education - חינוך ספריות בתי ספר

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
ספרייה מובילה שינוי תשע"ח
 

בעידן זה יש לספריית בית הספר כמרכז משאבים תפקיד מכריע בריכוז ובאספקת מידע, בחינוך לקריאה ובניצולנכון של מידע )חוזר מנכ"ל מיוחד ה' תשמ"ט) .
ספריית בית הספר הינה משאב מרכזי ועיקרי להשגת יעדי משרד החינוך.
אנו רואים בספרייה מרכז לקידום תרבות אוריינית, מרכז תרבות, למידה והעשרה בתחומים מגוונים.
מתוך מטרה להגביר את השימוש בספרייה ולהפוך אותה לפעילה ומרכזית בעשייה הבית ספרית , אנו ממשיכים להוביל גם בשנת הלימודים תשע"ח את  מיזם  "ספריות מובילות שינוי".
בתוכנית זו אנו מציעים לכם, מנהלי בתי הספר והספרנים , להציג תוכנית מובנית שבה  הספרנים מובילים יוזמה מקורית וחדשנית לשילוב הספרייה ולשיתופה בתוכניות הלימודים, בשיעורים, בפרויקטים בית ספריים, בתחומים חברתיים פורמליים ובלתי פורמליים, יוזמות  תרבותיות וחברתיות שיתקיימו בספריות בתי הספר.
במהלך שנת הלימודים תשע"ח תפעל בכל מחוז ועדה המורכבת ממדריכות בתחום הספריות במחוז וממפקח מחוזי שיבקרו בבתי הספר, יתרשמו מהפעילויות ויבחרו את הספרייה המובילה.
הספריות  הזוכות (ברמה הארצית) יקבלו , כל אחת 5,000 ₪ להעשרת הספרייה  (בכפוף לאישור תקציבי).

שלבי ההשתתפות בתוכנית:

 1. הרשמה בטופס ההרשמה ובו פרטי ביה"ס והצגת מתווה כללי. ( ינואר ) לתשומת לבכם! ההרשמה תהיה פתוחה עד יום שישי ג' שבט תשע"ח  19.1.18
 2. הפעלת התוכנית בבית הספר . (ינואר – מאי)
 3. ביקור ועדה מחוזית לבחינת הספרייה והפעילות (מרץ – מאי )
 4. קבלת תעודה ומענק לספריות הזוכות ביום עיון ארצי (יולי)

קריטריונים להשתתפות בתוכנית

 1. הצגת תוכנית עבודה הכוללת מטרות ודרכי פעולה המותאמים לצרכי בית הספר.
 2. בתוכנית יוצגו רעיונות לפעילויות מקוריות וייחודיות.
 3. תוצג פעילות קבועה, רציפה, לאורך פרק זמן משמעותי במהלך שנת הלימודים.
 4. שיתוף פעולה בין המורים, ההנהלה, ספרנים ותלמידים בפעילויות בספרייה.
 5. התוכנית תיתן ביטוי ללמידה רב תחומית, פורמאלית ובלתי פורמאלית.
 6. קיומה של ספריה תקינה והולמת : כוח אדם מקצועי, מבנה הולם, אוסף מגוון ונגיש.
 7. קשר עם המדריכה המחוזית לאורך שנת הלימודים ודיווח שוטף על הפעילויות.

בתי הספר הזוכים יוכלו להציג השתתפותם שוב רק אחרי שלוש שנים לפחות.


 ניתן  להיעזר בצוות המדריכות המחוזיות המפורטות בלשונית רשימת המדריכות מימין

בתי ספר המעוניינים להשתתף בתוכנית מוזמנים להירשם בטופס ההרשמה


 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/06/2018