education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 


 
 
 
 חוזר הבהרות ועדכונים למועד קיץ תשע"ז
  
 נספחי מידע לקראת מועד קיץ תשע"ז
  
 שינוי במועד הבחינה במחשבים - קיץ תשע"ז
  
 היערכות לקראת בחינות הבגרות באנגלית מועד קיץ תשע"ז
  
 פרסום ציונים מועד חורף תשע"ז (2017)
  
 

 

 

 
 

לבתי הספר (נבחנים אינטרניים)

חדש!! חוברת השאלונים עדכנית לחודש מרץ 2017

 לוח בחינות סופי כולל שעות בחינה - קיץ תשע"ז

 מערכת הודעות מטה בחינות מועד אביב תשע"ז (2017)

 פרסום ציונים - מועד חורף תשע"ז (2017)

 

לנבחנים החיצוניים (האקסטרניים)

 חומר עזר מותר בשימוש - מועד קיץ תשע"ז

 מערכת זימונים לנבחנים אקסטרנים - מועד קיץ

נושאי הלימוד לבחינות הבגרות - הבהרה


קישורים לחוזרי מנכ"ל עדכניים

 הרפורמה בחטיבה העליונה החל משנה"ל תשע"ה
 טוהר בחינות

 לקויי למידה - הנחיות חדשות החל משנת תשע"ו
 עולים חדשים - חדש!!
 קריטריונים להגשת מועמדות להערכה - עדכון