education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
פעילויות הפנאי של בני נוער בישראל לאחר שעות הלימודים
 

 דוח בנושא: פעילויות הפנאי של בני נוער בישראל לאחר שעות הלימודים - נתוני שנת הלימודים תשע"ב בהשוואה לשנים תש"ע ותשע"א כפי שנמדדים במסגרת שאלוני האקלים בחטיבות העליונות

בדוח זה מוצגים נתונים אודות הרגלי הפנאי של בני נוער בישראל בשעות שלאחר הלימודים, כפי שנמדדו בשנת הלימודים תשע"ב במסגרת סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית בחטיבות העליונות (כיתות י-יא), ובהשוואה לשנים תש"ע ותשע"א. לצורך מדידת הרגלי הפנאי של התלמידים, בכל שלוש השנים, הוצגה בפני התלמידים השאלה הבאה: "חשוב על יום החול האחרון (כלומר, על היום האחרון שלא היה שישי, שבת או יום חופש), ונסה להיזכר במה שעשית באותו יום אחרי שסיימת את הלימודים בבית הספר, ועד שהלכת לישון. ציין לגבי כל אחת מהפעילויות ברשימה האם עשית את הפעילות הזאת באותו יום, ואם כן, למשך כמה זמן.

 הרשימה כללה 14 פעילויות שחולקו לחמישה תחומים: פעילויות אופייניות לעיסוק בבית (כולל עבודות בית, הכנת שיעורי בית, צפייה בטלוויזיה, שימוש במחשב, קריאת עיתונים ובילוי עם המשפחה), בילוי עם חברים שלא במסגרת מאורגנת (כולל בילוי עם ידידים והסתובבות בשכונה או בקניון), חוגים וספורט (כולל השתתפות בחוג ועיסוק בספורט), פעילות חברתית מאורגנת (כולל השתתפות בתנועות נוער, בפעילות בתכנית מנהיגות ובפעילות התנדבותית) ועבודה בשכר. לגבי כל אחת מהפעילויות התבקשו התלמידים לציין האם עסקו בפעילות בהיקף של 3 שעות ומעלה, 1 -2 שעות, עד שעה או  לא עסקו כלל באותה פעילות.

השאלות בנושא פעילויות הפנאי הועברו במסגרת סקרי אקלים וסביבה פדגוגית למדגם של תלמידים הלומדים בכיתות י-יא, באמצעות סוקר מטעם ראמ"ה. השאלות בנושא שעות פנאי היו חלק משאלון ארוך יותר, הכולל שאלות בנושאים רבים ומגוונים בתחום האקלים והסביבה הפדגוגית בבית הספר. השאלות בנושא שעות הפנאי שלאחר הלימודים היו השאלות האחרונות בשאלון. השאלונים היו שאלוני נייר ועיפרון.

בשנה"ל תשע"ב השאלונים הועברו בקרב מדגם מייצג של 5,083 תלמידי כיתות י-יא (83% השבה), בסך הכול השתתפו בסקרים תלמידים מ- 223 חטיבות עליונות. השאלונים הועברו בחודשים ינואר-מרץ. אופן העברת השאלונים והיקף המשיבים בשנים קודמות (תש"ע ותשע"א) דומים.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/04/2014    

עדכוני rss