education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
מיקוד חומר הלמידה לבחינות מועד קיץ תשע"ג (2013) לנבחנים אקסטרנים - תקף גם לבחינות המתקיימות במועד חורף תשע"ד (2014)
 
 

מבוא בעברית

מבוא בערבית

תוכן העניינים בעברית

תוכן העניינים בערבית

 

 

שם המקצוע: אזרחות

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית / ערבית

הבהרה לנושאי הלימוד

2

175

אזרחות

עברית

 

2

 

176

אזרחות ליהודים לעולה חדש, לתושב חוזר ולתושב ארעי

 

 

שם המקצוע: אזרחות (למגזר החרדי)

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

2

177

אזרחות (למגזר חרדי)

 

 

שם המקצוע: אמנות

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

3

65

אמנות

 

 

שם המקצוע: אנגלית

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית / ערבית

ע"פ מודל הצבירה: Module A

401

אנגלית שאלון א'

ע"פ מודל הצבירה: Module B

402

אנגלית שאלון ב'

ע"פ מודל הצבירה: Module C

403

אנגלית שאלון ג'

ע"פ מודל הצבירה: Module D

404

אנגלית שאלון ד'

ע"פ מודל הצבירה: Module E

405

אנגלית שאלון ה'

ע"פ מודל הצבירה: Module F

406

אנגלית שאלון ו'

ע"פ מודל הצבירה: Module G

407

אנגלית שאלון ז'

 

 

שם המקצוע: ביולוגיה

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

3

28

ביולוגיה

 

 

שם המקצוע: גאוגרפיה

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית / ערבית

2

573

גאוגרפיה (א"י והמזרח התיכון)

1

574

גאוגרפיה (נתי"ב)

2

575

גאוגרפיה (הפיתוח והתכנון המרחבי)

2

576

גאוגרפיה (כדור הארץ והסביבה)

2

577

גאוגרפיה (האדם במרחב החברתי-תרבותי)

 

 

שם המקצוע: היסטוריה (לנבחנים יהודים)

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1

220

היסטוריה לימודי חובה חלק א'

1

221

היסטוריה לימודי חובה חלק ב'

3

24

היסטוריה

2

222

היסטוריה לימודי חובה לעולה חדש, לתושב חוזר ולתושב ארעי

 

 

שם המקצוע: היסטוריה למגזר הערבי

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

ערבית

1

431

היסטוריה לערבים

1

551

היסטוריה לערבים

1

561

היסטוריה לערבים

1

571

היסטוריה לערבים

1

581

היסטוריה לערבים

 

 

שם המקצוע: היסטוריה למגזר הדרוזי

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

ערבית

1

127

היסטוריה לדרוזים

1

128

היסטוריה לדרוזים

2

124

היסטוריה לדרוזים

 

 

שם המקצוע: יהדות (למגזר חרדי)

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

2  (השלמה ל-5 יח"ל)

217

דינים

3 (השלמה ל-5 יח"ל)

218

מחשבה ומוסר

3

216

יהדות (למגזר החרדי)

 

 

שם המקצוע: ידיעת העם והמדינה (למגזר חרדי)

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

2

223

תולדות עם ישראל

 

 

שם המקצוע: כימיה

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית / ערבית

3

27

כימיה

2 (השלמה מ-3 ל-5 יח"ל)

162

כימיה

 

 

שם המקצוע: מדעי החברה

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית / ערבית

2

701

סוציולוגיה

1

702

סוציולוגיה

2

801

כלכלה

1

802

כלכלה

2

104

מדע המדינה

1

105

שיטות מחקר במדעי החברה (מתודולוגיה)

2

712

פסיכולוגיה

1

711

פסיכולוגיה

 

 

שם המקצוע: מדעי המחשב

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית / ערבית

1

601

מדעי המחשב

2 (השלמה ל-3 יח"ל)

602

מדעי המחשב

2 (השלמה ל-5 יח"ל)

603

מדעי המחשב

 

 

שם המקצוע: מורשת דרוזית

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

ערבית

1

120

מורשת דרוזית

 

 

שם המקצוע: ספרות

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

הבהרה לשאלון 107

תיקון למיקוד לשאלון: 05

2

05

ספרות

2

45

ספרות לעולה חדש, לתושב חוזר ולתושב ארעי

3 (השלמה ל-5 יח"ל)

107

ספרות

 

 

שם המקצוע: ספרות (למגזר החרדי)

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

2

111

ספרות (למגזר חרדי)

 

 

שם המקצוע: עברית (לנבחנים יהודים)

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1

210

עברית: הבנה, הבעה ולשון, שאלון א'

1

211

עברית: הבנה, הבעה ולשון שאלון ב'

1

211 (מותאם)

עברית: הבנה, הבעה ולשון שאלון ב'

1

212

עברית: הבנה, הבעה ולשון שאלון א' לעולה חדש, לתושב חוזר ולתושב ארעי

1

213

עברית: הבנה, הבעה ולשון שאלון ב' לעולה חדש, לתושב חוזר ולתושב ארעי

 

 

שם המקצוע: עברית (למגזר החרדי)

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1

244

עברית: הבנה, הבעה ולשון (למגזר חרדי), שאלון א'

1

245

עברית: הבנה, הבעה ולשון (למגזר חרדי), שאלון ב'

 

 

שם המקצוע: עברית למגזר הערבי

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

2

252

הבנה והבעה, על-פי המתכונת החדשה

2

253

הבנה והבעה

 

 

שם המקצוע: עברית למגזר הדרוזי

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

3

66

עברית לדרוזים

1

164

עברית לדרוזים

 

 

שם המקצוע: ערבית (לנבחנים יהודים)

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1

901

ערבית

2 (השלמה ל-3 יח"ל)

902

ערבית

2 (השלמה ל-5 יח"ל)

905

ערבית

 

 

שם המקצוע: ערבית למגזר הערבי

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

ערבית

2

112

ערבית לערבים

1

119

ערבית לערבים

1

116

ערבית לערבים

 

 

שם המקצוע: ערבית למגזר הדרוזי

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

ערבית

3

114

ערבית לדרוזים

1

115

ערבית לדרוזים

 

 

שם המקצוע: צרפתית

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1

501

צרפתית

2 (השלמה ל- 3 יח"ל)

502

צרפתית

1 (השלמה ל-4 יח"ל)

503

צרפתית

2 (השלמה ל-5 יח"ל)

505

צרפתית

 

 

שם המקצוע: רוסית

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

5

159

רוסית

3

18

רוסית

 

 

שם המקצוע: תלמוד

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

3

30

תורה שבעל-פה

 

 

שם המקצוע: תנ"ך (למגזר הכללי)

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

2

131

תנ"ך

1 (השלמה ל-5 יח"ל)

133

תנ"ך

1 (השלמה ל-5 יח"ל)

134

תנ"ך

1 (השלמה ל-5 יח"ל)

135

תנ"ך

2

140

תנ"ך לעולה חדש, לתושב חוזר ולתושב ארעי

 

 

שם המקצוע: תנ"ך (למגזר הדתי)

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

תיקון למיקוד שאלון 219

1

201

תנ"ך (תכנית דתית)

1 (השלמה ל-3 יח"ל)

206

תנ"ך (תכנית דתית)

1 (השלמה ל-3 יח"ל)

207

תנ"ך (תכנית דתית)

1 (השלמה ל-3 יח"ל)

219

תנ"ך (תכנית דתית)

 

 

שם המקצוע: תנ"ך (למגזר החרדי)

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

3

208

תנ"ך (למגזר חרדי)

2 (השלמה ל-5 יח"ל)

209

תנ"ך (למגזר חרדי), א'

2 (השלמה ל-5 יח"ל)

214

תנ"ך (למגזר חרדי), ב'

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/10/2013