education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
נושאי הלימוד לבחינות הבגרות לנבחנים אקסטרנים
 

להלן מידע על נושאי הלימוד לקראת בחינות הבגרות לנבחנים האקסטרנים:

 

נבחנים שנרשמו לתכנית הרפורמה (החל משנת 2016) - יש לפנות לאתר הפיקוח על המקצוע המבוקש ולעיין בתכנית הלימודים לפי סמל שאלון.

מצ"ב קישור לאתר המקצועות במזכירות הפדגוגית. יש לבחור את האתר לפי שם המקצוע המבוקש.

שימו לב: עליכם לעיין בהנחיות המתעדכנות המתפרסמות לפני כל מועד באתר האינטרנט של משרד החינוך ולעקוב אחר פירסומנו.

נבחנים בעלי לקויות למידה שאושרה להם בחינה מותאמת - נא להתעדכן בדבר הנחיות למבחן המותאם בשלוחות האקסטרניות או באתרי הפיקוח על המקצועות השונים.

 

להלן נושאי הלימוד לפי מקצועות לנבחנים בתכנית הקודמת (טרום-רפורמה):

נושאי הלימוד לבחינות החובה

תנ"ך

תנ"ך - תכנית דתית

הבעה עברית

עברית למגזר הערבי

עברית למגזר הדרוזי

ספרות  - חדש!! החל ממועד חורף תשע"ו (2016) - קובץ מתוקן נכון לתאריך 1.12.2015

היסטוריה

היסטוריה למגזר הערבי

היסטוריה למגזר הדרוזי

אזרחות - מעודכן לבחינות החל ממועד קיץ תשע"ה (2015) - כולל שאלון עולים

מתמטיקה

אנגלית

צרפתית

ערבית למגזר הערבי

ערבית למגזר הדרוזי

 

נושאי הלימוד לנבחנים מהמגזר החרדי

 

נושאי הלימוד לבחינות הבחירה המחייבת

אמנות

ביולוגיה

גאוגרפיה

כימיה - קובץ מעודכן למועד קיץ תשע"ז (2017)

מדעי החברה : סוציולוגיה

 מדעי החברה : כלכלה

מדעי החברה : פסיכולוגיה

מדעי החברה :מדעי המדינה 

מדעי החברה : שיטות מחקר (מתודולוגיה)

מדעי המחשב

מורשת דרוזית - יפורסם בהקדם

ערבית

פיזיקה

רוסית

איטלקית

סינית

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/12/2016