education - חינוך אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
תרגיל התגוננות ארצי במוסדות חינוך שנה"ל תשע"ח
תרגיל התגוננות ארצי במוסדות חינוך יערך בתאריך ה' באדר תשע"ח, יום שלישי, 20 בפברואר 2018. התרגיל יתבצע בכל בתי הספר  וגני הילדים בארץ בתרחיש ירי טילים, כאשר הילדים יהיו בכיתות.
 

מבנה התרגיל

 • תרגול צל"ח בית ספרי  08:15 - 09:45 / 13:00- 14:30
 • תרגול ירי טילים 10:00 - 12:30

  מטרות התרגיל

  • הטמעת ההנחיות להתגוננות תלמידים והגברת מוכנות מערכת החינוך לתרחיש ירי טילים.
  • העמקת השילוביות בין הרשות המקומית והמוסד החינוכי לבין גורמי הביטחון וההצלה השונים בתרגיל.

   

  איגרת להורים:

  איגרת להורים - תרגיל התגוננות ארצי במוסדות חינוך 20 פב' 2018 – עברית 

  איגרת להורים - תרגיל התגוננות ארצי במוסדות חינוך 20 פב' 2018 –ערבית 

   איגרת להורים- תרגיל התגוננות ארצי במוסדות חינוך 20 פב' 2018- רוסית

  איגרת להורים בשפה האנגלית - תשע"ח

  איגרת להורים בשפה הצרפתית - תשע"ח 

  איגרת להורים בשפה האמהרית - תשע"ח

   

  איגרת הערכות למנהלים:

  איגרת למנהלות גני ילדים - היערכות לתרגיל התגוננות ארצי [ירי טילים] - תשע"ח

  איגרת למנהלי מסגרות החנ"מ - היערכות תרגיל התגוננות [ירי טילים] - תשע"ח

  איגרת למנהלי בתי הספר - תרגיל התגוננות ארצי בתרחיש ירי טילים - תשע"ח

   

  מסמך הערכות כללי לתרגיל:

  תרגיל התגוננות לשנה"ל תשע"ח – מסמך הנחיות משרד החינוך

  תרגיל התגוננות בפנימיות בשעות הערב – מסמך הנחיות מנהל התישבותי  צוות חירום בית ספרי (צל"ח):

  נוהל תרגיל למידה מרחוק בשעת חירום 

   
   
   
      תאריך עדכון אחרון:  14/06/2018