education - חינוך תקנון שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
1. כללי
 
‏1.43 נזקי רכוש של עובדי הוראה שהם עובדי מדינה (1)
 
 

א.    פיצוי בגין נזק שנגרם לרכוש של עובד הוראה

 

       1. משרד החינוך התרבות והספורט יפצה עובד הוראה על נזק שנגרם לרכושו תוך כדי

           עבודתו, אם הוא עובד מדינה (מקבל את משכורתו מהמשרד), ובתנאי שהנזק נגרם תוך

           כדי מילוי תפקידו, באחריות המשרד וכתוצאה מהדרישות המיוחדות של מילוי

           התפקיד, או שנגרם כתוצאה מרשלנות המעסיק.

           הפיצוי יהיה חלקי, ויתבסס על שוויים של חפצים סטנדרטיים ועל גיל הנכס שניזוק.

 

      

       2. (א) אין המשרד אחראי לדברי ערך של עובד שניזוקו או נגנבו בעת עבודתו. שמירת דברי  

                הערך היא אחריותו הבלעדית של העובד.

         (ב) אין המשרד אחראי ולא ייתן פיצוי על אבדן כסף.

         (ג) אין המשרד אחראי לנזק או לגנבה של חפצים או מכשירים של העובד שהובאו

              למקום העבודה, אף אם העובד השתמש בהם לצורך מילוי תפקידו (כלי עבודה

              הנחוצים למילוי תפקידו של העובד יסופקו אך ורק מהמשרד).

         (ד) מודגש בזה, כי אין המשרד אחראי לכל סוג של נזק או גנבה, אם העובד לא

              נקט מצדו את כל הפעולות והאמצעים הסבירים הדרושים למניעת מקרים אלו.

              פעולות ואמצעים אלה כוללים אף הודעה לממונה הישיר על הסכנה הצפויה

              במעשה או במחדל מסוים.

        (ה) פיצוי בעבור נזק למשקפיים, לעדשות מגע או לאמצעי ראייה אחרים יינתן,

              בתנאי שהעובד נקט את כל אמצעי הזהירות הדרושים (כגון קשירת המשקפיים

              וכד').

         (ו)  אין המשרד אחראי לכל נזק למכונית העובד או לגנבתה.

              לגבי סעיף זה ראה גם ב-ב' להלן.

         (ז) בגין חפצים, מכשירים וציוד אישי המבוטחים על-ידי העובד בחברת ביטוח לא

              יאושר כל פיצוי על-ידי המשרד.

 

       3. הרכב הוועדה הבין-משרדית הוא כדלקמן:

           מנהלת המחלקה לסכסוכי עבודה בפרקליטות המדינה - יו"ר

           נציג החשב הכללי - חבר

           נציג היועץ המשפטי של משרד החינוך התרבות והספורט - חבר

           נציג המוסד לביטוח לאומי - חבר.

 

       4. עובד הוראה המבקש פיצוי מאוצר המדינה על נזק כאמור לעיל, יגיש את בקשתו

           ללשכת היועץ המשפטי של המשרד, בלוויית המסמכים האלה:

           (א) פרטיו האישיים של העובד (מס' ת"ז, כתובת עדכנית, מס' טלפון, שם המוסד

                שהוא מלמד בו, סוגו וכתובתו).

           (ב) התייחסות מנהל/ת בית-הספר לנסיבות המקרה.

           (ג) העתק התלונה שהוגשה במשטרה או הסבר מדוע לא הוגשה תלונה כזו.

           (ד) קבלה מקורית על תיקון הנזק או הצעת מחיר באשר לשיעור הנזק.

           (ה) הסבר מפורט באשר לקשר הסיבתי אם קיים כזה, בין תפקידו של העובד לבין

                 הנזק.

           (ו) העתק מפוליסת הביטוח, תוך הפניה לסעיף הכיסוי הביטוחי לנזק שנגרם וכן

               לסעיף המפרט את סכום ההשתתפות העצמית הכלול בה.

 

       5. עם קבלת כל החומר, כאמור לעיל, ולאחר שיסתבר ליועץ המשפטי שאכן קיים קשר

           סיבתי בין תפקידו של העובד לבין הנזק שאירע, יועבר הנושא אל הוועדה הבין-

           משרדית.

 

       6. עם קבלת החלטת הוועדה תישלח הודעה לעובד. החלטה שלפיה יש לשלם לעובד את

           הפיצוי שנקבע על-ידי הוועדה הבין-משרדית תועבר לביצוע אגף הכספים של המשרד.

 

 

 
אסמכתא :  1 חוזר מנכ"ל נג / 1, עמ' 69, סעיף 42.‏
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/01/2014  

עדכוני rss