education - חינוך 'שלום כיתה א
   
 
 
 
 
 
 
 
 
התמודדות עם שינויים ומצבי לחץ
 

בני אדם מתמודדים עם אירועי חיים שונים, המצריכים גיוס משאבים תוך-אישיים ובין-אישיים. ילדים מתנסים במעברים, בשינויים ובלחצים שונים, חלקם התפתחותיים ואחרים נסיבתיים. ילדים חווים אירועי חיים "גדולים" כמו אובדן, ואירועי חיים "קטנים" כמו כישלון במבחן. אלה ואלה נחווים בעוצמות שונות.

 

הפסיכולוגיה הקוגניטיבית מדגישה את חשיבות הפרשנות, שהפרט נותן לאירועי החיים. בתהליך ההתמודדות, הפרט מעריך את האירוע ואת מסוגלותו להתמודד, תוך הסתייעות במקורות סיוע נגישים. ככל שהפער בין הערכת האירוע לבין הערכת המסוגלות האישית גדול, כך יחווה הפרט את ההתמודדות כקשה יותר.

 

התמודדות יעילה קשורה במגוון רחב של דרכי התמודדות. הכוונה בעיקר לשילוב דרכים הממוקדות בשינוי. איתור דרכים לפתרון בעיות, הכרת דרכים הממוקדות בהפחתת רגשי איום וחרדה והגברת היכולת לחוות בתוך השינוי.

לכל פרט יש דרכים מועדפות להתמודדות, אך יש חשיבות מרבית להעשרת מגוון ההתמודדויות. חשוב לפתח אצל התלמידים הן את היכולת להסתייע והן את היכולת לסייע, ולהקנות להן מידע על מקורות סיוע ותמיכה מלבד במשפחה, גם בבית הספר ובקהילה.

 

המודל להתמודדות הוא מעגלי: תוצאות ההתמודדות משפיעות על הערכת הפרט את מסוגלותו, את משאביו ואת מקורות הסיוע העומדים  לרשותו. זוהי למידה מצטברת והיא משפיעה על האופן שבו יעריך הפרט את האירוע הבא ואת עצמו כמתמודד.

מודל של התמודדות עם לחץ על פי לזרוס ופולקמן (1984)

 

התרחשות אירוע בעל פוטנציאל של לחץ

  • אירועים "גדולים" (למשל: אובדן).
  • אירועים "קטנים" (למשל: כישלון במבחן).

 

הערכה ראשונית (קוגניטיבית)

"האם אני בצרה?"

או:       1. לא רלוונטי      או: 2. שלילי        או:    3. לחץ

                רלוונטי                    חיובי                    אתגר

 

הערכה שניונית (קוגניטיבית)

הערכת המשאבים הפנימיים והחיצוניים. "מה אפשר לעשות?"

  • אופציות התמודדות.
  • ציפיות למסוגלות.
  • זמינות ונגישות למשאבים.

 

ניסיונות התמודדות

פתרון בעיות.         התמודדות רגשית.

(לשינוי בסביבה).   (להפחתת חרדה ועיצוב מחדש של משמעות 

                           האירוע) .     

 

תוצאות הסתגלותיות

  • תפקוד חברתי.
  • בריאות גופנית.
  • מורל.

 

(מתוך: "כישורי חיים", כישורים, נושאים התפתחותיים ומניעתיים, לכתות א-ב בבי"ס הממלכתי, משרד החינוך התרבות והספורט, הוצאת מעלות תשנ"ו).

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  11/08/2012    

עדכוני rss