education - חינוך תנ''ך בחינוך ממלכתי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
הצעה להערכה חלופית
 

הצעה לעבודת-חקר :  מגילת רות, פרק  א'

כתיבה ועריכה:  רחלה דרור, מדריכה ארצית לתנ"ך

 

למידת חקר הינה למידה משמעותית, רלוונטית ומסקרנת. היא מעודדת חשיבה וביטוי דעה אישית, ומזמנת ללומד רכישת מיומנויות לימוד וכישורי חשיבה מסדר גבוה. המורה חורג מתפקידו המסורתי, והופך למנחה תהליך לימודי ואישי המוביל את הלומד להיות יוזם ואחראי ללמידה תוך התמודדות עם אתגרים וקשיים.

 

נציע כאן כלים בסיסיים ללמידת חקר, ואת שלבי העבודה בכיתה.

חשוב לסכם את עבודת-החקר ברפלקציה - סיכום אישי של התלמיד על התהליך שעבר - השמעת הקול האישי.

 

איך כותבים רפלקציה?

למשל:  במה התלבטתי בבואי לבצע את המטלה?  (מחשבות, רגשות, מידע אקדמי וכו'). מה למדתי על עצמי

במהלך ביצוע המטלה? באילו קשיים נתקלתי וכיצד התמודדתי איתם? מה סייע לי בהתמודדות? האם אני מרוצה/לא מרוצה מאופן ביצוע המטלה? ממה אני מרוצה ומה אינני מרוצה, ומדוע? כיצד אני מעריך את ביצוע

המטלה? (היבטים עיוניים והיבטים אישיים של תהליך ביצוע המטלה)

המחוון הוא מרכיב חשוב בעבודה, לתלמיד ולמורה - הוא המציג את שלבי העבודה ואת ערכו של כל שלב.

 

כלים בסיסיים ללמידת-חקר

1.  מיומנות שאלת שאלות -  שאלות פשוטות של ידע והבנה, ושאלות מורכבות יותר של אנליזה וסינתזה.

2.  איתור מקורות מידע - ספרים, מאמרים, מאמרים מקוונים, הרצאות מצולמות ועוד.

3.  סיכום מאמר - קריאה ביקורתית.

4.  הבעת עמדה מנומקת ומבוססת.

 

מדוע  חשוב ללמוד ולתרגל מיומנויות אלה במהלך הלמידה בכיתה, לפני שמתחילים בכתיבת עבודת-חקר?

שאילת שאלות היא תכונה אנושית טבעית המשקפת הסקרנות הטבועה בכל אדם, קל וחומר בילד.

עידוד התלמידים לשאול מגביר מעורבותם בתהליך הלמידה ומעצים את הרצון למצוא תשובות שונות לשאלה. השאלות מעוררות גירוי ומוטיבציה ללמידה ומהוות בסיס חשוב להבנת וליישום הנלמד.

בהמשך יש הצעות לשאלות על רות א', וכן דף המציע פעילות בכיתה בנושא שאילת שאלות: לאחר קריאת פרק לנסח עם התלמידים שאלות שונות שמעורר הפרק (אפשר לבחור רק חלק מן השאלות שבדף).

 

מקורות מידע צריכים להיות אוביקטיבים ועדכניים, וכן בעלי תוקף וסמכות בתחום הדעת. חשוב להשתמש בפירוש מקראי (גורדון או הרטום), באנציקלופדיות (מקראית ועולם התנ"ך), בספרים ובמאמרים, וכן במקורות מקוונים (הרצאה מצולמת ועוד).

 

מיומנות הסיכום מורכבת והיא נרכשת בתהליך ומחייבת תרגול (ריבוי טיוטות). בבסיסה מונחת הגדרת המשפט העיקרי, הבעת דעה על מה שנכתב או התאמת המידע החדש לידע קודם.

 

למסמך המלא

 

 


 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/10/2017  

עדכוני rss