education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
התאמות לתלמידים במבחני המיצ"ב
 

במבחני המיצ"ב החיצוני הנערכים על ידי ראמ"ה חלה חובת היבחנות על כלל התלמידים בדרגות הכיתה הנכללות במבחן, למעט קבוצות בודדות של תלמידים שאינן נבחנות כלל (כיתות של החינוך המיוחד ובתי ספר של החינוך המיוחד ועולים חדשים הנמצאים עד שנה בארץ).

קישור להוראת קבע מס' 0152 מתאריך 3 בדצמבר 2018 – "התאמות לתלמידים במבחני המיצ"ב"

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/12/2018    

עדכוני rss