education - חינוך הפיקוח על עבודות הגמר
 
 
 
 
 
 
 
 
מבנה העבודה וחלקיה
 
 • עבודת-הגמר היא עבודה מחקרית.
  היא לא תישא אופי של לקט - כלומר, של דברים אשר תומצתו ואף הועתקו, ללא התייחסות או ביקורת. על התלמיד להביא חומר ממקורות שונים, תוך התייחסות מבחינה, משווה, ביקורתית ואובייקטיבית לנושא. בעיסוקו בחומר, יוכיח התלמיד את יכולתו להתמודד עם הנושא ועם החומר מנקודת-ראות מדעית מחקרית. יש להימנע מנושאים אופנתיים, שאין להם בסיס מדעי-עיוני.

 • עבודת-גמר בנושא מדעי-עיוני כוללת מספר מרכיבים לפי הסדר הבא:
 1. הקדמה

 2. תוכן עניינים

 3. מבוא

   • הצגת הנושא ומטרות העבודה

   • הבעיה הנדונה והרקע למחקר

   • השאלות המחקריות המרכזיות

   • סיכום קצר של הרקע התיאורטי הנדרש להכנת העבודה ושיטות המחקר

 1. סקירת ספרות

 2. מהלך הבדיקה (החלק המחקרי האמפירי) ושיטותיה

 3. ממצאים ותוצאות

 4. דיון ומסקנות

 5. רשימת מקורות (ביבליוגרפיה) – ברשימה זו יש לכלול את כל המקורות שבהם השתמש התלמיד בעבודתו.

 6. נספחים (יוצגו רק נספחים רלוונטיים לעבודה)

 • ציטוט ביבליוגרפי: אופן הציטוט במהלך העבודה והרישום הביבליוגרפי בשולי העבודה ובסיומה יהיו כמקובל בעבודות מדעיות (על-פי אחת מהשיטות המקובלות)

  יירשמו רק מקורות שבהם נעשה שימוש ממשי בעבודה.

 • בנוסף לכל הכללים וההוראות המפורטים לעיל, יוכנו ההצעות והעבודות, בכל תחום דעת, על-פי כללי הכתיבה הייחודיים לתחום הדעת ועל-פי ההנחיות הייחודיות הניתנות על-ידי המפקח המרכז למקצוע, או על-ידי מומחים לתחום.

  • הנחיות ייחודיות של הפיקוח המקצועי - אותן ניתן לקבל מהפיקוח על עבודות-הגמר או מהמפקח-המרכז למקצוע, והמצויות באתר זה.

  • לפני הגשת ההצעות לעבודות והכנת העבודות, מומלץ לעיין בתדריכים המנחים במקצועות השונים לכתיבת עבודות-גמר.

 • היקף העבודה, בכל התחומים, ישקף השקעה של עבודה אינטנסיבית השווה ללימוד המקצוע, בהיקף של ‏5 יחידות-לימוד, במשך שנת לימודים אחת.

  בעת כתיבת העבודה ועריכתה יש לתת את הדעת על היקף העבודה; אין להרחיב את העבודה שלא לצורך.
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/08/2011    

עדכוני rss