education - חינוך הפיקוח על עבודות הגמר
 
 
 
 
 
 
 
 
ביבליוגרפיה בנושא הכתיבה העיונית ועבודות-גמר
 
 • אהרוני ל', (תשנ"ה). בדרך להכנת עבודה בסוציולוגיה. תל-אביב.

 • בהר, ד' וכדורי ע',(תשמ"ד). כתיבה צורך מדע. ירושלים: אקדמון.

 • בייט-מרום, רות, (‏1990). שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו. יח' ‏5,3,2,1. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

 • בירנבוים, מ', (‏1993). מי מפחד מעבודת מחקר?! מפעלים אוניברסיטאיים להוצאה לאור בע"מ.

 • בן-דב, צ', (‏1987). להבין ולכתוב: דרכי-סיכום וכתיבה לטקסט עיוני. תל-אביב: מודן.

 • ברוש, שושנה, (‏1989), עט נובע, תל-אביב: דיונון.
  תל-אביב: מודן.

 • האוניברסיטה הפתוחה, (תשל"ט). ספרים, ספריות והשימוש בהם. יח' ‏4,3,2. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

 • האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, החטיבה למדעי הרוח, (תש"מ). הכנת כתבי-יד והתקנתם לדפוס. ירושלים: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, החטיבה למדעי-הרוח.

 • וולפה ע' ועמית ע', (תשנ"ה). חיבור מדעי-האתגר. תל-אביב: דיונון.

 • וולפה ע' ועמית ע', (‏1998). לכתוב עבודת מחקר - כלים וכללים. תל-אביב: דיונון.

 • טל, א', (תשנ"ד). עבודת-הגמר: לקט נושאים לעבודת-גמר. ירושלים: משרד החינוך והתרבות, הפיקוח על עבודות-הגמר.

 • טל, א',(תשנ"ה). הערכתה של עבודת-הגמר - סוף מעשה במחשבה תחילה. לקט דברי- הערכה על עבודותיהם של תלמידים.ירושלים: משרד החינוך והתרבות, הפיקוח על עבודות-הגמר.

 • טל, א' (תשנ"ו). "הערכת עבודת הגמר - כלים או תוכן".
  חינוך בראש על-יסודי: הערכה בית-ספרית, מס' ‏1.

 • יומן עבודה - תהליך כתיבת עבודה בנושא "זיהום הסביבה",
  (‏1996) תל-אביב, מטח'

 • לזרסון, עליזה. (1999). הזמנה לחקר- מערכי הנחיה למורים המנחים עבודות בבית-הספר העל-יסודי. הוצאת מט"ח.

 • לבציון,ת',עורכת,(תשנ"ד ‏1994). הסדנה לכתיבה עיונית ולעבודות-גמר. האגף לתוכניות-לימודים, ירושלים: מעלות.

 • מדריך להכנת עבודות גמר, מהדורה שניה (תשמ"ה) ירושלים: משרד החינוך והתרבות, המזכירות הפדגוגית, הוועדה לחינוך על יסודי.

 • מלכין יעקב, (‏1994). ההרצאה, הדיון והשיכנוע, תל-אביב: מסדה

 • עדן נילי, (‏1986). במילים אחרות... פרקים בכתיבה עיונית,
  ירושלים: המרכז ללימודים קדם-אקדמיים.

 • עופרן, מ' ואחרים,(תשמ"ד). והמבין יבין... (פרקים בקריאה בקורתית). ירושלים: האוניברסיטה העברית.

 • פלד,ל'וברנהולץ, ח',(תשנ"ה). איך לקרוא מאמר מדעי? ירושלים: המרכז להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית.

 • פרס,י' ויציב, ג', (תש"ל). מבוא לשיטות מחקר במדעי ההתנהגות.
  ירושלים: אקדמון.

 • סיוון ראובן, (‏1979). לקסיקון לשיפור הלשון, תל-אביב: קרני

 • קולא, ע' ושקל, ר', (‏1992). נושא אישי (למורה המתעניין), תל-אביב: רכס.

 • שריג, גיסי, (‏1996). לדעת דבר: כישורי עיון וחשיבה, תל-אביב: מסדה
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  09/03/2011    

עדכוני rss