education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מבחני החמ"ד
 

מבחני החמ"ד הפנימיים - שנה"ל תשע"ט

מבחני החמ"ד לתלמידי כיתות ו' מתקיימים בכל בתי הספר המשתייכים לחינוך הממלכתי-דתי במתכונת פנימית ומועברים ונבדקים על ידי הצוות הבית-ספרי. המבחנים מתקיימים בשני תחומי דעת: תורה (ספר דברים) ותושב"ע.

בשני התחומים, המבחנים נמצאים בהלימה לתכניות הלימודים, ובהתאם למדיניות הפדגוגית של מובילי תחום הדעת במשרד החינוך. העברת המבחנים לתלמידים היא חובה. 

דגשים הנוגעים למבחני החמ"ד:

  • במהלך חודש דצמבר 2018 יישלח אל מנהלי בתי הספר מכתב היערכות לקראת מבחני החמ"ד. המכתב יכלול מידע מפורט על אופן קבלת המבחנים בבתי הספר, על ההיערכות הנדרשת, על הטופס המקוון שיש למלא ועוד.
  • חוברות המבחנים והמחוונים לבדיקה יועברו לכל בתי הספר באמצעות שליחים לקראת המועדים המפורטים בטבלה שלהלן.

  • ההחלטה אם להעביר את המבחן ברציפות או בחלקים, תוך מתן הפסקה ביניהם, נתונה בידי בית הספר.

  • ראמ"ה תעמיד לרשות בתי הספר כלי עזר מבוססי אקסל המסייעים בחישוב הציונים ובקבלת תמונה כיתתית ושכבתית.

  • מומלץ כי צוות בית הספר הבודק את המבחנים ינתח את התשובות הניתנות במבחנים באופן מעמיק וייתן לתלמידים משוב אינטגרטיבי ובונה. כדאי להתייחס במשוב לנקודות החוזק ולנקודות שבהן דרוש שיפור ולהמליץ על דרכים להתקדמות וללמידה.

  • תוצאות המבחנים תישארנה בידי בית הספר ותשמשנה לצרכים פנימיים. בית הספר לא יידרש לדווח על הממצאים לגורם חיצוני כלשהו.

מועדי מבחני החמ"ד

בטבלה שלהלן מופיעים המועדים לתחילת ההעברה של מבחני החמ"ד בשנת הלימודים התשע"ט. בתי הספר רשאים לבחון את התלמידים במועד מאוחר יותר, לפי שיקול דעתם, אך במקרה כזה קיימת אפשרות של חשיפה מוקדמת של המבחן לתלמידים עוד בטרם העברתו. בתי הספר מתבקשים שלא לקיים את מבחני החמ"ד לפני המועדים המצוינים בטבלה, כדי למנוע את חשיפתם.

 

המועדים לתחילת ההעברה של מבחני החמ"ד לשנה"ל תשע"ט 

 

תחום הדעת

המועד המומלץ להעברת המבחן

כיתה

תושב"ע


יום שלישי כ"ה בניסן תשע"ט

30.4.2019

ו'

תורה (ספר דברים)

יום שלישי כ"ג באייר תשע"ט

      28.5.2019      

ו'

 

קישור למפרטים, למבחני החמ"ד ולכלי העזר

מפרטים, מבחני החמ"ד וכלי העזר

דוחות וממצאים (תשס"ז-תשע"ג)

דוחות וממצאים

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/12/2018    

עדכוני rss