education - חינוך הפיקוח על עבודות הגמר
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכה
 

כללי

משנסתיימה כתיבת העבודה על-ידי התלמיד ואושרה על-ידי המנחה המקצועי, ישלח מנהל בית-הספר את העבודה אל אגף הבחינות, לשם בדיקה והערכה.

 

 1. עבודה תלווה במכתב הערכה מאת מנחה העבודה ובמכתב ממנהל בית-הספר,או מאחד מחברי הוועדה הפדגוגית לעניין עבודות-הגמר.

 2. במכתב המנהל ו/או חברי הוועדה הפדגוגית יאושר כי:

  • הם ראו את העבודה, עיינו בה ומצאו אותה ראויה להימסר להערכה;

הקריטריונים להערכת העבודה

הקריטריונים להערכת העבודה (כולל מרכיב השיחה) יובאו לידיעת התלמיד מפי המורה המלווה בבית-הספר וזאת לפני השלמת העבודה.

 

קריטריונים להערכת העבודה:

 

 1. המעריך יעריך את העבודה, לפי ההנחיות הבאות:

  • בעקבות קריאת העבודה

   צורה:

   העבודה קריאה ואסתטית; צורת העריכה מאפשרת התמצאות נוחה - העמודים ממוספרים, הפרקים מובחנים, יש רווחים וכו'.

   (‏10 נקודות.)


   סגנון:

   ענייני, עברית תקנית ובהירה - נקייה משגיאות כתיב ומוגהת היטב.

   (‏10 נקודות.)


   הכלים המדעיים:

   שימוש נכון במובאות ובמראי-מקומות; ביבליוגרפיה מתאימה, הרשומה לפי אחת השיטות המקובלות; שימוש באיורים מתאימים וממוספרים; נספחים שהוזכרו בגוף העבודה.

   (‏10 נקודות.)


   עצמאות:

   קיום מרכיב של עבודה עצמית - ניסויים תצפיות, ראיונות וכיו"ב; העבודה הורחבה ביזמת התלמיד; מורגשת גישה מקורית ויצירתית (לא נדרשת מקוריות, אך נוכחותה ראויה להערכה); מורגשת גם המעורבות האישית.

   (‏10 נקודות.)


   התוכן:

   ניכר ידע במקצוע; ניכרת גישה תיאורטית לדברים; התוצר ורמת ההעמקה הולמים את המצופה מתלמיד בכיתות י"א-י"ב; עיבוד הנושא רחב דיו; הביבליוגרפיה אכן נוצלה למעשה.

   (‏40 נקודות.)

  • בעקבות השיחה עם התלמיד

   הבנה:

   יכולת התלמיד להסביר כל סוגיה בעבודתו, כשהעבודה לפניו; יכולת התלמיד לשוחח על הרקע לעבודה ועל המקצוע בכלל.

   (‏20 נקודות.)

 1. קביעת ציון: המעריך ירשום את הערכתו והתרשמותו בגיליון ההערכה - רצוי על-פי הקריטריונים המפורטים לעיל ועל-פי משקלם בציון הכולל. בגיליון ההערכה יירשם הציון הכולל - ציון עגול.

 2. המעריך אינו רשאי להמליץ על תיקון העבודה.

 3. המעריך אינו רשאי לחוות דעה באוזני התלמיד ולבקר את מוריו ועבודתו.

הציון הסופי והזיכוי ביחידות-לימוד:

 1. עבודה שנכתבה כעבודה לא-צמודה (עבודת בחירה) - שאין בה חובת בחינה - הציון הסופי של עבודה הגמר שיירשם בתעודת הבגרות, יהיה הציון שנקבע על- ידי מעריך העבודה.

 2. עבודה שנכתבה כעבודה צמודה - והיא באה במקום הבחינה - הציון הסופי שיירשם בתעודת-הבגרות יהיה הממוצע המשוקלל של ציון מעריך העבודה והציון השנתי שניתן על-ידי בית-ספר.

 

ערעורים:

 1. מנהל בית-הספר רשאי לערער על כל ציון.

 2. הציון המתקבל, לאחר ההערכה המחודשת - הוא הציון הקובע.

 3. יש להגיש את הבקשה לערעור בתוך 40 יום מתאריך קבלת הציון.

 4. אין אפשרות להכניס תיקונים בעבודה לאחר שהוגשה להערכה וכן בכל שלב שהוא של תהליך ההערכה.

 

רישום בתעודת-הבגרות:

בתעודה, בעמודת בחינות-הבגרות, יצויין: שהתלמיד כתב עבודת-גמר, מהו תחום הדעת, מספר יחידות-הלימוד שהוא זוכה בהן והציון הסופי של העבודה.

 

כל הנ"ל וכן נושא העבודה יצוינו בספח מיוחד לתעודת הבגרות (דף הערכה).

 

הגשת העבודה להערכה

העבודה תוגש על-פי כללים אלה:

 

 • נאה, נקייה, בהירה ונעימה לקריאה.

 • כתובה או מודפסת על צד אחד של הגליון, על גבי דף בגודל קוורטו.

 • בצד ימין של הגיליון (ובשוליו העליונים והתחתונים) ייקבעו שוליים רחבים.

 • כתובה במרווח נאות ובכתב ברור.

 • כל פרק יתחיל בעמוד חדש.

 • מומלץ להדפיס את העבודה.

 • כתובה בכתיב מלא, לפי כללי האקדמיה ללשון העברית, בהקפדה על כללי הפיסוק, ראשי פרקים, חלוקה לפרקים וכיו"ב.

 • מוגהת היטב.

 • ערוכה וכרוכה בצורה פשוטה וצנועה.

 • כתובה בסגנון ענייני ותמציתי. יש להימנע ממליצות והכללות בלתי מבוססות.

 • אין התלמיד מוגבל בהבעת דעתו העצמית או השקפתו האישית בסוגיות השנויות במחלוקת, אולם הדברים חייבים להיות מבוססים ככל האפשר.

 • הביבליוגרפיה, המובאות, הערות השוליים, תמונות, לוחות ונספחים - יירשמו לפי הכללים המקובלים בחיבורים מדעיים.

 • על גבי עטיפת העבודה ושערה יצוינו: שם העבודה, שם התלמיד (שם פרטי ומשפחה), מספר זיהוי, שם מנחה העבודה, שם בית-הספר והשנה. על גבי השער הפנימי יצוינו: כתובתו של התלמיד ומספר הטלפון שלו.

התלמיד ישאיר בידיו עותק מן העבודה (מקור או צילום).

 

 מכתב למעריך

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  09/03/2011    

עדכוני rss