education - חינוך הפיקוח על עבודות הגמר
 
 
 
 
 
 
 
 
 עבודת-גמר ומסגרת הכנתה
 

עבודת-גמר היא עבודה עצמית, עיונית או עיונית-מעשית, שהתלמיד רשאי להגישה למשרד החינוך והתרבות בשנת לימודיו האחרונה בבית-הספר העל-יסודי, כחלק ממשימותיו לקבלת תעודת-בגרות.

בעבודת-הגמר התלמיד ינסה להתמודד עם סוגיה מדעית מסוימת, להעמיק בה, להבהירה ולסכמה. לא מצופה ממנו חידוש מדעי.

בעבודת-הגמר יושם דגש על כושר הלימוד העצמי של התלמיד, על הכרתו דרכי לימוד מתקדמות, מדעיות ומחקריות, על התמודדותו עם בעיות מדעיות ומחקריות ועל עידודו לחשיבה מדעית, ביקורתית ויצירתית.

עבודת-הגמר עשויה להיות בתחום אחד המקצועות הנלמדים בבית-הספר, בנושא שעורר את סקרנותו של התלמיד ואת רצונו להתמודד עמו, עבודה יצירתית-אמנותית, או פיתוח מוצר או מנגנון המלווה בדיון עיוני.

ההיערכות להכנת העבודות, ההצעות לכתיבתן וראשית הטיפול בהן ייעשו בכיתה י"א. העבודה תושלם ותוגש להערכה בהמהלך כיתה י"ב (בסוף השליש הראשון).

מנהל בית-הספר, או מורה הממונה על הטיפול בנושא, יביאו לידיעת התלמידים את דבר האפשרות לכתיבת עבודות-גמר.

בפני התלמידים יוצגו: הנושא וחשיבותו, תרומתו לתלמיד ולהתנסותו הלימודית - בהווה ובעתיד, מהות העבודה, דרכי הכנתה והנהלים המחייבים להגשת הצעות ועבודות.

המנהל ו/או הממונה על נושא עבודות-הגמר, ילוו את התלמידים בכל מהלך עבודתם (משלב גיבוש ההצעה, הגשתה לאישור ועד לשלב הגשת העבודה לשם הערכה).

תלמיד המבקש לכתוב עבודת-גמר יגבש את רעיונותיו והצעתו הראשונית לעבודה, יתקשר עם מנחה מקצועי מתאים ובסיועו יגבש ויכין את ההצעה לעבודה.

ההצעה המגובשת תובא קודם לדיון ולאישור בוועדה הפדגוגית של בית-הספר ורק לאחר מכן תוגש לאישור במשרד החינוך והתרבות.

עבודת-הגמר שווה בהיקפה ל-5 יחידות-לימוד.

 

עבודה לא-צמודה (עבודת בחירה) - זו עבודה הנכתבת על-פי בחירתו של התלמיד ובלבד שלנושא הנבחר יש בסיס מדעי-עיוני ובסיס של ידע וספרות מקצועיים.

עבודה צמודה - הנה עבודה הממירה בחינת בגרות באחד ממקצועות הבחינה של התלמיד והיא נכתבת באותו תחום-דעת. עבודה צמודה מלווה בציון שנתי. אין היא משחררת מעמידה במלוא החובות והמשימות המוטלות על הכיתה בה לומד התלמיד.

אם התלמיד נבחן בשאלון המהווה חלק ממקצוע והחליט לכתוב עבודה במקצוע זה, עבודתו לא תוכל להיות עבודה צמודה.

הציון השנתי יינתן ויוגש למשרד החינוך והתרבות לפני הגשת העבודה להערכה - וזאת לא יאוחר מה-‏15 במארס של כל שנה.

תלמיד יכול לכלול בהרכב בחינותיו הגשת עבודת-גמר אחת בלבד.

בוגר ונבחן-משנה אינם רשאים לכתוב עבודת-גמר.

עבודת-הגמר וההצעות להן תיכתבנה בשפה העברית (או הערבית).

כתיבת עבודת-גמר בשפה זרה (גם על-ידי עולה חדש) טעונה אישור מראש של המפקח על עבודות-הגמר.

ההצעות לעבודות-גמר חייבות להיות מוגשות בעברית (או מלוות בתרגום לעברית).

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  09/03/2011    

עדכוני rss