education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית במיצ"ב 
 

סקרי אקלים וסביבה פדגוגית במיצ"ב עוסקים בטווח רחב של נושאים מחיי בית הספר המשקפים את מגוון התהליכים החינוכיים והלימודיים החיוניים לעשייה החינוכית המיטבית וללמידה משמעותית.

בשנת הלימודים התשע"ט ייערכו הסקרים בקרב תלמידים, מורים ומנהלים בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים ובחטיבות עליונות המשתייכים לקבוצה 2 . 

הסקרים לתלמידים

  • הסקר יאפשר לתלמידים להביע את עמדותיהם במגוון של נושאים ובכך להשפיע על תהליכי קבלת ההחלטות בבית ספרם ובמערכת כולה.
  • בעת ביצוע הסקר תהיה בכיתות הקפדה מלאה על פרטיות התלמידים. המורה הנוכח בכיתה לא יורשה לעבור בין התלמידים בעת מילוי שאלוני הסקר, והוא יתבקש לכבד את פרטיות המידע הנרשם על ידי התלמידים.
  • לא תיפתח כיתה מותאמת לסקר האקלים. במקרים שבהם תלמיד יתקשה בקריאת הסקר, יסייע בידו הבוחן בכיתה במידת האפשר.

  • באחריות בית הספר לוודא כי בעת ביצוע הסקר בקרב התלמידים יהיה נוכח בכיתה, נוסף על הסוקר, גם מורה שתפקידו יהיה לשמור על הסדר והמשמעת.

הסקרים למורים ולמנהלים

  • ייערכו ראיונות טלפוניים למורים ולמנהלי בתי הספר בנוגע לתוכנית הפעילות, לדרכי ההוראה וההערכה, לאקלים בית הספר, לסביבת העבודה בבית הספר, לסביבה הלימודית ועוד.

  • מועד הריאיון יתואם מראש בטלפון עם המורים ועם המנהלים המשתתפים בסקר.

  • התשובות שתיאספנה מהמורים ומהמנהלים תישמרנה חסויות. בדוח שתפיק ראמ"ה יינתן דיווח מסכם שלא יאפשר את זיהוי המשיב. השתתפותם של כל המורים והמנהלים בסקר חיונית לצורך השלמת התמונה הבית ספרית והארצית ולפיכך היא חובה. 

מועדי ההעברה של סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית במיצ"ב תשע"ט

 

מועד הסקרים

סוג הסקר

הכיתות

בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים

תלמידים

 

טבת - אדר תשע"ט

ינואר-מרץ 2019

(קבוצה 2)

 

שאלון אנונימי המועבר בכיתה

ה' עד ט'

מורים

ריאיון טלפוני

מורים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים

מנהלים

ריאיון טלפוני

מנהלי בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים

חטיבות עליונות

תלמידים

 

טבת - אדר ב' תשע"ט

ינואר-מרץ 2019

(קבוצה 2)

 

שאלון אנונימי המועבר בכיתה

י' עד י"א

מורים

ריאיון טלפוני

מורים בחטיבות העליונות

מנהלים

ריאיון טלפוני

 

מנהלי החטיבות העליונות

* המועד המדויק ייקבע בתיאום בטלפון ישירות עם בתי הספר, עם המורים ועם המנהלים.

 

  לתיאור כללי של שאלוני האקלים והסביבה הפדגוגית במיצ"ב

   מקדמי מהימנות (אלפא קרונבך ומדד ספירמן-בראון) וממוצעי מתאמים בין פריטים של המדדים המסכמים - אקלים מיצ"ב תשע"ז

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/05/2019    

עדכוני rss