education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
מיקוד חומר הלמידה לבחינות מועד קיץ תשע"ג (2013) לנבחנים בנתיב הטכנולוגי
 

תוכן העניינים ומבוא

 

 

חובה לכל המגמות

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1

894101

מדעי הטכנולוגיה א'

1

894102

מדעי הטכנולוגיה ב'

1

894103

מדעי הטכנולוגיה ג'

2

894201

מדעי הטכנולוגיה – הנדסת תיכון ובקרה

 

 

שם המגמה: אמנויות העיצוב

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1

816102

תולדות האמנות ב'

2

816201

תולדות האמנות א'

1

891102

יסודות העיצוב

2

891202

היבטים בעיצוב בתקופה המודרנית

 

 

שם המגמה: ביוטכנולוגיה

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

2

831207

ביוכימיה

1

842101

תהליכים ביוטכנולוגיים א'

2

842201

תהליכים ביוטכנולוגיים ב'

 

 

שם המגמה: הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1

815101

אלקטרוניקה ומחשבים א'

2

815201

אלקטרוניקה ומחשבים ג'

1

841101

מערכות אלקטרוניות א'

2

841201

מערכות אלקטרוניות ג'

 

 

שם המגמה: הנדסת בנייה ואדריכלות

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1

810101

תורת המבנים א'

2

810202

תורת המבנים ב'

1

827101

אדריכלות א'

 

 

שם המגמה: הנדסת מכונות

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

2

819203

בקרה במכונות ד'

1

838102

מכניקה הנדסית א'

1

843101

מכטרוניקה

1

853101

מערכות תעופה א'

2

853201

מערכות תעופה ב'

1

886101

מבנה אניות והנעתן

2

886202

תרמודינמיקה טכנית ב'

1

888101

מערכות ממוחשבות ברכב א' (אוטוטק)

2

888201

מערכות ממוחשבות ברכב ג' (אוטוטק)

 

 

שם המגמה: חינוך

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית וערבית

2

822201

ארגון סביבה חינוכית

1

861101

ספרות ילדים ב'

1

861101

ספרות ילדים ב' (ערבית)

1

870106

פסיכולוגיה התפתחותית ג'

2

870201

פסיכולוגיה התפתחותית א'

2

870202

פסיכולוגיה התפתחותית ד'

 

 

שם המגמה: טכנולוגיות תקשורת

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1

814101

אופטיקה יישומית א'

 

 

שם המגמה: מדיה ופרסום

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1

832101

תקשורת וחברה א'

2

832201

תקשורת וחברה ב'

 

 

שם המגמה: מדעית - טכנולוגית

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1

896101

מדעי ההנדסה א'

2

896201

מדעי ההנדסה ב'

2

896202

מדעי ההנדסה ג'

 

 

שם המגמה: מערכות בקרה ואנרגיה

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1

845101

מערכות חשמל א'

2

845201

מערכות חשמל ג'

1

848101

מערכות פיקוד ובקרה א'

2

848201

מערכות פיקוד ובקרה ג'

 

 

שם המגמה: מערכות בריאות

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1

879102

תורת הסיעוד א'

2

879202

תורת הסיעוד ב'

1

889102

מדעי הבריאות א'

2

889202

מדעי הבריאות ב'

2

889203

מדעי הבריאות ג'

 

 

שם המגמה: מערכות ייצור ממוחשבות

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1

838102

מכניקה הנדסית א'

2

838202

מכניקה הנדסית י"ב

1

849101

מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב א'

2

849201

מערכות אלקטרוניקה וחשמל ברכב ב'

2

850201

מערכות תיב"ם

1

869101

מערכות מכונאות רכב א'

2

869201

מערכות מכונאות רכב

 

 

שם המגמה: מערכות ימיות

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1

801101

ימאות ספינות

2

801201

ניווט מכשירים

1

844101

מדעי הים – יסודות

2

844203

מדעי הים – הרחבה

 

 

שם המגמה: ניהול עסקי

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1

808101

ניהול משאבי אנוש א'

2

808202

ניהול משאבי אנוש ג'

1

839106

מינהל וכלכלה א'

2

839206

מינהל וכלכלה ב'

2

839207

מינהל וכלכלה ג'

1

855106

חשבונאות א'

2

855206

חשבונאות ג'

 

 

שם המגמה: תיירות ופנאי

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1

880101

תיירות בישראל

2

880202

מאפיינים תיירותיים

2

880203

לימודי הפנאי

 

 

שם המגמה: תעשייה וניהול

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1

809101

ניהול התפעול א'

2

809202

ניהול התפעול ג'

2

809203

ניהול התפעול ב'

2

876206

שיווק וקידום מכירות ג'

 

 

שם המגמה: תקשוב

 

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

2

805201

מערכות תקשוב ב'

2

805202

מערכות תקשוב ג'

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/03/2013