education - חינוך התמחות וכניסה להוראה מינהל עו''ה הכשרת עו''ה פיתוח מקצועי לעו''ה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
תפקידי החונך והמלווה
 

חוברת החונכות והליווי למתמחים ולעובדי הוראה חדשים

מסמך הערכות במערכת שיבוץ כוח אדם

תפקיד חונך למתמחה וליווי של מורה חדש

החונכות האישית בשנת ההתמחות נעשית ע"י חונך (mentor). החונך הוא עמית מנוסה שהוכשר לתפקיד, מהווה חלק מצוות ההוראה ומעורה בעשייה החינוכית. השפעתו של החונך על ההיקלטות המיטבית של המתמחה עשויה לבוא לידי ביטוי בשלושה תחומים:

 1. בתחום המקצועי: סיוע בהכרת תכניות לימודים, סיוע בדרכי הערכת לומדים, בניהול כיתה, סיוע בטיפוח החשיבה המקצועית, צפייה בעבודת המתמחה והערכתה.
 2. בתחום הרגשי: בניית יחסי אמון וטיפוח דימוי עצמי מקצועי.
 3. בתחום הסביבתי: יידוע המתמחה בנוהלי המערכת, זכויותיו, חובותיו ושילובו בצוות ההוראה.

החונכות תתבצע באמצעות מפגשים שוטפים, שיחות רפלקטיביות, צפייה בשיעורים, מתן משוב והערכה.

מאפייני החונך

 • עובד הוראה שעבר בהצלחה קורס להכשרת חונכים באחד המוסדות להכשרת עובדי הוראה, על-פי תוכנית הלימודים המאושרת על ידי אגף התמחות וכניסה להוראה.
 • עובד הוראה בעל ידע וניסיון של חמש שנות הוראה לפחות ובעל ידע בתחומי הדעת שהמתמחה מלמד ויכול להעביר ידע זה למתמחה.
 • עובד הוראה המודע לחשיבות של שילוב המתמחה בצוות בית הספר והמשמש איש הקשר של המתמחה בבית הספר, מתוך היכרותו את התרבות של בית הספר ואת ההרגלים ואת המנהגים הקיימים לסייע למתמחה להשתלב בתרבות זו.
 • עובד הוראה בעל יכולת ונכונות לתת תמיכה רגשית מקצועית למתמחה ולשמש כתובת לשאלותיו ולהתלבטויותיו, כמו גם מקור להעצמתו.

דפוסי העבודה של החונך עם המתמחה

תהליך החונכות הוא תהליך של דיאלוג מתמיד בין החונך לבין המתמחה. השיח בין החונך למתמחה מתקיים בבית הספר ומחוצה לו. דפוסי התקשורת בין החונך למתמחה נקבעים על ידי שניהם, על פי הצרכים והנסיבות המיוחדים להם.
יחד עם זאת, קיימים דפוסי עבודה המעוגנים בתפקיד, ועל החונך להביאם לידיעת המתמחה בתחילת תהליך החונכות:

 1. מפגש חונכות שבועי קבוע - פעם בשבוע ייפגש החונך עם המתמחה בהוראה לשיחת חונכות שבועית. השיחות במפגש תהיינה שיחות רפלקטיביות ודינמיות להעצמת המתמחה, בזיקה לנושאים חינוכיים שהוא חווה במהלך תקופת ההתמחות.
 2. צפייה בשיעורים של המתמחה - החונך יצפה בשני שיעורים לפחות בכל מחצית שנה, בתיאום מראש עם המתמחה. במסגרת הצפייה על החונך לרשום לעצמו הערות ואבחנות שונות, שישמשו בסיס לשיחה בעקבות הצפייה. לאחר הצפייה יעביר החונך דוח צפייה למנהל בית הספר ולמתמחה, אשר ישמש את המנהל בשיחות המשוב שיקיים בלוח הזמנים שנקבע, בהשתתפות החונך.
 3. צפייה בשיעורי החונך - החונך יזמן את המתמחה במהלך שנת הלימודים לצפות בשני שיעורים לפחות שהחונך מעביר. צפייה כזאת מזמנת  הזדמנות של למידה, וחשוב שהיא תלווה בשיחה שבה יחשוף החונך את חשיבתו על השיעור באוזני המתמחה שצפה בו.
 4. קיום שיחות משוב על צפיית המתמחה והחונך - אחת מפעולות החונכות המקובלות כבעלות תפקיד מרכזי היא שיחת המשוב. שיחה זו חושפת את המתמחה לאירועים החינוכיים-הדידקטיים שהתרחשו בעת ההוראה. שחזורם בעת השיחה מאפשר שיקול דעת ובקרה על ההתנסות, תוך חשיבה על הקשר בין המטרות שהוצבו לבין הפעילויות וההישגים תוך כדי ביצוע השיעור.
 5. הערכת המתמחה - החונך ישתתף במשוב אמצע שנתי ביחד עם מנהל בית הספר והמתמחה ויהיה שותף בהערכה המסכמת בסוף שנת הלימודים. ההערכה נועדה לעצב דפוסי עבודה מקצועיים ולבחון את עמידתו של המתמחה בדרישות.

מכתב למנהלי בתי הספר באופק חדש- דיווח על תפקיד החונך במערכת שיבוץ. כ"ג בכסלו תשע"ח

 

מוורה חונך, גננת חונכת, בהסכם אופק חדש

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/10/2018