education - חינוך התמחות וכניסה להוראה מינהל עו''ה הכשרת עו''ה פיתוח מקצועי לעו''ה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
קליטת מורים  חדשים למערכת החינוך בשלב הכניסה למקצוע ההוראה
 

רציונאל

שלב הכניסה למקצוע ההוראה (INDUCTION ) כולל את שנת ההתמחות ואת שתי שנות העבודה הראשונות שלאחריה. שלב זה מאופיין בפער גדול בין הציפיות לבין הביצועים בפועל. החזון של המורים החדשים הוא רחב ומרומם, אולם התפקיד בפועל, עקב חוסר הנסיון, עלול להיות נמוך יותר. קיימים קשיים רבים בהם נתקלים מתמחים ומורים חדשים. שיים מקצועיים וקשיים אישיים. לשלב הכניסה להוראה יש השפעה מכרעת על המשך החיים המקצועיים של עובד ההוראה, הן מבחינת נכונותו להתמדה בהוראה והן מבחינת תפיסת תפקידו וגיבוש זהותו מקצועית.

ליווי נכון ומסלול מובנה של תהליכי תמיכה והערכה - מאפשרים כניסה טובה למערכת, מעצבים זהות מקצועית, מבנים מחויבות למקצוע, וממעיטים נשירתם של עובדי הוראה איכותיים.

גם מורים, שהם עולים חדשים, חווים חוויות דומות בשלב כניסתם להוראה בישראל, ואף עבורם נדרש להבנות תהליך קליטה ראוי.

במהלך שנת ההתמחות והשנתיים שלאחריה, משתלבים המתמחה והמורה החדש בעבודת הוראה בפועל בשכר, לצד תהליכי תמיכה והערכה מובנים.

תמיכה - באמצעות ליווי מקצועי של מורה חונך ומלווה ושל סדנת עמיתים באחד המוסדות האקדמיים המכשירים מורים.

הערכה - באמצעות הערכות מעצבות ומסכמות על העבודה. כל זאת, במטרה לסייע למורים חדשים בשלב כניסתם להוראה, וכדי להבטיח רמה נאותה של הנכנסים לעסוק במקצוע ההוראה בישראל.

רישיון לעיסוק בהוראה - בעקבות עמידה בתהליך ההערכה בתום שנת ההתמחות, והצגת מסמכי תואר, מסמכי סיום סדנת סטאז' ותעודת הוראה.

קביעות במערכת החינוך - עמידה  בתהליך הערכה בשנה שלאחר שנת ההתמחות.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/10/2019