education - חינוך הפיקוח על עבודות הגמר
 
 
 
 
 
 
 
 
בחירת נושא לעבודה: האם יש נושאים אסורים לעבודת תלמידים?
 

אנחנו חוזרים ונשאלים על נושאים בהם, כביכול, נאסר על תלמידים לעסוק בעבודותיהם. לכן, אנחנו מבקשים לחזור ולהדגיש את מהותה של ה"עבודה", דרכי הכנתה ואת הנושאים המתאימים לעבודות תלמידים.

 

עבודות תלמידים בכתות י"א-י"ב הן עבודות עיוניות-מחקריות שהתלמידים
מכינים כחלק מהמשימות לקבלת תעודת בגרות. בעבודות אלה, אמורים התלמידים להתמודד עם סוגיה מדעית מסוימת - שנבחרה עפ"י סקרנות, ענין וטעם אישי - ולהעמיק בה תוך שימוש בדרכי עבודה וחקירה מדעיות.

 

התלמידים רשאים לבחור לעסוק בכל נושא, בתנאי שלעבודה יהיה בסיס מקצועי - מדעי מתאים, אופן העיסוק מתאים לדרישות הדיסציפלינריות והתלמיד יכול לממש בו מחקר מתאים וברמה נאותה. בכלל זה נכללים נושאים העוסקים בשונות חברתית.

 

אנחנו מצפים מהמורים ומהמנחים המקצועיים שיסייעו לתלמידים בבחירה טובה ומקצועית של נושאים. כמו כן, אנחנו מצפים מהם למודעות ולעירנות לאפשרות שרצון לעיסוק בנושא כלשהו משקף בעיה או קושי אישיים. חשובה גם מודעותם של המורים והמנחים לקשיים הרגשיים ולבעיות של מעורבות אישית ובינאישית, כתוצאה מעיסוק בנושאים שונים. יש גם להתייחס ליכולת של צעיר מתבגר להתמודד עם מצבים שונים ולנקוט עמדות בקורתיות. וכמובן - לצורך להמנע מפגיעה במושאי העבודה.

 

ב"בחירה טובה ומקצועית" - כוונתנו היא לבחירת נושאים שניתן להתמודד
איתם מתוך גישה מדעית - אוביקטיבית ולבחינה של אפשרויות מימוש המחקר. אנחנו מציעים להעדיף נושאים שההתמודדות האישית אתם לא קשה, בשלב זה של החיים, והם אינם כרוכים בחדירה לצנעת הפרט.

 

חשובה התייחסות כוללת אל הנושא, סביבתו המחקרית והקשריו.
בחירת נושא לעבודה, הצגתו והגדרתו אינן הצגה של כותרת (כפי שמקובל להניח):

"צמחי תבלין", "סמים", "עב"מים", "מלחמת העולם השניה", "הומוסקסואל", "דת ומדינה", "שירי ל' גולדברג" וכו' - אלה ודומיהם אינם נושאים לעבודת גמר. אלה - בבחינת כותרות כלליות. אלה נושאים כלליים מהם ניתן לגזור מגוון גדול של נושאי-משנה ואופני טיפול. הנושא צריך להיות מנוסח באופן בהיר, ממוקד וממצה, המצביע על כיוון של בדיקה.
ההתייחסות אל הנושא חייבת להיות בזיקה לבעיה הנבדקת ודרכי הבדיקה
המוצעות. עבודת מחקר (וכמוה ההצעה לה) הינה מיכלול שלם ואין היא נושא או ראשי פרקים העומדים בפני עצמם - משמעותם הינה בהקשר של מבנה הדעת, בדיסציפלינה אליה שיכת העבודה.

 

ובהתייחס לתפישה זו אין "נושאים אסורים" בעבודות תלמידים, אלא כאלה שדרך העבודה המוצעת "אינה מתאימה", או כזו שאינה מאפשרת מימוש והשלמת העבודה על ידי התלמיד.

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  09/03/2011    

עדכוני rss