ספרי במקצועות הליבה ושל האקלים הבית-ספרי הרגשי-חברתי שבו מתרחשת הלמידה. מתכונת המיצ"ב משלבת הערכה חיצונית סטנדרטית (מיצ"ב חיצוני) והערכה פנימית איכותית (מיצ"ב פנימי).

ההערכה החיצונית חשובה משיקולים של אחריותיות, שקיפות ומעקב אחר שינויים של מערכת החינוך על רמותיה השונות. לעומתה, ההערכה הפנימית חשובה לצורך למידה פנימית של בתי הספר אודות התהליכים המתרחשים בהקשר הייחודי של בית הספר וגזירת מסקנות להתערבויות פדגוגיות. הערכה באמצעות המיצ"ב היא רק אחת מתוך אוסף של כלי הערכה מסוגים שונים ומגוונים, שבהם בתי הספר עושים שימוש לאורך שנת הלימודים. תרבות הערכה בית-ספרית מיטבית, המקדמת תהליכים פנימיים איכותיים על בסיס איסוף ראיות מכלים ומדדים שונים ומגוונים, תורמת  לשיפור תהליכי ההוראה והלמידה. 

מיצ"ב חיצוני

מבחני ההישגים

בכיתות ה' - מתקיימים מבחנים בשלושה תחומי דעת (אנגלית, שפת אם ומתמטיקה). בכיתות ח' - מתקיימים מבחנים בארבעה תחומי דעת (אנגלית, מדע וטכנולוגיה, שפת-אם ומתמטיקה). 

לפירוט אודות המיצ"ב החיצוני

סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית

סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית מועברים לתלמידים, למורים ולמנהלים, עוסקים בטווח רחב של נושאים  מחיי בית הספר המשקפים את מגוון התהליכים החינוכיים והלימודיים החיוניים לעשייה החינוכית וללמידה משמעותית. השאלונים כוללים נושאים כגון יחסים בין באי בית הספר (מורים, תלמידים והורים), מסוגלות עצמית ומוטיבציה ללמידה של התלמיד, מעורבות חברתית ותרומה לקהילה, תחושת מוגנות וביטחון,  למידה פעילה ורלוונטית, פרקטיקות הוראה ועוד.

לפירוט אודות סקרי אקלים וסביבה פדגוגית

קבוצות בתי הספר במיצ"ב

לצרכי העברת מבחני ההישגים וסקרי האקלים והסביבה הפדגוגית במיצ"ב, בתי הספר מחולקים לשלוש קבוצות (1, 2, 3) אשר החליפו את ארבעת "אשכולות המיצ"ב" שהיו  בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי ואת שתי הקבוצות שהיו נהוגות עד כה בחינוך החרדי. בשנה"ל תשע"ט ישתתפו במיצ"ב החיצוני בתי הספר השייכים לקבוצה 2.

 

מיצ"ב פנימי 

ראמ"ה מאפשרת לכל בתי הספר המשתייכים לקבוצות שאינן נבחנות במיצ"ב החיצוני לעשות שימוש פנימי במבחנים (מיצ"ב פנימי). כחלק מהתפיסה של הגברת האוטונומיה וההעצמה של בתי הספר, המיצ"ב הפנימי לכיתות ה' וח' הוא רשות ונתון לבחירת בית הספר. תוצאות המיצ"ב הפנימי תישארנה בידי בית הספר ותשמשנה אותו לצרכים פנימיים כחלק ממדיניות כוללת של הגדלת האוטונומיה הפדגוגית של בתי הספר. בית הספר אינו נדרש לדווח על הממצאים לגורמים מחוץ לבית הספר.

 

לפירוט אודות המיצ"ב הפנימי

 

דוחות מיצ"ב ארציים, רשותיים ובית ספריים

התאמות לתלמידים במבחני המיצ"ב

 

מדיניות פרסום תוצאות המיצ"ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  11/09/2019    

עדכוני rss