education - חינוך מחוז חרדי
 

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

הנחיות בדבר הליכי קבלה ורישום למוסדות חינוך ופנייה לוועדת הערר של המחוז החרדי במשרד החינוך

 

 

 

 הנחיות בדבר הליכי קבלה ורישום למוסדות חינוך קדם יסודיים (גני ילדים) ויסודיים ופנייה לוועדת הערר של המחוז החרדי במשרד החינוך


 

 הנחיות בדבר הליכי קבלה ורישום למוסדות חינוך על יסודיים ופנייה לוועדת הערר של המחוז החרדי במשרד החינוך


 

 טופס פנייה לוועדת הערר של המחוז החרדי במשרד החינוך

 

 

לתשומת ליבכם, ועדות ערר לחינוך המיוחד בקישור הבא:


ועדות ערר לחינוך המיוחד


 


תודה רבה


 

1. מטרות הנחיות אלו היא להציג את המתווה הכללי של הליכי הקבלה והרישום למוסדות חינוך קדם יסודיים (גני ילדים), יסודיים ועל-יסודיים הפועלים מכוח חוק פיקוח על בתי-ספר, תשכ"ט-1969, ומצויים תחת פיקוח המחוז החרדי במשרד החינוך ולהסדיר את הליך הטיפול בפנייה אל ועדת הערר של המחוז החרדי.

 

2. משרד החינוך שם לו למטרה לאפשר למי שחש נפגע מהליך הקבלה והרישום למוסד חינוך בשל אפליה ו/או היעדר עמידה בהנחיות המשרד ו/או קיומו של מינהל לא תקין ו/או שיקולים זרים, לפנות אליו לבירור העניין.

 

3. לאחר שמוצו ההליכים באשר לבירור פנייה רלוונטית, ובתוך כך הידברות של גורמי הפיקוח עם המשפחה הפונה, נציגי מוסדות החינוך ונציגי הרשות המקומית, ולא הושגו הבנות והסכמות מקובלות באשר לשיבוצו של התלמיד/ה במוסד חינוך, הדברים מובאים לדיון בפני ועדת הערר של המחוז החרדי במשרד החינוך על מנת שתתקבל החלטה בעניין התלמיד/ה, לאחר מתן זכות טיעון מלאה לכל הצדדים הרלוונטיים.

 

4. פנייה לוועדת הערר יש להגיש למחוז החרדי של משרד החינוך על גבי טופס פנייה לוועדת הערר (נספח א' להנחיות), בהתאם לקבוע ולמפורט בהנחיות בדבר הליכי הקבלה והרישום.

 

 

 

 

הנחיות בדבר שיבוץ תלמידים למוסדות חינוך על יסודיים על ידי רשות חינוך מקומית לקראת שנה"ל תשע"ח

 

 

/NR/rdonlyres/697E6E96-DA46-4845-8A7D-4EEF56A8BA2C/0/pdf.gif הנחיות בדבר שיבוץ תלמידים למוסדות חינוך על יסודיים על ידי רשות חינוך מקומית לקראת שנה"ל תשע"ח

 

 

 

  

1.     תלמיד אשר נותר ללא מענה חינוכי מתאים בסיום הליכי הקבלה והרישום, כלומר אם עד יום ד' בניסן תשע"ז, 31.03.17, לא התקבל התלמיד ללימודים במוסד חינוך אליו הגיש מועמדות ללימודים, חובה על הוריו לפנות לאגף החינוך ברשות המקומית עד ליום ל' בניסן, 26.04.17, ולבקש שיבוץ למוסד חינוכי עבור התלמיד, בהתאם לקבוע ולמפורט בהנחיות השיבוץ.

2.     הנחיות השיבוץ מסדירות  את ההליך המקצועי של שיבוץ תלמידים במוסדות חינוך על יסודיים על ידי רשות החינוך המקומית בהתאם לסמכותה בדין, כולל הליכי השגה וערעור של מוסדות חינוך והורי תלמידים על החלטות שיבוץ, כך שעד לסיום שנת הלימודים תשע"ז ידע כל תלמיד המתגורר בתחומי הרשות המקומית היכן הוא צפוי ללמוד בשנת הלימודים תשע"ח

3.     פניות יש להגיש על גבי טופס פנייה מתאים (ראו נספחים 1-3 להנחיות), בהתאם לקבוע ולמפורט בהנחיות השיבוץ.

 


 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/09/2017