education - חינוך מינהלת הטיולים
 
 
 
 
 
 
 
 
שאלות שמרבים לשאול
 

מהם חומרי העזר לשימוש בשלב הכנת הטיול?

1.

האם חובה למנות רכז טיולים בכל בית הספר וכיצד יתוגמל?

2.

על מי חלה חובת תאום טיולים?

3.

מהו לוח הזמנים להגשת בקשה לעריכת טיול במערכת החינוך?

4.

טיולי סוף שבוע במסגרת המוסד החינוכי או תנועות הנוער

5.

האם ביה"ס יכול להתנות השתתפות תלמיד בטיול, שלא על רקע אי תשלום?

6.

מי מאשר את השתתפות המלווים המבוגרים בטיול?

7.

האם למלווים בטיולי בית הספר יש כיסוי ביטוחי?

8.

כיצד ובסמכות איזה גורם ניתן לשנות מסלול טיול?

9.

בתיאום הטיול נדרשתי ל-2 מלווים חמושים עבור 55
תלמידים. בפועל יצאו רק 49 תלמידים. האם חובה להוציא 2 מלווים חמושים?

10.

מתי אנחנו נדרשים למלווה רפואי בפעילות מחוץ לבית הספר?

11.

בחוזר מנכ"ל כתוב: "הטיול באזור מיושב רצוף שמוסד החינוך נמצא בו אין חובה לצרף מלווה רפואי..". מה משמעות רצף מיושב?

12.

האם יש צורך בליווי הרפואי בשביל מסומן, בואדיות, בתוך שטח עירוני?

13.

באיזה סוג פעילות נדרשת נוכחות חובש ו/או רופא, גם אם מדובר במספר תלמידים קטן מזה המופיע בחוזר מנכ"ל ?

14.

בחוזר מנכ"ל הגבלות פעילות לגילאים מסוימים בהתאם לכתה.מתי ניתן להגדיר עליה לכתה גבוהה יותר?

15.

קיבלתי אישור לקיים טיול או פעילות באתר מסוים.
במפגש עם פקח הטיולים, נטען כנגדי שעשיתי פעולה אסורה. הכיצד, הרי יש בידי אישור?

16.

חוזר מנכ"ל אוסר על שחיה באתרים שאינם ברכות שחיה או חופי רחצה מוכרזים .
כיצד אם כן ניתן לעבור מסלול כדוגמת היהודיה או נחל דרגות המחייבים חציית מכשול מים בשחיה?

17.

האם ניתן לשלב שייט אבובים בטיול ומאיזו כיתה?

18.

האם ניתן לקיים פעילות לילה בפארק המים?

19.? מהם חומרי העזר לשימוש בשלב הכנת הטיול 

 

חוזר המנהל הכללי, הוראות קבע, טיולים ופעילות חוץ בית ספרית,
תשס"ה / 9 (ג) ממאי 2005

א.

חוזר מנכ"ל בטיחות סב/6 (ב) מפברואר 2002

ב. 

מפת תכנון ותאום טיולים של משרד החינוך קנ"מ ‏1:250,000. תאריך הוצאה: אוקטובר 2001.

ג.

מפת סימון שבילים של החברה להגנת הטבע, קנ"מ ‏1:50,000

ד.

חומר העדכני ביותר נמצא באתר האינטרנט - דגש על לוח מודעות

ה. 

ספרות מקצועית

1.

האם חובה למנות רכז טיולים בכל בית הספר וכיצד יתוגמל? 
כן. חוזר מנכ"ל הוראות קבע, טיולים ופעילות חוץ בית ספרית ס"ה/9 (ג), מאי 05', פרק 6.2-24, סעיף 4 "בעלי תפקידים", נכתב :"בכל בית ספר ימנה המנהל את אחד המורים לרכז הטיולים בבית הספר". החוזר מגדיר את תפקידי הרכז, אחריותו וסמכויותיו. מינהלת הטיולים, מקיימת השתלמות הכשרה לרכזי טיולים, ‏112 שעות (גמול עם ציון). השתלמויות אלה מתקיימות באחריות "ועדות הטיולים שבמחוזות" ובאתרים שיקבעו על ידן. הכשרות אלו החלו בשנה"ל התשנ"ט נמשכות וימשכו בעתיד, לכן מן הראוי שמנהלי ביה"ס ימנו בוגרים אלו לתפקידם. באשר לתגמול, אין דבר מוסכם, בכל בי"ס בהתאם לחשיבות הנושא יתגמל המנהל את הרכז.     

 

.2

על מי חלה חובת תאום טיולים?האם גם על חינוך מבוגרים חלה חובה זו?
חובת תאום הטיול חלה על כל תלמידי מערכת החינוך (עד גיל ‏18) הכפופים להנחיית משרד החינוך התרבות והספורט: גני ילדים, בתי הספר עד כיתה י"ב, תנועות נוער, מתנ"סים לבני נוער, חוגי הסיור למינהם, קייטנות ומחנות בני נוער. מבוגרים (מעל גיל ‏18) לא חייבים בתאום טיולים והנחיות חוזרי המנכ"ל לא חלים עליהם, אולם כן חלים על סטודנטים במכללות להכשרת מורים ועל אולפנים לעולים שבאחריות האגף לחינוך מבוגרים.  

 

3.

מהו לוח הזמנים להגשת בקשה לעריכת טיול במערכת החינוך?
אזור ‏1: 21 יום לפני התאריך המיועד אזורים ‏2 ו- ‏3: 14 יום לפני התאריך המיועד טיול המתוכנן לאזור שטחי אש מחייב תאום כמו לאזור צבאי,כלומר ‏21 יום מראש. הבקשות לעריכת הטיול יועברו ללשכות התאום המחוזיות בהתאם לחלוקה הארצית. מומלץ להשאיר עותק מהבקשה בבית הספר לצורך מעקב ולוודא כי העותק המבוקש הגיע ליעדו.  

 

4. 

טיולי סוף שבוע במסגרת המוסד החינוכי או תנועות הנוער: מה הנוהל? האם נדרש תאום?
ניתן לערוך טיולים בסופי השבוע בהתאם לנוהלים הקיימים בימי השבוע האחרים, זאת בתנאי שהפעילויות/ הטיולים מבוצעים באישור מנהל המוסד החינוכי המשתייך ופועל ע"פ הנחיות משרד החינוך התרבות והספורט (מתנ"סים, חוגי סיור, תנועות נוער).  

 

5. 

האם ביה"ס יכול להתנות השתתפות תלמיד בטיול, שלא על רקע אי תשלום?
הועדה הפדגוגית הבית ספרית בהרכב מנהל, רכז שיכבה, מחנך ויועץ יכולים להודיע להורי תלמיד כי בשל קשיי התנהגות או קשיי התנהלות (בריאות) עליהם לצרף (על חשבונם) מלווה בוגר לתלמיד כתנאי להשתתפותו בטיול או לאסור השתתפותו באופן סופי. הודעה על כך תצא כשבועיים לפני היציאה לטיול.  

 

6. 

מי מאשר את השתתפות המלווים המבוגרים בטיול?
מנהל/ת בית הספר נדרש לאשר בכתב את השתתפותם של המלווים המבוגרים בטיול ולציין את שם המלווה, מס' ת.ז., כתובת, מס' טלפון/פלאפון ותאריך הטיול. חובה על ביה"ס להחתים כל מלווה מבוגר שאינו בשכר, על טופס התנדבות בעבור הביטוח הלאומי.

 

7. 
האם למלווים בטיולי בית הספר יש כיסוי ביטוחי?
חובה להבחין בין שני סוגי מלווים :
כאלה ששרותם נקנה בכסף. במקרה זה אחריות ביטוחית - כולל צד ג' - מוטלת על החברה המשגרת או הפרט העובד כעוסק עצמאי.
הורים / אחים מתנדבים :
חובה למלא, טרם יציאה, טופס מתנדב לביטוח הלאומי,לכיסוי כל פגיעה במתנדב עצמו.
 

משרד החינוך מבטח מורים מלווים עובדי המשרד מפני תביעות על התרשלות מקצועית. לדוגמה: מורה ששימש כמלווה רפואי בטיול והוגשה כנגדו תביעה משפטית על "התרשלות מקצועית" - כמלווה רפואי - המשרד מבטח אותו מפני תביעות אלה.  

 

 
8. 

כיצד ובסמכות איזה גורם ניתן לשנות מסלול טיול?

מוסד חינוכי שמסיבה כלשהיא מעוניין לשנות מסלול טיול או להוסיף אתרים, יכול לעשות זאת דרך הלשכה לתיאום טיולים, עד יום עבודה לפני היציאה, או דרך חדר המצב לטיולים ביום הטיול או יום קודם לכן. השינוי וההוספה יאושרו בתנאי שאין צורך באישור מחודש מהצבא או שאין בשינוי דרישות לליווי (חמוש ורפואי), בשל האתרים החדשים. בכל מקרה, השינוי יהיה רק לאחר קבלת אישור ממנהל המוסד.

 

9.

בתיאום הטיול נדרשתי ל-2 מלווים חמושים עבור 55 תלמידים. בפועל יצאו רק 49 תלמידים. האם חובה להוציא 2 מלווים חמושים?

חוזר מנכ"ל מגדיר את "מפתחות" המלווים הנדרשים בטיול, מלווה מבוגר, רפואי או חמוש. התאמתם צריכה להיות לפי מספר התלמידים שיצאו בפועל לטיול ולא לפי מה שנדרש בטופס התיאום. כלומר, אם נדרשנו ל-2 מלווים חמושים לפי קבוצה של למעלה מ-50 תלמיד במקום בו המפתח הוא 1:50. בפועל יצאנו רק 49 תלמידים, ניתן לצאת עם מלווה חמוש אחד בלבד. לתשומת לב, ניתן להשתמש במלווים בכפל תפקידים ויותר תוך עמידה בדרישות הליווי הכללי של הטיול.  

 

10.
מתי אנחנו נדרשים למלווה רפואי בפעילות מחוץ לבית הספר ? איזה סדרי גודל של קבוצות התלמידים מחייבים השתתפות מגיש עזרה ראשונה, חובש ורופא בטיול מערכת החנוך?
א. חוזר מנכ"ל מורה, כי כל פעילות המתבצעת בשטחים הפתוחים, בשמורות טבע ומחוץ לתחום הרצף היישובי, מחייבת ליווי של מגיש עזרה ראשונה. כמו כן, בכל נסיעה לאזור 1 (לא כולל 1א') ובאזורים שמדרום לקו הצמתים הבאים (מיתר-צומת שוקת-באר שבע-צומת הנשיא-צומת גילת-צומת אורים-צומת צאלים-צומת גבולות-צומת אבשלום).
ב. חובש - בטיול בו משתתפים מעל 100 תלמידים או במסלול המיועד למיטיבי לכת (ראה שאלה 14).
ג.

רופא - בטיול מעל 400 תלמידים. ראה חוזר מנכ"ל ס"ה/9 (ג).

11.

בחוזר מנכ"ל כתוב : "הטיול באזור מיושב רצוף שמוסד החינוך נמצא בו אין חובה לצרף מלווה רפואי..". מה משמעות רצף מיושב?

גושים עירוניים בעלי רצף מוניציפלי, אשר שכונות המגורים ו / או התעשייה בנויים באופן רציף ו / או שהמעבר מאחד לשני נמדדים בנסיעה של דקות ספורות (כ - ‏5 דקות), כל אלה יחשבו לצורך הענין כרצף עירוני. האמור לעיל תופס גם במקרה של ישובים חקלאיים ששכונות המגורים בהן עונות על אותם הכללים.לצורך דוגמא: הרצף שבין חולון - בת ים - ת"א - רמת גן, או הרצליה - רעננה - רמת השרון, או חיפה והקריות.  

 

12.

האם יש צורך בליווי הרפואי בשביל מסומן, בואדיות, בתוך שטח עירוני?

הטיול בשטחים עירוניים פטור מתאום. מוסדות חינוך הנמצאים בישוב בו המסלול האמור, מוצאים עצמה פטורים מליווי רפואי כולל במסלול בו קיים קושי בהגעתו המיידית (למעלה מ - ‏30 דקות), של כח חילוץ, זאת בשל בעיות גישה ועבירות. דבר שאינו נכון לטיול הבא מישוב אחר, שאינו ברצף עירוני, המחויב בלווי רפואי. לפיכך, במקרה שכזה, מן הראוי שאחראי הטיול, ידאג ללווי רפואי - גם אם אינו מחויב בו, בהתאם לחוזר מנכ"ל.דוגמא : נחל לוטם בחיפה, מסלול ‏4078, היוצא מ"גן האם" ומגיע לשכונת שפרינצק, נמצא כולו בתוך השטח העירוני. לכאורה אינו מחייב לווי רפואי ומוסדות החינוך החיפאיים, אף פטורים מתאום. לטיול הנמצא באפיק הואדי, אין כל קשר עין עם השטחים המיושבים וכמו כן אין גישה רכובה לנחל. במקרה של פינוי, יש צורך בצוות רפואי רגלי ומיומן שיעבור זמן עד שיגיע למטיילים. נחל שיח בחיפה דומה לו.

13.

 

 

 

באיזה סוג פעילות נדרשת נוכחות חובש ו/או רופא, גם אם מדובר במספר תלמידים קטן מזה המופיע בחוזר מנכ"ל?

חוזר מנכ"ל, הוראות בטיחות בפעילות ספורט ונופש קובע, כי יש לשדרג את המלווה הרפואי בפעילויות הבאות:

1. שייט קיאקים - חובש לכל 40 תלמידים. רופא לכל 300 תלמידים.
2. שייט בסירות חצי קשיחות קאטרפט - כמו בשיט קיאקים.
3. שייט בסירות נהר - חובש לכל 15 סירות.
4. שייט ברפסודה - רופא (בספינת האם) מעל 100 ילדים.
5. שיט אבובים ואבוב רחיפה - נוכחות חובש.
6. בננה כפולה - נוכחות חובש.
7. טיפוס וגלישה- נוכחות חובש.
8. רכיבה על בעלי חיים - נוכחות חובש.
9. נסיעה בג'יפים - נוכחות חובש.
10. החלקה על הקרח - נוכחות חובש.
11. חציית גבים - נוכחות חובש.
12. ניווט רגלי - נוכחות חובש.
13. רכיבה על אופנים - נוכחות חובש.

 

בחוזר מנכ"ל ס"ה/9 (ג) נקבע כי יש הכרח בהימצאות חובש גם כאשר יש בטיול מתחת ל-100 תלמידים. באלו מקרים חלה הוראה זו?

 
1. בטיול הכרוך בהליכה רגילה, רצופה מעל 15 ק"מ ליום או במסע נודד.
2. בטיול שלפי הערכתו ושיפוטו של מתכננו צפוי לאורך המסלול קושי בטיחותי או קושי ביצירת קשר בשל מרחק או מיסוך או צפוי קושי בהגעת פינוי רפואי רכוב בשל חוסר דרכי גישה, או שסביר כי עזרה תגיע לא פחות מ-60 דקות ממועד האירוע.
3. הימצאות חובש לכל מסלול המוגדר כמטיבי לכת, מותנת בשיקול דעת ביה"ס.
.14

 

 

בחוזר מנכ"ל הגבלות פעילות לגילאים מסוימים בהתאם לכתה. מתי ניתן להגדיר עליה לכתה גבוהה יותר?
הכתה מוגדרת עפ"י שנת הלימוד. כלומר מ-1 ספטמבר ועד 31 אוגוסט. תלמיד שסיים ב-30 ביוני כתה ד',יחשב כתלמיד כתה ה' רק ב-1 לספטמבר.  

 

15.

קיבלתי אישור לקיים טיול או פעילות באתר מסוים. במפגש עם פקח הטיולים,נטען כנגדי שעשיתי פעולה אסורה. הכיצד, הרי יש בידי אישור?

טופס התיאום מאשר או לא מאשר את הנוכחות של אנשי/תלמידי מערכת החינוך במקום מסוים. בהערות, מודגשות הגבלות (במידה וישנן) על הנוכחות במקום ועל פיהן חובה על המתאם להתנהג. לדוגמה:

  • הכניסה לנחל מותרת לתלמידי כתה ו' ומעלה.
  • אסור לקיים גלישה זויתית.

  • וכן הלאה הערות.

במקרים בהם מבוקשת פעילות ייחודית (סנפלינג, שחיה וכדו') חובה על המתאם ללמוד את הוראות חוזר המנכ"ל המיועדות לפעילות זו ולפעול בהתאם להנחיה. לדוגמה: אושר לבצע סנפלינג. בפעם הראשונה, לא יעשה כן מאתר שגובהו מעל 15 מטר ביודעו כי גלישה למתחילים מותרת מגובה של לא יותר מ-15 מטר. אושר לטייל בנחל יהודיה. חובה על האחראי ללמוד את נוהל חציית גבים, כפי שמופיע בהערה ולפעול בהתאם להנחיותיו.

 

16.

חוזר מנכ"ל אוסר על שחיה באתרים שאינם ברכות שחיה או חופי רחצה מוכרזים. כיצד אם כן ניתן לעבור מסלול כדוגמת היהודיה או נחל דרגות המחייבים חציית מכשול מים בשחיה?

במטרה לאפשר טיולים במסלולים יחודיים מתוך בטיחות מירבית, נקבע

נוהל מקצועי לחציית גבים/מקווי מים עמוקים שאינם ניתנים לעקיפה.  

 

17.

האם ניתן לשלב שייט אבובים בטיול ומאיזו כיתה?

ניתן לשלב שייט אבובים בטיול החל מכיתה ו' במסלול שאושר ע"י הרשות המקומית, למעט שייט בירדן ההררי (ממצד עטרת ועד פארק הירדן). (מידע נוסף על פעילות מים בנחלים,ניתן לקרוא בחוזר חוזר מנכ"ל בטיחות סב/6 (ב) מפברואר 2002.

 

18.

האם ניתן לקיים פעילות לילה בפארקי מים ?

יש להבחין בין פארקי מים, בהם אטרקציות הפעלתיות לבין בריכות שחיה. בריכות שחיה, להן רשיון הפעלה ותאורה תקנית בשעות החשכה, מותרים לפעילות - במגבלת הגיל הקבועה(מכיתות ה' ומעלה). פארקי מים בהם מתקני אטרקציה, חובה על אחראי הקבוצה לוודא לגבי כל מתקן ומתקן מה הן הוראות המפעיל ומאיזה גיל מותר השימוש בו. בהתאם לכך לתדרך את הקבוצה. פעילות לילה בפארקי מים, בהתאם לרישוי המחייב בריכות שחיה.

19.
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2015    

עדכוני rss