education - חינוך אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
חוזרי מנכ"ל
 

 

יציאת משלחת לחו"ל היא חלק מתהליך חינוכי, ותפקיד הנסיעה להעניק לחברי המשלחת התנסות משמעותית וחוויה מיוחדת שאין אפשרות  לחוות אותן באופן אחר. במהלך השהייה בחו"ל המשלחת משמשת שגרירה של מערכת החינוך הישראלית בפרט ושגרירה של מדינת ישראל בכלל.

יציאת משלחות נוער לחו"ל כרוכה באבדן ימי לימוד ושעות הוראה, הן לתלמידים והן לצוות המחנכים והמלווים, ומחייבת את בחינת הצורך החינוכי  מול אבדן ימי הלימוד ושעות ההוראה. לפיכך יש להקפיד ולצמצם ככל האפשר את הפגיעה בלימודים ולאפשר את קיומה של שנת לימודים סדירה.לשם הוצאת משלחות לחו"ל הוגדר תהליך שמטרתו להסדיר את מעמדה הרשמי של המשלחת מול המדינה ומשרד החינוך.

חוזר זה מגדיר את הנוהל הכרוך בשיגור משלחת לחו"ל לאור החלטת הממשלה ולאור החלטת המנהל הכללי במשרד החינוך.

 

חוזר מנכ"ל משלחות מעודכן מרץ 2016

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/07/2017