education - חינוך הפיקוח על עבודות הגמר
 
 
 
 
 
 
 
 
ההנחיה בהכנת העבודה
 
 

עבודת-הגמר - עיונית ועיונית-מעשית - חייבת להתבצע בהנחיית מנחה מקצועי,
מומחה בתחום שבו נערכת העבודה.
בעבודות-גמר המשלבות מרכיב מעשי ועיוני, יש לוודא שלמנחה יש הידע והכישורים
המתאימים להנחיית שני מרכיבי העבודה. אם לא - העבודה תונחה על-ידי שני
מדריכים מתאימים.
המורה המלווה בבית-הספר יקפיד על תיאום ועקביות בפעולות ההנחיה.

 

 • כמנחה העבודה ייקבע:
   
  • איש מדע העובד במוסד להשכלה גבוהה או במכון אקדמי, או אקדמאי המוכר כבקי במקוע ובתחום הדעת שבו נכתבת העבודה. המנחה יהיה בעל תואר מ"א, או מי
   שעומד להשלים לימודיו לתואר זה, ובעל ניסיון מדעי ומחקרי בתחום.
  • מורה במוסד שבו לומד התלמיד, בעל השכלה אקדמית (תואר שני), המלמד את המקצוע שבתחומו בחר התלמיד לכתוב עבודת-גמר, המנוסה בהוראת המקצוע
   בכיתות י"א-י"ב והוא בעל ניסיון בהנחיה ובכתיבה של עבודות-גמר.
  • מנחה שהוא מומחה בתחום שבו נערכת העבודה והא בעל השכלה מקצועית מתאימה.
 • המנחה לא ינחה יותר מ 2 תלמידים בעת ובעונה אחת.
 • ההתקשרות עם המנחה תהיה באמצעות בית-הספר. התשלום יינתן על-ידי
  משרד-החינוך, לאחר דיווח מתאים, על-פי השכלתו של המנחה.
  התנאי לתשלום שכרו של המנחה הוא השלמת העבודה (המונחית על-ידו) והגשתה להערכה, לאחר קבלת אישור הפיקוח, כנדרש.
 • תפקידו העיקרי של המנחה המקצועי הינו הדרכת התלמיד בכל הנוגע להיבטים המדעיים והמקצועיים של העבודה.
  המנחה יפנה את התלמיד למקורות מדעיים ומקצועיים, ינחה אותו בתכנון מערך העבודה והמחקר ובבחירת כלי מחקר ועבודה מתאימים, בטיפול בממצאים, בניתוחם ובהסקת המסקנות, בעריכת החומר והעבודה - כל זאת על-פי כללי המחקר והכתיבה של תחום-הדעת שבו נכתבת העבודה.
 • בעבודה המשלבת מרכיב עיוני ומרכיב מעשי יש להבטיח את התאמתו של המנחה להנחות את שני המרכיבים של העבודה - העיוני והמעשי - וכן לוודא את כישוריו להנחיה.
  בכל מקרה בו יש צורך בהנחיית שני מנחים (עבודה בין-תחומית, למשל) יש להקפיד על הבטחת התיאום בין המנחים.
 • מורה בבית-הספר (מרכז עבודות-גמר) יסייע לתלמיד בכתיבת עבודתו וידריכו בהיבטים הצורניים, הלשוניים והסגנוניים וכן בהיבטים הפורמליים הנדרשים בכתיבתן של עבודות מדעיות-מחקריות.
 • ליווי התלמיד על-ידי בית-הספר (מורה מטעמו).
  1. בית-הספר יקבע מורה-מרכז לנושא עבודות-הגמר.
  2.

  תפקידי המורה-המרכז יהיו:

  • ריכוז הפעילות הבית-ספרית הכרוכה בהכנת עבודות-גמר ובהגשתן וקיום קשר בנושא עם הפיקוח במשרד החינוך והתרבות;
  • ליווי התלמידים המכינים עבודות-גמר: הנחיה וסיוע בכל הבעיות העולות במהלך העבודה, הכנת ההצעות ועריכת העבודות להגשה.
    
  • המורה יסייע באיתור מנחים, בהתקשרות ובקיום הקשר השוטף עמם, בפתרון בעיות וקשיים שונים העשויים לעלות במהלך העבודה, וילווה את התלמיד במשך כל תהליך הכנתה של העבודה;
    
  • השתתפות בוועדה הפדגוגית הבית-ספרית, שתעסוק באישור ההצעות לעבודות-גמר בטרם הגשתן לאישור משרד החינוך והתרבות;
    
  • התייעצות ושיתוף פעולה עם מרכז-המקצוע, בשאלות הכרוכות בהכנת ההצעות לעבודות ובביצוע העבודות הנערכות בתחום מקצועו;
    
  • הדרכה יחידנית ו/או קבוצתית של תלמידים המכינים את העבודה - המורה ימלא את האמור בסעיף ו' לעיל;
    
  • הצגה בפני התלמידים של דרכי ההערכה של העבודות קריטריונים וניקוד.
    
  • על המורה-המרכז להביא לידיעת התלמידים את הקריטריונים ומשקלם וזאת עוד בטרם הכנת העבודה והשלמתה להגשה.
    
  • מעקב אחר עבודות התלמידים ואחר קצב התקדמותם בעבודה.
 • נאסר על הורה, או בן משפחה קרוב לשמש מדריך מקצועי, אף אם נושא העבודה הוא בתחום מומחיותם. 

   
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/11/2015    

עדכוני rss