education - חינוך הפיקוח על עבודות הגמר
 
 
 
 
 
 
 
 
מהי עבודת גמר?
 

עבודת הגמר היא משימה לימודית אישית לבחינת בגרות בתיכון בישראל. היקפה 5 יחידות לימוד בתחום הידע בו היא נכתבת. הכנתה היא על-פי כללים ודרישות מקצועיות שנקבעו על ידי הפיקוח באגף לחינוך על יסודי של משרד החינוך בליווי של מנחה אקדמי עצמאי מומחה לנושא ובהובלת בית הספר בו לומד התלמיד.
הכנתה של העבודה היא בבחינת שיאו של תהליך למידה משמעותי בדגש מחקרי. היא מתבססת על עקרונות הלמידה האותנטית בכך שמאפשרת התמודדות עם משימה לימודית מעמיקה ומאתגרת ועיסוק בסוגיה שהיא מעבר לנלמד בבית-הספר ובתכנית הלימודים והבחינות. לשם הכנת העבודה מתבסס התלמיד על ידע מדעי עדכני, דרכי מחקר ודרכי עבודה מדעיים. זאת בליווי ובהדרכה של חוקרים ואנשי מדע. העבודה היא ביטוי ליכולתו המצוינת של התלמיד, לידע ולכלים שרכש ולהתנסויותיו הלימודיות המגוונות.
לפי כללי האגף לחינוך על יסודי במשרד החינוך אפשרות הגשת הצעה לעבודת גמר ניתנת לכלל תלמיד/ת יא' הלומד/ת בתיכון אינטרני בישראל. העבודה מוגשת במהלך כתה יב'. תהליך הכנת עבודת הגמר מעודד למידה עצמאית ומחייב השקעה עצמית במחקר אישי, עבודה אישית מחוץ לכתלי הכתה ובית הספר והשקעה באתגר לימודי ייחודי. עבודות הגמר יעסקו בנושאים שהם מעבר לנושאים הנלמדים באורח שוטף במסגרת תכנית הלימודים הרגילה.
מסגרת הכנת עבודת הגמר
עבודת-גמר היא עבודה עצמית, עיונית או עיונית-מעשית, שהתלמיד רשאי להגישה למשרד החינוך בשנת לימודיו האחרונה בבית-הספר העל-יסודי, כחלק ממשימותיו לקבלת תעודת-בגרות.  בעבודת-הגמר התלמיד ינסה להתמודד עם סוגיה מדעית מסוימת, להעמיק בה, להבהירה ולסכמה. לא מצופה ממנו חידוש מדעי.
בעבודת-הגמר יושם דגש על כושר הלימוד העצמי של התלמיד, על שימוש בדרכי לימוד מתקדמות, מדעיות ומחקריות, על התמודדותו עם אתגרי למידה וחשיבה מסדר גבוה ועל כתיבה מדעית, ביקורתית ויצירתית. לפי כללי משרד החינוך - תלמיד יכול לכלול בהרכב בחינותיו הגשת עבודת-גמר אחת בלבד. בוגר מערכת החינוך ונבחן-משנה אינם רשאים לכתוב עבודת-גמר. עבודות-הגמר וההצעות להן תיכתבנה בשפה העברית או הערבית. כתיבת עבודת-גמר בשפה זרה (גם על-ידי עולה חדש) טעונה אישור מראש של המפקח על עבודות-הגמר. ההצעות לעבודות-גמר חייבות להיות מוגשות בעברית (או מלוות בתרגום לעברית).

 
מימון הנחיה והערכת עבודת גמר

מנחה ומעריך/כת עבודת גמר צריכים להיות בקיאים ובעלי ניסיון מחקרי אקדמי בתחום הידע בו נכתבת העבודה. עלות ההנחיה לתלמיד/ה המגיש/ה עבודת גמר וכן עלות בדיקת העבודה ממומנים על ידי משרד החינוך .
תהליך הערכת העבודה והרכב הציון הסופי
הערכת עבודת גמר ניתנת בידי מומחי ידע בתחום בו היא נכתבה. ציון עבודת הגמר מורכב משני חלקים: 80% ניתן על התוצר הכתוב, 20% על שיחה בעל פה עם הבוחן. העבודה נמסרת לתלמיד ביד בתום השיחה בעל פה עם בודק העבודה. ציון העבודה נשלח לבית הספר באמצעות אגף הבחינות והוא נרשם בתעודת הבגרות. במידה וחל שיבוש בהליך ההערכה ישנה אפשרות ערעור על הציון ואז נבדקת העבודה בשנית, בתהליך חדש ועצמאי (נטול מידע באשר לציון ולמעריך הראשון שניתן). הציון האחרון הוא הציון הסופי והקובע ואין לערער עליו.
סייגים בכתיבת העבודה ובהנחייתה
עבודת הגמר (וההצעה לה) תוגש על-ידי תלמיד יחיד בלבד;
שני תלמידים (או יותר) מבית-ספר אחד, אינם רשאים להגיש הצעה זהה, או הצעה בנושא זהה;
בעבודת גמר מודגש ההיבט של בחינת יכולתו האישית של התלמיד והישגיו; לפיכך לא תיכתב עבודה משותפת;
נאסר על מורה, המלמד את התלמיד הכותב עבודות גבר, להנחות את התלמיד בעבודה.
נאסר על הורה, או בן משפחה קרוב לשמש מדריך מקצועי, אף אם נושא העבודה הוא בתחום מומחיותם.


תפקיד רכז עבודות הגמר:
אחריות לכל תהליך כתיבת עבודות הגמר בבית הספר, כולל:

  1. יידוע, פרסום ושיווק לגבי האפשרות לכתוב עבודת גמר כחלק מתעודת הבגרות.
  2. ליווי התלמידים בתהליך כתיבת העבודה, החל משלב הרעיון בתחילת כיתה י"א ועד הגשת העבודה בחודש ינואר בכיתה י"ב.
  3. עזרה במציאת מנחים אקדמאים לתלמידים כותבי העבודות בנושאים השונים
  4. הקפדה על עמידה בסטנדרטים הנדרשים לכתיבת העבודות (המפורטים באתר) ועמידה בלוחות הזמנים.
  5. שליחת ההצעות ומעקב צמוד אחרי ההנחיות המתקבלות במערכת ,שליחת  העבודות המוכנות לאגף הבחינות, ושליחת טפסי התשלום למנחים לפיקוח על עבודות הגמר.
  6. קשר עם המנחים.
  7. קשר עם הפיקוח על עבודות הגמר.
  8. השתתפות בכנסי רכזי עבודות הגמר המתקיימים אחת לשנה.
  9. ביסוס מעמד עבודות הגמר כשיא של למידה משמעותית העומדת בסטנדרטים אקדמאים וזאת ע"י פעולות כגון: פרסום העבודות, שליחתן לפרסים השונים.
  10. ארגון משלחת מכובדת מבית הספר לטקס קבלת הפרס (במידה וניתן).

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/06/2018    

עדכוני rss