education - חינוך אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
בטיחות במעבדות
 

בבית ספר שמתנהלים בו לימודי כימייה וביולוגיה במעבדה, ישנם סיכונים רבים שיש לתת עליהם את הדעת. ראשית, רכז המדעים, המורים והלבורנטית, צריכים להכיר את הנחיות משרד החינוך בחוזר מנכ"ל. הם צריכים לדעת את אחריותם לבטיחות במעבדה ולדאוג שהתנאים במעבדה יעמדו בדרישות המשרד.
מאחר ומדובר בחומרים מסוכנים, ובניסויים שיש בהם לעיתים סיכון רב, יש להקפיד על ניהול ניסויים, על אחסון חומרים בהתאם לדרישות, אמצעי בטיחות למקרי חירום, פינוי חומרים מסוכנים שאינם בשימוש והדרכת בטיחות בהתאם לנידרש.
את הנחיות המשרד לעניין בטיחות במעבדה ניתן למצוא בחוזר מנכ"ל הבטחת הבטיחות במעבדות, טופס מבדק ניהול בטיחות במעבדה.


חומרים נוספים בנושא בטיחות במעבדות, ניתן למצוא באתר מדע וטכנולוגיה, מזכירות פדגוגית.

בטיחות במעבדה - מסמכי עזר

חוברת בטיחות מעבדות דצמבר2015


הפקת לקחים בעקבות אירועי בטיחות במעבדות בבתי ספר


טופס מבדק ניהול בטיחות במעבדה


תקציר מנהלים לבטיחות במעבדה בבית הספר


 תפקידיו של מנהל בית הספר ורכז המדעים לבטיחות במעבדה


 נקודות לבדיקת בטיחות במעבדה ללבורנט


 ניתוח אירוע בטיחות שהתרחש במהלך ניסוי במעבדה


 פינוי חומרים מסוכנים - הנחיות לפינוי


חומרים אסורים ומותרים לשימוש

 חומרים לשימוש תחת אזהרה -מעודכן לפברואר 2017


 חומרים לא מסוכנים במעבדות-מעודכן לפברואר 2017


 חומרים אסורים לשימוש-מעודכן לפברואר 2017 


סיווג קבוצות הסיכון של חומרים מסוכנים


בטיחות במעבדות

בבית ספר שמתנהלים בו לימודי כימייה וביולוגיה במעבדה, ישנם סיכונים רבים שיש לתת עליהם את הדעת. ראשית, רכז המדעים, המורים והלבורנטית, צריכים להכיר את הנחיות משרד החינוך בחוזר מנכ"ל. הם צריכים לדעת את אחריותם לבטיחות במעבדה ולדאוג שהתנאים במעבדה יעמדו בדרישות המשרד. מאחר ומדובר בחומרים מסוכנים, ובניסויים שיש בהם לעיתים סיכון רב, יש להקפיד על ניהול ניסויים, על אחסון חומרים בהתאם לדרישות, אמצעי בטיחות למקרי חירום, פינוי חומרים מסוכנים שאינם בשימוש והדרכת בטיחות בהתאם לנידרש. את הנחיות המשרד לעניין בטיחות במעבדה ניתן למצוא בחוזר מנכ"ל הבטחת הבטיחות במעבדות.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/01/2019