education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
מיקוד חומר הלמידה לבחינות מועד קיץ תשע"ג (2013) לנבחנים אינטרנים – תלמידים ובוגרי תיכון - תקף גם לבחינות המתקיימות במועד חורף תשע"ד (2014)
 

מבוא בעברית

מבוא בערבית

תוכן העניינים בעברית

תוכן העניינים בערבית

 

 

שם המקצוע: אזרחות (לכלל המגזרים)

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית / ערבית

2

034114

אזרחות

2 (שאלון מורחב)

034204

אזרחות

עברית

2

034202

אזרחות לעולה חדש

 

 

שם המקצוע: אזרחות (לחינוך החרדי)

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

2

034124

אזרחות (לבי"ס עצמאי)

2

034205

אזרחות (לבי"ס עצמאי)

 

 

שם המקצוע: אמנות

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

3

934631

תולדות האמנות והבנתה

 

 

שם המקצוע: אנגלית

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית / ערבית

Module A

016102

אנגלית, שאלון א'

Module B

016103

אנגלית, שאלון ב'

Module C

016104

אנגלית, שאלון ג'

Module D

016105

אנגלית, שאלון ד'

Module D

016115

אנגלית, שאלון ד'

Literature

Module E

016106

אנגלית, שאלון ה'

Module F

016107

אנגלית, שאלון ו'

Module F

016117

אנגלית, שאלון ו'

Literature

Module G

016108

אנגלית, שאלון ז'

על-פי מודל הצבירה:

ברמת 3 יח"ל

016111

אנגלית, בחינה בע"פ

על-פי מודל הצבירה:

ברמת 4-5 יח"ל

016112

אנגלית, בחינה בע"פ

2 יח"ל

016201

אנגלית, מיומנויות התרגום

 

 

שם המקצוע: ביולוגיה

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

3 מתוך 5 יח"ל

043003

ביולוגיה

3 מתוך 5 יח"ל

043013

ביולוגיה

2 מתוך 3 יח"ל

920601

ביולוגיה

3 יח"ל (לנבחני משנה בוגרים בלבד)

920231

ביולוגיה

 

 

שם המקצוע: גאוגרפיה

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית / ערבית

1

057102

גאוגרפיה (נתי"ב)

2

057203

גאוגרפיה (א"י והמזה"ת)

2

057204

גאוגרפיה (הפיתוח והתכנון המרחבי)

2

057205

גאוגרפיה (כדור הארץ והסביבה)

2

057206

גאוגרפיה (האדם במרחב החברתי-תרבותי)

1

057107

גאוגרפיה (לתלמידים  הכותבים עבודת חקר)

 

 

שם המקצוע: דת האיסלאם

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

ערבית

1

910661

דת האיסלאם

5

074501

דת האיסלאם

 

 

שם המקצוע: דת נוצרית

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

ערבית

1

027101

דת נוצרית

 

 

שם המקצוע: הבעה עברית

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1

011107

עברית: הבנה, הבעה ולשון, שאלון א'

1

011108

עברית: הבנה, הבעה ולשון, שאלון ב'

1

011108 (מותאם)

עברית: הבנה, הבעה ולשון, שאלון ב'

1

011105

עברית: הבנה, הבעה ולשון, שאלון א' לעולה חדש

1

011106

עברית: הבנה, הבעה ולשון שאלון ב' לעולה חדש

1

011113

עברית: שאלון א' (לבתי"ס עצמאיים)

1

011114

עברית: שאלון ב' (לבתי"ס עצמאיים)

 

 

שם המקצוע: היסטוריה (לבי"ס כללי)

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1

022115

היסטוריה לימודי חובה חלק א'

1

022116

היסטוריה לימודי חובה חלק ב'

2 (השלמה לרמת 5 יח"ל בלבד)

022209

היסטוריה

3 (השלמה לרמת 5 יח"ל, לנבחני משנה בוגרים בלבד)

022303

היסטוריה

 2 (על-פי תכ"ל החדשה לתלמידי כיתות י"א)

022218

היסטוריה לעולה חדש

 

 

שם המקצוע: היסטוריה (כולל תע"י, לבי"ס דתי)

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

יחידה ו'+ט' (1 יח"ל)

029107

תולדות עם ישראל (לבי"ס דתי)

יחידה י' (1 יח"ל)

029106

תולדות עם ישראל (לבי"ס דתי)

יחידה ו'+ט' (1 יח"ל)

029109

תולדות עם ישראל (לבי"ס דתי) לעולה חדש

יחידה י' (1 יח"ל)

 

029108

תולדות עם ישראל (לבי"ס דתי) לעולה חדש

 

 

שם המקצוע: היסטוריה (לבי"ס ערבי)

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

ערבית

1

913431

תולדות הערבים והמזרח התיכון

1

911551

היסטוריה – יחידה א'

1

911561

היסטוריה – יחידה ב'

1

911571

היסטוריה – יחידה ג'

1

911581

היסטוריה – יחידה ד'

 

 

שם המקצוע: היסטוריה (לבי"ס דרוזי)

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

ערבית

1

025101

היסטוריה

1

025102

היסטוריה

2

501201

היסטוריה

 

 

שם המקצוע: חינוך גופני

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית / ערבית

3

041301

חינוך גופני

1 (השלמה ל-5 יח"ל)

041101

חינוך גופני

 

 

שם המקצוע: חקלאות

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית / ערבית

2

046201

חקלאות - תחום בעלי חיים

2

046205

חקלאות - תחום צומח

 

 

שם המקצוע: ידיעת העם והמדינה (לחינוך החרדי)

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

2

030201

תולדות עם ישראל (לבתי"ס עצמאיים)

 

 

שם המקצוע: יהדות

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

2 (כחלק מרמת 5 יח"ל)

004201

דינים

3 (כחלק מרמת 5 יח"ל)

004305

מחשבה ומוסר

3

932631

יהדות (לבתי"ס עצמאיים)

 

 

שם המקצוע: כימיה

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית / ערבית

תיקון לשאלון למיקודים - עברית: 037201, 037202, 037203

ערבית

2 (רק כהשלמה מ-3 ל-5 יח"ל)

037201

כימיה

 

2 (רק כהשלמה מ-3 ל-5 יח"ל)

 

037202

כימיה, לתלמידים הנבחנים בכתב במעבדת חקר ולתלמידים הלומדים חצי יחידת מעבדה

2 (רק כהשלמה מ-3 ל-5 יח"ל)

037203

כימיה, לתלמידים הנבחנים בעל-פה במעבדת חקר

3

037303

כימיה

 

 

שם המקצוע: לימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1

012113

לימודי ארץ ישראל

1

012114

לימודי ארץ ישראל

1

012115

לימודי ארץ ישראל

 

 

שם המקצוע: מדע וטכנולוגיה בחברה - מוט"ב

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית / ערבית

1

60101

מוט"ב

 

 

שם המקצוע: מדעי החברה

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית / ערבית

2

065202

סוציולוגיה (על-פי התכנית החדשה)

1

065102

סוציולוגיה

2

931491

כלכלה

1

063101

כלכלה

2

069201

פסיכולוגיה

1

069102

פסיכולוגיה

1 (השלמה ל-5 יח"ל לנבחני משנה בוגרים בלבד)

931177

שיטות מחקר במדעי החברה (מתודולוגיה)

2

931391

מדע המדינה

1

066101

מדע המדינה

 

 

שם המקצוע: מדעי המחשב

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית / ערבית

2 (השלמה ל-5 יח"ל)

899205

מדעי המחשב ב'

2

899222

מדעי המחשב א'

1

899122

יסודות המחשב

 

 

שם המקצוע: מדעי הסביבה

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית / ערבית

1 (השלמה ל-5 יח"ל)

064105

מדעי הסביבה, התמחות והעמקה

 

 

שם המקצוע: מורשת דרוזית

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

ערבית

1

913511

מורשת דרוזית

 

 

שם המקצוע: מחשבת ישראל (לבי"ס כללי)

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1

039101

מחשבת ישראל (לבי"ס כללי)

 

 

שם המקצוע: מחשבת ישראל (לבי"ס דתי)

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1

038108

מחשבת ישראל

1 (השלמה לרמת 2 יח"ל)

038106

מחשבת ישראל

 

 

שם המקצוע: ספרות עברית וכללית (לבי"ס כללי)

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

תיקון למיקוד לשאלון: 904441

2

904441

ספרות עברית וכללית (לבי"ס כללי)

2 (השלמה לרמת 5 יח"ל)

008205

ספרות עברית וכללית (לבי"ס כללי)

2

904041

ספרות עברית וכללית (לבי"ס כללי) לעולה חדש

3 (לנבחני משנה בוגרים בלבד כהשלמה ל-5 יח"ל)

008302

ספרות עברית וכללית (לבי"ס כללי)

 

 

שם המקצוע: ספרות עברית וכללית (לבי"ס דתי)

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1

009111

ספרות (לבי"ס דתי)

1 (השלמה ל-2 יח"ל)

009112

ספרות (לבי"ס דתי)

2 (רק כהשלמה ל-5 יח"ל)

009201

ספרות (לבי"ס דתי), בחינה בע"פ

1

009102

ספרות (לבית דתי), לעולה חדש

1 (השלמה ל-2 יח"ל)

009103

ספרות (לבי"ס דתי), לעולה חדש

אין מיקוד

 

904111

ספרות (לבי"ס דתי)

 

 

שם המקצוע: ספרות עברית וכללית (לחינוך החרדי)

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

2

904081

ספרות (לבתי"ס עצמאיים)

 

 

שם המקצוע: עברית (לבי"ס ערבי)

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

2

014203

הבנה והבעה על-פי המתכונת החדשה

2 (רק כהשלמה ל-4

ול-5 יח"ל)

014204

ידע הלשון וספרות א'

1 (רק כהשלמה ל-5 יח"ל)

014105

ספרות ב'

 

 

שם המקצוע: עברית (לבי"ס דרוזי)

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

3

907531

עברית

1

907541

עברית

 

 

שם המקצוע: ערבית (לבי"ס עברי)

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1

019102

ערבית

1

019102

ערבית, בחינה בע"פ

2 (השלמה ל-3 יח"ל)

019204

ערבית

2 (השלמה מ-3 ל-5 יח"ל)

019205

ערבית

2 (השלמה מ-3 ל-5 יח"ל)

019205

ערבית, בחינה בע"פ

1

019104

עולם הערבים והאסלאם

1

019105

עולם הערבים והאסלאם

 

 

שם המקצוע: ערבית (לבי"ס ערבי)

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

ערבית

2

020201

ערבית (לבי"ס ערבי)

1

020101

ערבית (לבי"ס ערבי)

1

910141

ערבית (לבי"ס ערבי)

1

910151

ערבית (לבי"ס ערבי)

1

910161

ערבית (לבי"ס ערבי)

 

 

שם המקצוע: ערבית (לבי"ס דרוזי)

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

ערבית

3

910431

ערבית (לבי"ס דרוזי)

1

910401

ערבית (לבי"ס דרוזי)

 

 

שם המקצוע: צרפתית

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1

017101

צרפתית

2 (רק כהשלמה לרמת 3 יח"ל)

017201

צרפתית

1 (רק כהשלמה ל-4 יח"ל)

017102

צרפתית

1 (רק כהשלמה ל-5 יח"ל)

017202

צרפתית

 

 

שם המקצוע: רוסית

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

5

585502

רוסית

3

585301

רוסית

 

 

שם המקצוע: תאטרון

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

3

051301

אמנות התאטרון

 

 

שם המקצוע: תורה שבעל-פה (לבי"ס דתי)

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1

005102

דינים ומבוא

1

005101

משנה א'

1

005103

משנה ב'

1

005108

לקט מצוות

1

005105

בית חינוך ומשפחה

1

005111

גמרא א'

1

005109

מספרות השו"ת

 

 

שם המקצוע: תורה שבעל-פה (לבי"ס כללי)

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1

007101

תושבע"פ (לבי"ס כללי)

2 (רק כהשלמה ל-3 יח"ל)

007201

תושבע"פ (לבי"ס כללי)

 

 

שם המקצוע: תלמוד (לבי"ס דתי)

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1 (לנבחנים ברמת 5 יח"ל)

006104

דינים בהעמקה ומבוא לתושבע"פ

2 (לנבחנים ברמת 5 יח"ל)

006208

תלמוד א': מסכת בבא קמא

 

 

שם המקצוע: תנ"ך (לבי"ס כללי)

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

2 (על-פי תכ"ל החדשה)

001205

תנ"ך (לבי"ס כללי)

1 (על-פי תכ"ל החדשה) יחידת הלימוד השלישית

001106

תנ"ך (לבי"ס כללי)

1 (על-פי תכ"ל החדשה), יחידת הלימוד הרביעית

001107

תנ"ך (לבי"ס כללי)

1 (על-פי תכ"ל החדשה), יחידת הלימוד החמישית

001108

תנ"ך (לבי"ס כללי), לנבחני משנה בוגרים בלבד

2

900161

תנ"ך (לבי"ס כללי) לעולה חדש

 

 

שם המקצוע: תנ"ך (לבי"ס דתי)

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

תיקון למיקוד לשאלונים: 2112, 2115, 2116

1

002104

תנ"ך (לבי"ס דתי) ידע ובקיאות

1 (השלמה ל-5 יח"ל בלבד)

002105

תנ"ך (לבי"ס דתי)

1 (השלמה ל-5 יח"ל בלבד)

002106

תנ"ך (לבי"ס דתי)

2 (השלמה ל-5 יח"ל בלבד)

002212

תנ"ך (לבי"ס דתי)

1 (השלמה ל-3 יח"ל בלבד)

002102

תנ"ך (לבי"ס דתי)

1 (השלמה ל-3 יח"ל בלבד)

002103

תנ"ך (לבי"ס דתי)

2

900401

תנ"ך (לבי"ס דתי) לעולה חדש

1

900411

תנ"ך (לבי"ס דתי) לעולה חדש

1 (השלמה ל-3 יח"ל בלבד)

002112

תנ"ך (לבי"ס דתי)

1 (השלמה ל-5 יח"ל בלבד)

002115

תנ"ך (לבי"ס דתי)

1 (השלמה ל-5 יח"ל בלבד)

002116

תנ"ך (לבי"ס דתי)

 

 

שם המקצוע: תנ"ך (לחינוך החרדי)

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

3

900421

תנ"ך (לבתי"ס עצמאיים)

2 (רק כהשלמה ל-5 יח"ל)

003201

תנ"ך (לבתי"ס עצמאיים), א'

2 (רק כהשלמה ל-5 יח"ל)

003202

תנ"ך (לבתי"ס עצמאיים), ב'

 

 

שם המקצוע: תקשורת

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית / ערבית

תיקון למיקוד לשאלון 049104 - עברית

ערבית

1

049104

מבוא לתקשורת המונים

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/10/2013