education - חינוך השאלת ספרי לימוד
 
 
 
 
 
בהמשך להחלטת הממשלה לאשר את פרק החינוך של דו"ח טרכטנברג ובעקבות תיקון מספר 7 לחוק השאלת ספרי לימוד, לפיו, החל משנה"ל התשע"ה, תחייב תכנית ההשאלה את כלל בתי הספר ולא תהיה מוגדרת כתכנית רשות


חוזרי מנכ"ל הנוגעים לתכנית להשאלת ספרי לימוד:

להלן סעיפי ההוראות הקבע בחוזר המיוחד בנושא ספרי לימוד:


 

חדש! 6.3-19 התכנית להשאלת ספרי לימוד - החלפה


 

להלן סעיפי ההודעות בחוזר המיוחד בנושא ספרי לימוד:


 

6.3-1 יישום התכנית להשאלת ספרי לימוד בשנת הלימודים התשע"ח


 

6.3-2 בחירת רשימת ספרים וחומרי לימוד לשנת הלימודים התשע''ח


 

6.3-3 ספרי לימוד בעברית - חינוך לשוני לבית הספר היסודי בשנת הלימודים התשע"ז


 

"לעתים הספר בנוי כמארז המורכב מכמה חוברות או כרכים. יודגש שהאישור ניתן לספר בשלמותו (כל המארז), ואין להסתפק בבחירה של כרכים או חוברות אחדות מתוכו. רכישה של חלקים ממנו (כרכים או חוברות) תפגע בשלמות חומר הלימוד ובאיכות התהליכים הדידקטיים. רכישה של כרכים בודדים מתוך ספר הלימוד אפשרית אך ורק לצורך השלמת החסר במקרה של אבדן או של בלאי."


 

6.3-17 חוזר מנכ"ל בנושא כתיבה בספרי לימוד


 

חוזר מנכ"ל בנושא השאלת ספרי לימוד בשפה הערבית


 

הצטרפו לפרויקט השאלת ספרים - לצפייה בסרטון לחצו כאן

שימו לב: בכל שאלה בנושא השאלת ספרי לימוד יש לפנות אל הרפרנטים המחוזיים


 


 

      תאריך עדכון אחרון:  11/11/2017    

עדכוני rss