education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
קבוצות בתי-הספר במיצ"ב
 
 

לצרכי העברת מבחני ההישגים וסקרי האקלים והסביבה הפדגוגית במיצ"ב, בתי הספר מחולקים לשלוש קבוצות (1, 2, 3) אשר החליפו את ארבעת "אשכולות המיצ"ב" שהיו בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי ואת שתי הקבוצות שהיו נהוגות עד כה בחינוך החרדי.

כל קבוצה מבין שלוש הקבוצות מהווה מדגם ארצי מייצג של כלל בתי הספר בארץ. בתי ספר המשתייכים לכל קבוצה משתתפים בסקרי האקלים והסביבה הפדגוגית ובמבחני המיצ"ב החיצוני בכל המקצועות אחת לשלוש שנים.

בשנה"ל תשע"ט ישתתפו במיצ"ב בתי הספר השייכים לקבוצה 2. 

 

שיוך בתי הספר לקבוצות - מעודכן לשנה"ל תשע"ט:

בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים

בתי ספר תיכוניים וחטיבות עליונות

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/11/2018    

עדכוני rss