education - חינוךאגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית

עדכוני rss

 
 
 
 

 

 חוזר מנכ"ל חדש - גני ילדים
  
 רשימות בקרה לבטיחות בבתי ספר וגנים ילדים ופנימיות מעודכן 2016
  
 דגשים והנחיות לפעילות מתקנים מתנפחים
  
 הנחיות ודגשים לפעילות רחצה בבריכה
  
 "הכנס הארצי לבטיחות במערכת החינוך 2016 – חומרים מצגות"
  
 מבדק בטיחות בקייטנות ריענון הנחיות נובמבר 2015
  
 לקראת חנוכה בטיחות באירועים ובאירועים שיש בהם שימוש באש מתוך חוזר מנכ"ל חנוכה 2015
  
 טיולים ופעילות חוץ בית ספרית
  
 הנחיות להתקנת סככות הצללה קבועות
  
 הנחיות אבטחה וליווי רפואי בטיולים
 

   

שאלה: מה ההבדל בין חוזר מנכ"ל טיולים לחוזר מנכ"ל פעילויות חוץ?

    תשובה: מצגת המסבירה על ההבדלים כולל קישורים לחוזרי מנכ"ל

 
מערכת לחיפוש הוראות בטיחות בפעילויות חוץ
    תאריך עדכון אחרון:  22/09/2016