education - חינוך האגף לתרבות יהודית
 
 
 
 
 
 
 
 
מבחני תמיכה למפעלי תרבות יהודית 2018
 

בס"ד

בהמשך להודעתנו  בדבר הגשת בקשות תמיכה לאגף לתרבות יהודית לשנת 2018,

הרינו להודיע כי נפתח במערכת מרכבה קול קורא  שמספרו     8375   במפעלי תרבות יהודית

מועד הגשה אחרון  1.12.2017.

 

מבחני התמיכה

עמותות המבקשות תמיכה ונתמכו בשנת2017  ימשיכו להזין  את תחזית הפעילות עד ה- 1 לכל חדש   ולבצע אימות עד ה-7 לחדש הבא  באתר  שכתובתו   MIRKAMCRM@GMAIL.COM

מצורפים טפסים באקסל: פרטי עמותה, דיווח עלונים ,  טופס 8   ו-8א שיש להגישם  ליפה (לא PDF בנוסף להזנתם במרכבה) לכתובת trbot_toranit_jer@education.gov.il

לכל שאלה בענין מבחני התמיכה, לפנות למר משה עצור ,  רכז התחום  

בטלפון     050-6283925    או 02-5601308    mosheat@education.gov.il

להלן פירוט המסמכים שיש לצרף לבקשת התמיכה "ברמת הבקשה"

את המסמכים עליכם להגיש חתומים  כנדרש ולסרוק כקובץ בשורה המתאימה.

ניתן להוריד את הטפסים מהלינק  או מאתר האגף לתרבות יהודית  שכתובתו http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Toranit

קוד מסמך  בפורטל

תיאור המסמך

חתימה נדרשת

149

דו"ח ביצוע   כספי  תקציב מול ביצוע לפעילות הנתמכת לשנת 2017 (גם אם לא נתמכתם)  לדווח תקציב לפעילות הנתמכת 2018  (מסמך מובנה)

דיגיטלית

150

בקשה והנמקה  טופס מובנה

דיגיטלית

k001

התחייבות להחזר מקדמה

ידנית

k002

תכנית עבודה 2018 (טופס 8)

ידנית

k003

סיכום  פעילות 2017  (טופס 8א)

ידנית

k004

הצהרה לבית מדרש 2018

ידנית

k005

הצהרה שאינו מוסד חינוכי  2018

ידנית

k006

הצהרה לאתר אינטרנט  2018

ידנית

k007

הצהרה לעלון שבועי  2018

ידנית

k008

לגוף חדש סיכום  פעילויות 2017-2016

ידנית

k009

לגוף חדש דו"ח ביצוע כספי טופס 7ג+7א2016

ידנית

k010

לגוף חדש דו"ח ביצוע כספי טופס 7א+7ג 2017

ידנית

K011

מאזן בחן  לשנת 2017 מפורט בו יודגשו שורות של הפעילות הנתמכת/המבוקשת

סריקה כקובץ

k012

דו"ח ביצוע כספי טופס 7א+7ג 2018  לאחר אישור התמיכה

ידנית

K013

דו"ח ביצוע כספי טופס 7א+7ג  סופי 2018

ידנית

k014

פרטי עמותה

ידנית

k015

הצהרה על סוג פעילות

ידנית

 

1.      מסמכים ברמת גוף:

עמותה שהגישה בקשת תמיכה בפורטל בעבר תגיש את כל המסמכים  למעט מסמכי הגוף:

Z01, z02  ,z03 ,z04   ו – z07

 

קוד מסמך  בפורטל

תיאור המסמך

חתימה נדרשת

Z01

תעודת רישום העמותה

סריקה כקובץ

Z02

תזכיר ותקנון חתומים ומאושרים ע"י הרשם

סריקה כקובץ

Z03

רשימת מייסדים חתומה  על ידי רשם העמותות

סריקה כקובץ

Z04

מעמד ברשות המסים

סריקה כקובץ

Z05

כתובת המשרד והסניפים

מסמך מובנה

Z06

פרטי חשבון והסכמה למסירתם  טופס מובנה

דיגיטלית

Z07

אישור מהבנק על חשבון התאגיד   בחתימת עו"ד

סריקה כקובץ

Z09

אישור מורשה חתימה   בחתימת עו"ד טופס מובנה

סריקה כקובץ

Z19

פירוט צדדים קשורים יש לדווח מי משלם למי   ועבור איזה פעילות , ולצרף אסמכתאות מגבות /הסכמים  -  טופס מובנה

ידנית

Z20

דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2016 חתום

מאוחדים למי שיש

סריקה כקובץ

Z23

דו"ח תקציב מול ביצוע לכלל העמותה 2017 ותקציב 2018 טופס מובנה

דיגיטלית

Z36

אישור רואה חשבון על בקשת התמיכה בצירוף z17-z18 חתומים לשם זיהוי על ידי רו"ח בהעדר מנהל לעמותה יש לצרף מסמך מי מנהל את העמותה ,לציין בכתב יד את תאר התפקיד  אם לא הצלחתם ממחסן התפקידים

ידנית

Z50

2 הצהרות  (התחייבות   +  הגשת מסמכים)טופס מובנה

דיגיטלית

Z53

פירוט תמיכות ועיזבונות ממשרדי ממשלה (מסמך מובנה)

דיגיטלית

Z54

הצהרת מורשה חתימה על פיקוח ובקרה טופס מובנה

ידנית

 

אישור ניהול תקין לשנת 2018

מוזן אוטומטית בממשק.

 

 

2.      מסמכים ברמת גוף  - טופס מאגד z40 (כולל 6   טפסים):

 

קוד מסמך  בפורטל

תיאור המסמך

פרטים נדרשים

Z13

פרטי בעלי תפקידים ומורשה חתימה

שם ,תאר תפקיד, תעודת זהות, כתובת פרטית ומס' טלפון

Z14

פרטי חברי וועד מנהל (הנהלה)

שם , תפקיד, תעודת זהות

Z33

פרטי חברי וועדת ביקורת

יש לדווח לפחות שני חברים אלא אם יש גוף מבקר לציין פרטיו

Z17

דו"ח הוצאות הנהלה וכלליות נתונים שנתיים

שנת 2016 נתונים מבוקרים

שנת 2017 נתוני הנהלת חשבונות     1-10 וצפי 11-12 (שנה מלאה)

 שנת 2018 על פי הצעת תקציב(ז23)

 

ביאור שווי כסף

במידה ודווחו הוצאות בשווי כסף יש לצרף אסמכתאות מגבות להיקף המחזור המדווח  לכל השנים 2016-2018(שמאות, פרטי מתנדבים שם והיקף העסקתם)

Z18

דו"ח חמשת מקבלי שכר גבוה ובעל תפקיד ניהולי בכיר  נתונים שנתיים

להקפיד לציין תאר תפקיד מדויק בכתב יד אם אין במחסן התפקידים

שנת 2016 נתונים מבוקרים

שנת 2017 נתוני הנהלת      חשבונות 1-10 וצפי 11-12 (שנה מלאה)

שנת 2018 על פי הצעת תקציב (ז23)

לצרף הצהרה מי מנהל את העמותה

Z22

דו"ח מקורות ושימושים נספח לדוחות הכספיים

בדו"ח זה יש להזין את סכום התמיכה המאושר בגין שנת 2016 ולהתעלם מהסכומים המופיעים בדו"ח באופן אוטומטי.

 

הערות כלליות:

א.      הגשת הבקשה

לאחר הקמת הבקשה וצירוף המסמכים יש ללחוץ על הכפתור "הגשת בקשה שנוצרה". ללחיצה על כפתור זה משמעויות נוספות, בין היתר קביעת מועד מדויק לטיפול בבקשה ע''י המשרד לחישוב קיזוזים/קנסות במידה ומגיש הבקשה לא עמד בתנאי סף נדרשים כגון: מסמך חובה שטרם מולא וצורף או שאינו תקין. בעת הגשת בקשה מתחייב המגיש כי כל המסמכים הנדרשים לפי הוראות חשב כללי הינם כלולים ותקינים להגשה ולבחינה/לחילופין יוגש תוך מועד קצוב (מרגע לחיצה על לחצן הגשת הבקשה)

ב. חתימה דיגיטלית

במסגרת הגשת בקשת התמיכה, על מורשה החתימה להחתים מספר מסמכים בחתימה דיגיטלית.

1. ניתן לקבל את כל האינפורמציה באתר פורטל הממשלה www.gov.il "כרטיס חכם - חתימה אלקטרונית".
2. לצורך ביצוע חתימה דיגיטלית על הגופים להתקין את תוכנת "
Sign & Verify" במחשבים האישיים של מורשה החתימה ונציגי הגוף (יש להוריד את התוכנה מאתר משרד האוצר)

לחץ כאן למעבר להורדת התוכנה

לקבלת הנחיות להתקנה ושימוש בתוכנת החתימה הדיגיטלית, על הגופים לפנות לספק שמנפיק את הכרטיס ה"חכם". תמיכה טלפונית לשימוש בחתימה דיגיטלית ניתן לקבל מ"תהילה" בטלפון    1-800-200-560.

 מרכז תמיכה מקצועי:

כמידי שנה מערך הביקורת המרכזי על גופים נתמכים יפעיל מרכז תמיכה מקצועי לגופים הנתמכים שמטרתו לספק מענה לשאלות מהותיות הנוגעות למילוי בקשות התמיכה. לצורך זה הוקדם מייל ייעודי לנושא אליו ישלחו הגופים את פניותיהם אשר יהיה פעיל מיום 15/10/2017 עד ליום 1/12/2017 בכתובת  tmichothothelp@mof.gov.il

 גוף חדש  יפנה לגב' תמר פיזנטי   tamarpi@education.gov.i   טלפון 02-5601380

לקבלת הנחיות להקמה במרכבה ולהנפקת כרטיס חכם.

בברכה

איתיאל בר לוי

מנהל האגף לתרבות יהודית

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/11/2018  

עדכוני rss