education - חינוך אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
עדכונים
 

עדכונים אלו הינם הנחיות חדשות אשר טרם פורסמו בחוזר מנכ"ל .

הנחיות אלה באות להשלים את ההנחיות המופיעות בחוזרי מנכ"ל מינהל ח"ן  ואגף הביטחון בכל הנוגע לשיגור משלחות נוער לפולין , עד לפרסום חוזר מנכ"ל אחוד וחדש.

יש להתעדכן בהנחיות אלו ולפעול על פיהן . בכל שאלה או אי הבנה יש לפנות למשרד הקב"ט הארצי לקבלת הבהרות.

 

התדרוך הביטחוני טרם היציאה

 1. משלחת היוצאת לפולין תקבל תדריך ביטחוני להתנהגות מונעת טרם יציאתה.
 2. קבלת התדריך הביטחוני היא תנאי הכרחי לאישור היציאה לפולין, משלחת אשר לא תודרכה לא תוכל לצאת.
 3. בתדרוך ניתנים כללי "עשה" ו"לא-תעשה" לחברי המשלחת בעת שהייתם בחו"ל שתכליתם צמצום ומניעה של פגיעה פיזית בחברי המשלחת באירועים פליליים ו/או ביטחוניים.
 4. התדרוך הביטחוני יינתן רק למשלחת שקיבלה חסות ממשרד החינוך כמפורט לעיל. אין לתאם תדרוך למשלחת שלא קיבלה אישור וחסות.
 5. מיקום התדרוך יקבע על פי בקשת בית הספר וראש המשלחת כאשר התדרוך יינתן עד שלושה שבועות לפני יציאת המשלחת לפולין.
 6. באחריות ראש המשלחת לוודא כי כל חברי המשלחת יהיו נוכחים ב"תדרוך התנהגות ביטחונית מונעת" שינתן ע"י קב"ט מתדרך מטעם אגף הביטחון במשרד החינוך. חבר משלחת אשר נעדר מתדרוך זה או אשר אינו יכול להשתתף, יוכל להשלים את התדרוך ע"י השתתפות בתדרוך של בי"ס אחר. ניתן לקבל ממשרד קב"ט המחוז אפשרויות נוספות לתדרוך במידה וישנן.
 7. באחריות ראש המשלחת ליצור קשר עם קב"ט המחוז על מנת לתאם את התדרוך הביטחוני וזאת לאחר שווידא כי הטפסים הגיעו במלואם למשרד הקב"ט הארצי.
 8. על ראש המשלחת לקבל ממשרד קב"ט המחוז את שמו של המתדרך ואת מספר הטלפון הסלולארי שלו וליצור עמו קשר לפני התדרוך.
 9. באחריות ראש המשלחת לוודא את קיומם של אמצעי ההדרכה מתאימים: אולם ממוזג התואם את כמות המשתתפים, מחשב עם כונן DVD, טלוויזיה ווידאו. לא ניתן לקיים את התדריך ללא אחד מהאמצעים הנ"ל להקרנה.
 10. התדרוך יועבר על ידי מתדרך משלחות שהוסמך על ידי הקב"ט הארצי בלבד ושמו ניתן לראש המשלחת על ידי המחוז.

 

חבירה עם המאבטח הישראלי של המשלחת

 1. באחריות ראש המשלחת ליצור קשר עם המאבטח הישראלי של המשלחת ולעדכנו במיקום התדרוך, בתאריך ובשעה בו התדרוך יועבר, על מנת שהמאבטח יוכל להיות נוכח.
 2. במעמד זה, יציג המאבטח את עצמו בפני סגל המשלחת ובפני התלמידים על מנת שיכירוהו טרם היציאה לחו"ל.
 3. על ראש המשלחת לעבור על לוח הזמנים של המסע עם המאבטח והמדריך על מנת לוודא כי אין אי-התאמות בין לוחות הזמנים ו"לסגור קצוות" בנוגע לדקויות אשר אינן באות לידי ביטוי בלוח הזמנים הכתוב. במקרה ומתגלים חילוקי דעות, יש לפנות למשרד הקב"ט הארצי על מנת לפתור את הבעיות שהתגלעו.
 4. במקרה ומאבטח המשלחת אינו יכול להגיע לתדריך יש ליצור עימו קשר טלפוני ולבצע תאום ציפיות לקראת המסע , מספר הטלפון שלו להתקשרות קיים באישור הביטחוני שינתן לבית הספר.
 5. בכל מקרה יש צורך בפגישה בין המאבטח וראש המשלחת בשדה התעופה טרם המראה לצורך הכרות, מעבר על לוחות הזמנים ותוכנית המשלחת ותאום ציפיות לקראת המסע.

 

האישור הביטחוני

 1. האישור הביטחוני ולוח הזמנים המאושר יועברו  כ-14 יום לפני מועד יציאת המשלחת לפולין באמצעות הדואר האלקטרוני עפ"י הכתובת שתצוין ע"ג טופסי בקשת היציאה.
 2. האישור הביטחוני יכלול :
  • אישור ביטחוני
  • תוכנית מאושרת
 3. התוכנית המאושרת העדכנית ביותר הינה קובץ PDF עם התאריך העדכני ביותר ( תאריך ההנפקה מוצג בראש כל תוכנית )
 4. התוכנית המאושרת והאישור הביטחוני יועברו לגורמים הבאים :
  • בית הספר.
  • מנהלת פולין.
  • סוכנות הנסיעות הרלוונטית.
  • מאבטח המשלחת.
  • בייס משלחות בפולין
 5. אין לצאת ללא אישור ביטחוני ותוכנית מאושרת עדכנית.
 6. שינויים בתוכנית ממועד קבלת האישור הביטחוני לא יאושרו. בקשות חריגות לשינויים הנובעים מנסיבות שאינן באחריות המשלחת יטופלו לגופו של עניין.

 

ההתנהלות במהלך המסע

 1. באחריות ראש המשלחת לקיים את הנחיות הביטחון כפי שמפורטות בחוזר מנכ"ל זה מנחיתה ועד המראה.
 2. באחריות ראש המשלחת להקפיד לקיים את לוחות הזמנים על פי התוכנית המאושרת.
 3. באחריות ראש המשלחת להקפיד על התנהגות נאותה של התלמידים הן כיחידים והן כקבוצה.
 4. שינויים בלוח הזמנים או בקשות מיוחדות ניתן להפנות לנציג קב"ט משרד החינוך בפולין. הבקשות יבדקו ויאושרו בכפוף ליכולות האבטחה הישראלית והאבטחה המקומית ( המשטרה הפולנית).
  • ככלל ההתנהלות תהייה על פי התוכנית ולא יאושרו שינויים.
  • בקשות לשינויים עקב נסיבות שאינן באחריות המשלחת יטופלו לגופו של עניין.
  • האחריות לבקשות השונות הינה של ראש המשלחת , יחד עם זאת ניתן להיעזר במדריך שהכין את התוכנית .
 5. יש להישמע להוראות והנחיות מאבטח המשלחת , אשר הינו האחראי לביטחון המשלחת.
 6. יש להישמע להוראות חפ"ק המשלחות וקב"ט המשלחות בפולין הן בשגרה והן בחירום.
 7. יש להישמע להנחיות והוראות קב"ט משרד החינוך  , נציג המשרד בפולין.
 8. בכל מקרה של בעיה עם האבטחה הצמודה או הכללית יש לפנות לקב"ט משרד החינוך הנמצא בפולין וזאת על מנת לקבל סיוע ופתרון לבעיה.

 

הנחיות ביטחון בזמן המסע

 

א.  כללי

 1. חשוב להדגיש לבני הנוער טרם היציאה מהארץ כי במסגרת המשלחת הם מייצגים את מדינת ישראל ואת הנוער הישראלי, דבר המחייב אותם להקפיד במיוחד על התנהגות נאותה כיחידים וכקבוצה.
 2. יש לוודא כי לכל חברי המשלחת רשימת טלפונים הכוללת את מספרי הטלפון של:
  • ראש המשלחת.
  • המאבטח
  • המדריך
  • המדריך הפולני
  • קב"ט המשלחות
  • קב"ט משרד החינוך בפולין
  • שגרירות ישראל בורשה
 3. כמו כן, יש לצייד את התלמידים ברשימה הכוללת את שמות בתי המלון בו לנה המשלחת ע"פ תאריכים, כתובת המלון ומספר הטלפון שלו.
 4. יש לוודא כי דרכוניהם של חברי המשלחת בתוקף וכי תוקפם לא יפוג בחצי השנה הקרובה
 5. אזרחים ישראלים בעלי אזרחות נוספת מחויבים להשתמש בדרכונם הישראלי בעת היציאה מהארץ ובחזרתם.
 6. יש לוודא כי כל חברי המשלחת מצוידים בצילום הדרכון שלהם (העמודים עם הפרטים והתמונה).
 7. תלמיד אשר הוריו גרושים, יש לוודא כי לא קיים לגביו "צו עיכוב יציאה מהארץ" במשטרת הגבולות.
 8. יש להכין רשימות מעודכנות של כלל חברי המשלחת ובכלל זה : שם התלמיד,שמות ההורים , כתובת בארץ,מספרי הטלפון בארץ,מספר טלפון נייד של התלמיד בחו"ל ( אם קיים).עותק מרשימה זו ימצא בבית הספר ובסוכנות הנסיעות ובידי ראש המשלחת. רשימות אלו חיוניות למצבי חירום.
 9. על ראש המשלחת להכין רשימה מעודכנת של חברי המשלחת, מחולקים לקבוצות של שלשה תלמידים לצורך ההיפרדות לזמן החופשי. הרשימה תכלול את הפרטים הבאים : שמות התלמידים בקבוצה,טלפון נייד בחו"ל. עותק מהרשימה ימצא בידי ראש המשלחת . הימצאות רשימה כזו הינה תנאי היכרחי לפיצול המשלחת לזמן חופשי.

 

ב.  הטיסה ושדה התעופה

 1. לפני היציאה לפולין, יש לסמן את כל כבודת המשלחת ע"פ הנחיות משרד הקב"ט הארצי.
 2. חל איסור על רכישת משקאות משכרים ע"י תלמידי המשלחת.
 3. בעת הטיסה, על כל חברי המשלחת לשבת במקומות המיועדים להם.
 4. יש להקפיד על קיום הנחיות הבטיחות בתעופה ועל התנהגות הולמת במהלך הטיסה.
 5. על ראש המשלחת והמלווים לשבת עם חברי המשלחת.
 6. לאחר הנחיתה וביקורת הדרכונים, יש להתרכז יחד עם כל הכבודה ולהמתין להנחיות המאבטח. מומלץ לנצל את זמן ההמתנה לצורך הליכה לנוחיות.
 7. יש לאסוף את כל הדרכונים של התלמידים חברי המשלחת ולרכזם אצל מבוגר מבין חברי המשלחת למשמרת.
 8. את הציוד המשלחת (דגלים, ארגזים וכו') יש לחלק בין חברי המשלחת לצורך הוצאתו והעמסתו על האוטובוס.
 9. משלחות אשר מביאות עימהן מזון כשר, ידאגו לסמן מראש ע"ג הארגזים את מועד השימוש וידאגו להעמיסם בהתאם באוטובוס או ברכב המנהלה.
 10. לאחר קבלת אישור מנציג האבטחה בלבד, יש לצאת מאולם מסועי המזוודות ישירות לאוטובוסים. אין להחליף כסף או לגשת לנוחיות לאחר היציאה מאולם המסועים.
 11. יש למסור את הכבודה לנהג האוטובוס אשר יעמיסו. ניתן לסייע לחברי המשלחת האחרים עם ציודם או להמתין באוטובוס. אין להסתובב ללא מעש באזור חניית האוטובוסים.

 

ג.  התנועה הרכובה והרגלית

 1. בכל אוטובוס יהיה פנס רב עוצמה, תיק עזרה ראשונה ובידי ראש המשלחת יהיה מכשיר מגפון לשימוש בחירום.
 2. עליה וירידה מהאוטובוס תהיה אך ורק לאחר קבלת אישור מהמאבטח לאחר סריקת האוטובוס.
 3. המאבטח יבחר את מקום ישיבתו, יש לוודא כי מקומו יהיה פנוי עבורו. מקום הישיבה של המאבטח הינו בדרך כלל בספסל הראשון , לבד וזאת מסיבות מבצעיות ( תצפית , יכולת תגובה מהירה ).
 4. יש להקפיד כי לכל נוסע יהיה מקום ישיבה בפועל וכי כל הנוסעים יושבים במקומותיהם במהלך כל הנסיעה ע"מ לשמור על בטיחות הנוסעים.
 5. יש להקפיד על התנהגות הולמת בזמן הנסיעה ושמירה על הרכוש.
 6. הליכה רגלית
  • יש לציין בלוח הזמנים הליכות מתוכננות.
  • בעת תנועה רגלית, על ראש המשלחת להציב מבוגר מבין חברי המשלחת בחלוץ ובמאסף.
  • ראש המשלחת ישתדל שהתנועה תהיה בגוש אחד עד כמה שניתן.
  • יש להקפיד על חצייה בטוחה בכבישים גם במחיר של פיצול הגוש משני צידי הכביש. יש לרכז את כולם טרם החצייה ע"מ לנסות ולהימנע ממצב בו חלק הקבוצה חוצה והיתר נותרים מאחור.
 7. נסיעה ברכבות
  • ככלל, לא מומלץ להשתמש ברכבות שכן הן יעד מועדף לכייסים מקצועיים.
  • יש לרכוש את כרטיסי הנסיעה מראש ולוודא כי כל חברי המשלחת מרוכזים יחד.
  • על מבוגר מבין חברי המשלחת להתייצב במסדרון הקרון ולהשגיח על כל התאים בהם ישנם חברי משלחת.

 

 ד.  ביקור באתרים

 1. יש להקפיד על התנהגות נאותה בביקורים באתרים השונים.
 2. יש לכבד את המדינה המארחת ואת אזרחיה ולהתנהג בנימוס ובדרך ארץ. יש להימנע מהתנהגות הפגנתית, כגון תהלוכות ומצעדים ברחובות או פעילות אחרת היכולה להראות כמתגרה בעיני המקומיים. מומלץ להצניע לבוש דתי כגון: טליתות, ציציות וכיפות.
 3. בכלל, יש להקפיד ולשמור על השקט. באזורי מגורים, חל איסור להניף דגלים, לשיר ולרקוד או לחסום את התנועה.
 4. לבישת חולצות משלחת והנפת דגלים מותרת רק בשטחי המחנות ובטקסים באתרי ההנצחה.

 

ה.  זמן חופשי

 1. ניתן לקיים זמן חופשי בכפוף למגבלות הרשומות להלן.
 2. לפני הפיזור לזמן חופשי, יקיים ראש המשלחת תדריך לכל חברי המשלחת בו יפרט:
  • מהם גבולות הגזרה להסתובבות.
  • היכן נקודת הריכוז ומתי על חברי המשלחת להתייצב בנקודה זו.
  • היכן יימצאו ראש המשלחת והמאבטח למקרה הצורך.
  • נקודת ומועד המפגש המתוכנן בתום הזמן החופשי.
 3. אין לקיים זמן חופשי לאחר רדת החשכה למעט במרכזי קניות מתוחמים (קניונים).
 4. אין להיכנס לבארים או מקומות בעלי אופי שלילי ואין לאפשר רכישה של משקאות משכרים ע"י תלמידי המשלחת.
 5. על חברי המשלחת להיות בקבוצות של שלושה לפחות , כל שלשה יצטיידו בטלפון נייד בחו"ל.
 6. אין ללבוש חולצות משלחת או חולצות בעלות סיממני זיהוי ישראליים (כיתוב בעברית, יחידות צבאיות ישראליות וכד') ויש להשתדל ולהצניע סממני זיהוי יהודיים.
 7. בפולין נמכרים חיקויי אקדחים הנראים אמיתיים ואקדחים מעוקרים. יש להנחות את חברי המשלחת כי אין לרכוש אקדחים אלו משום הסכנה שאחד מגורמי האבטחה לא יבחין כי מדובר בחיקוי. באם זוהה חבר משלחת עם אקדח כנ"ל יש להחרים את האקדח ולהשמידו.
 8. באם נעדר תלמיד ולא התייצב בנקודת הריכוז, יש להמתין חצי שעה נוספת ולאחר מכן יש להתחיל בחיפושים בסיוע כל חברי המשלחת.
 9. יש לעדכן את המאבטח ואת קב"ט משרד החינוך בפולין בנוגע להיעדרות התלמידים.
 10. באם לאחר שעה לא יימצא התלמיד, יש לשלוח מורה למלון המשלחת ולפנות את כל חברי המשלחת לאוטובוסים להמשך הפעילות המתוכננת.
 11. באם לא יאותר התלמיד בבית המלון, יש להחיל נוהל חירום לאיתור התלמיד.

 

ו.  בית המלון

 1. על ראש המשלחת ללון עם חברי המשלחת במלון, במידה של פיצול שמספר בתי מלון יש למנות אחראי מטעם המשלחת בכל מלון.
 2. רצוי לרכז במידת האפשר את כל חברי המשלחת בקומה אחת במלון.
 3. יש להקפיד על פיזור המבוגרים בקומות השונות בהם מפוזרים התלמידים, בכל קומה שיש בה תלמידים חובה שיהיה מבוגר ישראלי מקרב חברי המשלחת.
 4. על ראש המשלחת לתדרך את כל התלמידים על מיקום חדרו של ראש המשלחת , המאבטח והמבוגרים במשלחת וכן כיצד ניתן לאתרם בכל רגע נתון.
 5. חובה להימנע מלינה בקומות הקרקע   ומומלץ להימנע מלינה בקומות העליונות.
 6. יש להקפיד על התנהגות נאותה ותרבותית גם בעת השהייה במלון.
 7. יש לזכור כי במלון מתארחים אורחים נוספים מלבד משלחות ישראליות וע"כ יש להימנע מישיבה על הרצפה וחסימת המעברים והמסדרונות, השתלטות על אולמות ועל לובי המלון לביצוע שיחות קבוצה או ערבי הווי וכו'.
 8. אין להיכנס לבארים, מועדוני לילה ולמקומות הימורים (קזינו) ואין להשתמש במתקני הימורים הנמצאים בבית המלון.
 9. אין לפצל את הלינה למבנים שונים במלון.

 

ז.  פיצול יחיד ממשלחת

 1. לעיתים ישנה דרישה מצד תלמידים או שאר חברי המשלחת ( רופא, איש עדות,הורים,מורים) במשלחת לבקר במקומות בעלי משמעות אישית/משפחתית ואשר אינם נכללים בתכנית המסע. אי לכך, ביקור באתר כנ"ל מחייב הפרדות מהמשלחת.
 2. משלחת מאובטחת רק כאשר כל חברי המשלחת נמצאים יחד ועל כן חבר משלחת אשר נפרד מיתר חבריה אינו מאובטח. יש צורך באישור מיוחד (נספח ג) מהורי התלמיד ומנהל בית הספר בו הם מתחייבים כי ברורים להם ההשלכות הנובעות מההפרדות מהמשלחת כמפורט להלן:
  • ההורים מיודעים כי ילדם אינו מאובטח בזמן היפרדותו מהמשלחת וכי לא תחול האחריות לביטחונו על המדינה.
  • מנהל בית הספר מודע להנחיות בדבר היפרדות היחיד מהמשלחת וכי הוא האחראי למילוין.
 3. יש לוודא כי האישור כשהוא חתום בשתי החתימות התקבל במשרד הקב"ט הארצי.
 4. יש לוודא כי האישור כשהוא חתום בשתי חתימות התקבל גם במשרד קב"ט המשלחות בפולין.
 5. אין חובה על מנהל בית הספר להסכים להפרדות ובסמכותו להטיל על כך וטו.
 6. בעת המפגש בשדה התעופה עם מאבטח המשלחת יש לעדכנו בדבר כל הפרדות מתוכננת במהלך המסע.
 7. ההיפרדות תתבצע באישורו של ראש המשלחת בלבד לאחר תאום עם המאבטח.
 8. בעת הפיצול יפעל ראש המשלחת ע"פ ההנחיות שלהלן:
  • דיווח למאבטח הצמוד על ההיפרדות
  • התלמיד מלווה במבוגר ישראלי מבין חברי המשלחת.
  • נקבעה שעת ונקודת מפגש מוסכמת בין התלמיד למשלחת ע"פ המופיע בטופס ההיפרדות.
  • התלמיד ו /או מלווהו מצוידים בטלפון סלולארי אשר מספרו יהיה מצוי בידי ראש המשלחת.
  • לתלמיד ומלווהו  יצוידו במפר הטלפון הנייד של ראש המשלחת, של המאבטח ושל נציגות ישראל בוורשה , קב"ט משרד החינוך בפולין , חפ"ק המשלחות בוורשה.
  • התלמיד ומלווהו יצוידו בשם המלון שבו תשהה הקבוצה בלילה, בכתובתו ובמספר הטלפון שלו.
  • דיווח למאבטח הצמוד בעת חזרתם למשלחת.
 9. הנחיות אלה יחולו גם במקרה של הפרדות בלתי מתוכננת, כגון בעת פינוי חירום רפואי וכיוצא בזה ( למעט אישור הורים חתום).
 10. הנחיות אלו יחולו גם במקרה של היפרדות מתוכננת ונחיתה מאוחרת של חבר משלחת בפולין עד חבירה למשלחת, המראה מאוחרת או נחיתה מאוחרת של חבר משלחת עד לחבירה מלאה פיסית עם המשלחת. במקרים אלו האחריות על התלמידים תהייה משלב החבירה בלבד.

 

ח.  התפצלות משלחת בהדרכה

 1. ככלל יצורפו מאבטחים ישראלים ופולנים למשלחת והם אחראים לאבטחתה.
 2. יחידת אבטחה מינימאלית הינה : משלחת של שני אוטובוסים – 2 אוטובוסים בצמד.משלחת של שלשה אוטובוסים – צמד אוטובוסים ואוטובוס בודד.משלחת של ארבעה אוטובוסים – שני צמדי אוטובוסים.
 3. לא ניתן לפצל קבוצה הנעה באוטובוס בודד.
 4. אין אישור להצבת שני מדריכים לאוטובוס , אישורים חריגים ומיוחדים ינתנו על ידי הקב"ט הארצי בתאום עם מנהלת פולין.
 5. המדריך הינו חבר משלחת היוצא מהארץ עם המשלחת וחוזר לארץ עם המשלחת.
 6. ניתן לפצל צמד אוטובוסים לשתי יחידות הדרכה בלבד באתרים הבאים :
  • קרקוב- קז'ימיש – הפיצול מאושר ברחוב שירוקה בלבד.
  • אושוויץ- בירקנאו
  • מאידנק – הפיצול יאושר עם הכניסה לאזור המחנה
  • טרבלינקה
  • בי"ק אוקופובה בוורשה
  • בי"ק לודג'
  • בי"ק קיילצה
  • טיקוצ'ין – הפיצול מאושר רק בתחומי העיירה (כולל בי"כ) ולא לכיוון יער לופוחובה.
  • עיר עתיקה בוורשה
  • מסלול הגבורה – פיצול בטווח סביר בתנאי שהמשלחת כולה מתחילה באותה נקודה.
  • כיכר גז'יבובסקה – פיצול מאושר בין האתרים בי"כ נוז'יק, תיאטרון יהודי, כנסית המומרים וסמטת פרוז'נה.
  • בנוסף לאמור לעיל, יאושר פיצול משלחת באתר שבו ישנו בניין (בניין סגור בעל כניסה אחת) ומולו רחבה, כדוגמת בית יאנוש קורצ'אק, ישיבת חכמי לובלין, קבר רבי אלימלך מליז'אנסק, בית המרקחת בקרקוב וכן הלאה.
  • במכרות המלח בוויליצ'קה פועלים אנשי הביטחון באופן מעט שונה ולקבוצות מאושר לנוע בתוך המכרות בלבד כשאין איתם מאבטח.
 7. באתרים המופיעים בסעיף 4 לעיל הפיצול מותר ללא קשר עיין בין שתי הקבוצות אך מחייב קשר רדיו רציף בין אנשי האבטחה. בכל מקרה של נתק קשר רדיו יש לפעול לצמצום המרחקים על פי הנחיית המאבטח.
 8. באתרים אחרים אשר אינם מופיעים לעיל  הפיצול מותר אך ורק אם יתקיימו התנאים הבאים:
  • קבלת אישור מהמאבטח הישראלי האחראי לפיצול.
  • שמירה על קשר עיין בין שתי הקבוצות על פי קביעתו של המאבטח בשטח.

 

הנחיות ביטחון להתנהגות מונעת

 

הנחיות ביטחון בחירום

 

במקרה של אירוע חירום ביטחוני או אחר במשלחת יש לפעול כדלקמן :

 1. מאבטחי המשלחת יפעלו על פי נהלי החירום בנהלי העבודה של היחידה לאבטחת אישים.
 2. עם תחילת האירוע יוכרז מצב חירום , הכרזה זו הינה בסמכות קב"ט המשלחות ובהעדרו מפקד הגזרה.
 3. המאבטחים יעמדו בקשר ויפעלו בחירום על פי הנחיות קב"ט המשלחות בפולין.
 4. ראש המשלחת יעמוד לימינו של המאבטח ויפעל על פי הנחיותיו ויסייע לו בניהול האירוע ובטיפול בחברי המשלחת.
 5. ראש המשלחת יעמוד בקשר עם קב"ט משרד החינוך בפולין בכל שלבי האירוע.
 6. כלל המשלחות המסיירות בפולין יפעלו גם הן על פי נוהל חירום ויפעלו על פי הנחיות המאבטחים וחפ"ק המשלחות בפולין.
 7. עם הכרזת מצב החירום תפעל מערכת החינוך על פי נוהל חירום שלב ב' – בפולין, בתאום עם חדר מצב משרד החוץ, חפ"ק היחידה לאבטחת אישיים , שגרירות ישראל בוורשה.

 

הנחיות ביטחון להתארגנות חזרה

 1. בערב האחרון יש לאסוף את חברי המשלחת ולתדרכם בהכנות הנדרשות לחזרה ארצה ולטיסה.
  • בדיקת המצאות כרטיס הטיסה והדרכון בידי התלמידים.
  • ארגון הכבודה תוך בדיקה יסודית של תכולתן.
  • ארגון תיק היד לנשיאה במהלך היום והטיסה.
 2. התדרוך יתבצע על ידי ראש המשלחת ועל ידי המאבטח.
 3. הכבודה תיסגר באזיקונים על ידי המאבטח בבוקר טרם ההעמסה לאוטובוס.
 4. אין לפתוח את יחידות הכבודה או את תאי המטען ביום האחרון עד לסיום הבדיקה הביטחונית בשדה התעופה.
 5. הכבודה:
  • בעת האריזה יש להקפיד על בדיקת תכולתה.
  • יש להקפיד על נעילת כל פתחי הכבודה במנעולים אישיים או אזיקונים אישיים.
  • את הכבודה יש להוריד בבוקר באופן אישי לנקודת הריכוז.
  • יש לקיים שמירה רציפה על הכבודה.
 6. תיק היד
  • אין להשאיר בתיקי היד תמיסות , נוזלים בנפח העולה על 100 סמ"ק.
  • אין להשאיר בכבודת היד צעצועים דמויי נשק, חיקויים שונים.
  • אין להשאיר בכבודת היד . סכינים, אולרים, מכשירים חדים.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/08/2015