education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
מקצועות הלימוד בתעודה
 

 

בחטיבה העליונה לומדים התלמידים מקצועות המקובצים בקבוצות כדלקמן:

מקצועות חובה,מקצועות הבחירה המחייבת,מקצועות הבחירה הנוספת

 

הערה:

כל המקצועות בשלוש קבוצות אלו מוכרים ע"י האוניברסיטאות בישראל לצורך קבלה ללמודים גבוהים. מקצועות אלה נלקחים בחישוב הממוצע של כל תלמיד.

 

מקצועות בית ספריים:

אלו מקצועות הנרשמים בצד השמאלי של תעודת הבגרות.
הלימודים והערכת התלמידים באחריות בית הספר ובפיקוח משרד החינוך.

מקצועות החובה:

קבוצת מקצועות המהווים את גרעין לימודי החובה.
במקצועות אלו חייבים להבחן.

 

מקצועות ורמת המינימום הנדרשת לקבלת תעודת הבגרות:

תנ"ך 2 יח"ל

הבעה עברית 2 יח"ל
מתמטיקה 3 יח"ל
אנגלית 3 יח"ל
ספרות 2 יח"ל
היסטוריה 2 יח"ל
אזרחות 2 יח"ל *

ומקצוע מוגבר מתוך הרשימה למטה של המקצועות הבחירה המחייבת/תרבות כללית

הערה:

המקצוע תנ"ך מיועד לבתי ספר רגילים וחובה ללמוד אותו ברמה גבוהה
בבתי ספר דתיים. בבתי ספר נוצריים, ערבים או דרוזים, נבחנים התלמידים
במקצועות חלופיים: דת הנצרות, דת האסלם ומורשת הדרוזים.

 

הערה:

בכל מקצוע חובה יכול התלמיד לבחור אותו כמקצוע התמחות שלו
ולהבחן בו ברמה הגבוהה ביותר.

 

*

 ראו כאן עדכון בנושא מקצוע החובה אזרחות מחוזר מנכ"ל תשס"ט/3 (א) המעדכן את סעיף 4.3 מחוזר מיוחד ב' תשמ "ט

 

מקצועות הבחירה המחייבת/תרבות כללית

כל תלמיד חייב לבחור ללמוד ולהבחן במקצוע אחד לפחות מקבוצת מקצועות זו.
מקצועות אלו הינם בדרך כלל המקצועות בהם התלמידים בוחרים להתמחות ולהעמיק בלימודיהם כחלק מבחירת כיוון עתידי ללמודים או להתמחות מקצועית.

 

המקצועות מפורסמים בחוזרי מנכ"ל ומתעדכנים מעת לעת:

חוזר מיוחד ב' התשמ"ט - אוגוסט 1988

 

להלן רשימת המקצועות הטכנולוגיים שמעמדם שונה לצורך זכאות לתעודת בגרות שעודכנו

בחוזר מנכ"ל סד/8 ניסן התשס"ד - אפריל 2004

/EducationCMS/applications/mankal/arc/sd8ak4_3_26.htm

ובחוזר מנכ"ל סז/1 אלול התשס"ו - ספטמבר 2006:

/EducationCMS/applications/mankal/arc/sg1h4_3_2.htm

 

מקצועות הבחירה הנוספת

קבוצה של כ-50 מקצועות התמחותיים המוכרים ע"י משרד החינוך שעבורן מתקיימות בחינות בגרות חיצוניות. התלמידים בוחרים את המקצועות על פי נטיותיהם כמקצוע "מדף" ורשאים להתמחות בתחום בחירה חופשי כל שהוא.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/06/2012