education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
נספחים - מועד חורף תשס"ד
 

ירושלים, י"ט אלול תשס"ג

16 בספטמבר, 2003

נספח 1 – מועד חורף תשס"ד (2004)

1.הזמנת שאלונים

 

הבחינות ייערכו במקצועות חובה כמופיע בלוח הבחינות המצורף.

 

הזמנת השאלונים תתבצע על גבי טופס "8501 - הזמנת שאלונים" (לבחינות בכתב או לשאלונים שלהם מרכיב בכתב בלבד) עד ליום שישי , יט' בחשון תשס"ד 14/11/2003

 

בטופס 8501 המצורף לחוזר זה, מפורטים סמלי השאלונים שהוזמנו על ידי בית הספר אשתקד. בכותרת הטופס יש למלא את תאריך הדיווח ואת מספר השורות המדווחות בו.

 

 • יש לכלול בהזמנה זו את כמות השאלונים לנבחני בית הספר הנבחנים בפעם הראשונה ו/ או בפעם השניה וכן את תוספת הכמות הדרושה לנבחני משנה – בוגרים  (ראה נספח 2 בנושא בוגרים).
 •  על פי הנתונים שידווחו בטופס 8501 יספק אגף הבחינות: שאלונים, מדבקות בחינה ומחברות לתלמידים הנבחנים. לכל שאלון מוזמן יוסיף האגף 20% שאלונים רזרביים  ו- 10% מחברות בחינה. 
 • בית ספר שלא הזמין שאלונים אשתקד או רוצה להזמין שאלון שאינו מודפס בטופס שמשקף את הזמנתו בשנה שעברה, יוכל להוסיפו בכתב יד כפי שהוא מופיע בלוח המועדים המצ"ב.

 

יש להעביר את הטפסים המקוריים למרב"ד, רח' בר יהודה 1, קרית אונו 55404 לידי מר יונס עדאל, ולציין על גבי המעטפה "הזמנת שאלונים". ביה"ס מתבקש לשמור אצלו עותק מצולם של טופס 8501, לשם בקרה על קליטת הפרטים בדו"ח ריכוז בחינות.

 

הפקדת שאלונים

 

מעטפות השאלונים יופקדו בסניפי רשות הדואר, כמו במועד קיץ תשס"ג.

 

מיופה הכח  יתבקש להציג תעודת זהות בבואו לקבל את מעטפות השאלונים בסניף הבנק.  אנא הזכירו זאת לנציגכם.

 

את הבחינות ניתן למשוך מסניף הדואר ביום הבחינה בשעה 12:00 (סניפי הדואר נסגרים בשעה 12:30.

 

2.דמי בחינות

 

התשלום הינו 25 ₪ לבחינה (לכל סמל שאלון) לתלמיד הנבחן לראשונה במקצוע ולתלמיד בי"ס הנבחן שנית.  חיוב דמי בחינות יתבצע באמצעות מערכת התשלומים, עבור הנבחנים בפועל.

 

3.השגחה

 

להזמין משגיח אחד ל – 19 נבחנים בכיתה. בכיתת בחינה שבה מספר הנבחנים עולה על 20  – יש להזמין שני משגיחים. הזמנת המשגיחים תתבצע על פי נוהל העבודה הרגיל.  רשימת חברות כח האדם שזכו במכרז השגחה מפורטת מצ"ב.

 

4.תחנות קליטה

 

תחנות הקליטה תפעלנה החל מיום חמישי ז' בטבת תשס"ד 1/1/2004 ועד ום שישי, י"ד בשבט תשס"ד 6/2/2004. שעות פעילות התחנות:

 

בימים א-ה 08:00 – 16:00 ביום ו' 08:00 – 13:00

 

בימי בחינות (ימים א-ה) 12:00 – 22:00

 

5.מטה בחינות

 

במועד חורף תשס"ד יופעל מטה בחינות בימי הבחינה בלבד, בשעות הבחינה.

 

להלן מספרי הטלפון במטה:

 

02-5604207

02-5604211

02-5604217

02-5604222

02-5604208

02-5604212

02-5604219

02-5604223

02-5604209

02-5604213

02-5604220

02-5604224

02-5604210

02-5604214

02-5604221

02-5604225

 
מס' הפקס: 02-5602688
 
"מסר הבחינות"

 

מטה הבחינות מעביר הודעות מוקלטות ובהן עדכונים נדרשים. שירות זה מאפשר העברת הודעה לכלל בתי הספר בתוך דקות מספר. יש להתקשר למסר הבחינות על פי לוח הזמנים הבא:

 • עם תחילת הבחינה.
 • כחצי שעה לאחר תחילת הבחינה.
 • כשעה לאחר תחילת הבחינה.
 • מידי שעה עגולה ועד חצי שעה לפני סיום הבחינה.
 • לחלק ב' של שאלון יש להתייחס כאל בחינה חדשה.

 

להלן מספרי הטלפון של "מסר בחינות":  03-7655015 , 03-7653515

 

6.שאלונים מתורגמים לרוסית/ערבית

 

הבחינות במתמטיקה מתורגמות לשפה הערבית ו/או לשפה הרוסית. 

הבחינות יסופקו בהתאם לדיווחכם מקיץ תשס"ג, בטופס מיופה ובנק.

בתי"ס המעוניינים לשנות את הנתונים מקיץ תשס"ג מתבקשים לפנות אל גב' בתיה

קלחמן בטלפון שמספרו 02-5602696 או 02-5602370.

 

בחינה בע"פ באנגלית

 

פרק הבחינה בהבעה בע"פ באנגלית יתקיים גם בבחינות מועד חורף לנבחנים בפעם  הראשונה. בתי ספר יפנו למפקחת המחוזית כדי לשבץ בוחנים. על ציון הבחינה בהבעה בע"פ באנגלית יש לדווח בטופס 9540 עד ה- 14.1.2004. ציון בע"פ של תלמידים הנבחנים שנית ועדיין לומדים יילקח מתוך מאגר הציונים שברשותנו.

 

הקראת שאלון באנגלית – ע"ג קלטת

 

לכל בי"ס יסופקו קלטות ובהן מוקרא השאלון לנבחנים שאושרה להם השמעה מקלטת השמעה. קלטת מכל שאלון  שהוזמן תוכנס לתוך מעטפה שעל גביה יירשם סמל שאלון הבחינה. קלטות נוספות יסופקו עבור כל נבחן הזקוק לכך, בהתאם לדיווחכם – בטופס דרכי היבחנות באנגלית (קלטות) המצ"ב. הקלטות הנוספות יוכנסו לתוך המעטפה, לכל סמל שאלון בנפרד. 

 

את טופס הדיווח (קלטות) יש להעביר באמצעות פקס לידי הגב' ריקי זקן למספר 02-5603115 לא יאוחר מיום שישי י"ט בחשון תשס"ד 14/11/2003.

 

7.התאמת דרכי היבחנות

 

יש לדווח על דרכי היבחנות מיוחדות רק לתלמידים שייבחנו במועד חורף תשס"ד. דיווח התאמות ייעשה לכל נבחן בנפרד על גבי טופס 9539. טפסי המקור יישלחו למר יונס עאדל (מרב"ד) רח' בר יהודה 1 קרית אונו - 55404  עד יום שישי י"ט בחשון תשס"ד 14/11/2003.

 

שאלון בחינה מותאם – התאמה זו מיועדת לתלמידים שבעבר אושרה להם בחינה בית ספרית, בשל היותם בעלי ליקויים המונעים מהם לענות על חלקים מסוימים במבחן.ההתאמה מאושרת על סמך אבחון משולב – רב תחומי.הבחינה אינה נכתבת ע"י בית הספר. השאלון נגזר מתוך השאלון החיצוני, בכפוף להנחיות שיפורסמו בחוזרי המפמ"רים (רשימת המקצועות בנספח). מחברת הנבחן תיבדק במרכז הבדיקה הארצי (מרב"ד).

 

בידיעת הלשון – השאלון המותאם אינו נגזר מן השאלון החיצוני.  הוא נכתב בסיוע צוות מקצועי ללקויי למידה בלשון, כשאלון נפרד.

 

פניות בנושא חריגי נוהל ותלמידים חולים, שעניינם אינו לקות למידה, יש להפנות בכתב עד ליום שישי, י"ט בחשוון תשס"ד, 14/11/2003 לועדה למקרים חריגים שבאגף הבחינות לגב' שוש סעדון.

 

נבחנים לקויי ראייה ו/או שמיעה

 

לצורך הטיפול בנבחנים כבדי שמיעה יש לפנות לאגודת "שמע" לקביעת דרכי ההיבחנות המתאימות להם. אם אושרה התאמה של שאלון בית ספרי ידווח עליה בית הספר בטופס 9539, (עמודה 10) עד ל- 14/11/03.

כתובת אגודת שמע, "בית שמע" רח' פליטי הספר 30, תל-אביב 67948,

טל': 03-5715656.

לצורך הטיפול בנבחנים לקויי ראייה, או עוורים , יש לפנות למפקחת הארצית על ליקויי הראייה, הגב' ברכה ברכה ברח' השלושה 2, תל אביב 61092, טל': 6896092 – 03.

 

התאמת דרכי היבחנות לעולים חדשים

 

התקנות והכללים לגבי זכויות התלמידים העולים החדשים נקבעו בחוזרי מנכ"ל נ"ט/2 ונ"ט 4 (אוקטובר 1998). אשר לעולים חדשים (כהגדרתם בחוזר המנכ"ל), לקויי למידה, מומלץ לביה"ס להיוועץ בוועדת חריגים באגף הבחינות בנוגע להתאמה הראויה.

 

דף נוסחאות מורחב במתמטיקה

 

דף הנוסחאות אינו מחובר על ידי בית הספר. תלמיד הזכאי להתאמה זו יקבל את דף הנוסחאות (שהכין המפמ"ר למתמטיקה) מבית הספר. דף הנוסחאות מופיע בנספח לחוזר זה וניתן לצלמו.

 

ברצוני להזכירך כי באגף הבחינות פועלת דרך קבע ועדת חריגים וניתן להפנות אליה סוגיות אשר לדעתך לא מצאו את פתרונן בחוזר זה. במסמך זה מובאות ההנחיות החיוניות לביצועו של מועד חורף תשס"ד (2004).  

 

הקפדה ודיוק מרבי בתהליך העבודה ועמידה בלוח הזמנים הנדרש הינם תנאי הכרחי לקיום תקין של הבחינות ולהפקת האישורים.מובן, שצוות אגף הבחינות יעמוד לרשותכם ולעזרתכם בכל שאלה שתתעורר. המידע יפורסם גם באתר האינטרנט של משרדנו.                                                                                        

נספח 2 - הרשמת נבחני משנה בוגרים

1.הרשמת נבחני משנה בוגרים

 

רישום לנבחני משנה בוגרים ייעשה באמצעות טופס 9587, שימולא במקור ובהעתק. המקור יישלח לאגף בחינות, משרד החינוך, ירושלים, לידי הגב' זהבה סינה, וההעתק ישמר בבית הספר. יש להקפיד על הנחיות למילוי הטופס (מצורף בנספח) עד יום שישי י"ט בחשון תשס"ד 14/11/2003.

 

מנסיוננו עולה, כי כל סטיה מהרישום משבשת את תהליך קליטת ההרשמה ומחייבת טיפול העלול לגרום עיכוב ממושך בסיכום הציון, ובסופו של דבר לפגוע בנבחן. אנא הקפידו.

 • יש לדווח בטופס 9587 את נבחני המשנה הבוגרים (שסיימו את לימודיהם בשנת הלימודים תשס"ג - 2003 ומטה).
 • כמו כן יש לדווח בטופס 9587 תלמידים שעדיין לומדים, ולהזמין שאלונים בטופס 8501, עבור כל הנבחנים במועד חורף.
 • אין לרשום לבחינות שאינן מתקיימות במועד זה.

  

2.תוכנית ההשלמה לבגרות "הזדמנות שניה"

 

תלמידי תוכנית ההשלמה לבגרות "הזדמנות שניה", הניגשים לשאלונים

המופיעים בלוח הבחינות למועד חורף תשס"ד, יירשמו בבית הספר בו סיימו

לימודיהם (עפ"י נוהל הרשמת נבחני משנה בוגרים).

 

לתלמידי ההשלמה לבגרות "הזדמנות שניה" הניגשים לשאלונים אחרים,

שאינם מופיעים בלוח הבחינות למועד חורף תשס"ד, ימולא טופס לרישום נבחני

משנה (9587) נפרד, אשר יישלח למר יגאל מויאל, מנהל המחלקה לטיפוח,

רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים מיקוד 91911.

 

3.דמי בחינות

 

התשלום הינו 30 ₪ ליחידת לימוד.

לתלמיד "הזדמנות שניה" התשלום הינו 25 ₪ לבחינה (לכל סמל שאלון).

 

4.התאמת דרכי היבחנות

 

בקשות להתאמת דרכי היבחנות ישלחו לועדה למקרים חריגים שבאגף

הבחינות עד ליום שישי י"ט בחשון תשס"ד 14/11/2003 לידי הגב' שוש

סעדון.

 

נבחני משנה בוגרים, המעונינים  להיבחן במועד זה, וזכאים להתאמות 

בדרכי ההיבחנות - 

 • אם דווחו בעבר (משנת 1998) למרב"ד בטופס 9539 וקיבלו התאמה, בית הספר יפנה בכתב לועדת החריגים שבאגף הבחינות. בפניה יפרט את המקצועות אליהם נרשם הבוגר ואת ההתאמות שקיבל. אין צורך לשלוח את האבחון.
 • נבחן משנה בוגר, שקיבל בעבר אישור להתאמת דרכי ההיבחנות מהועדה למקרים חריגים(במקרים שבהם אין סמכות למועצה הפדגוגית לאשר, לדוגמא: חריגי נוהל), חייב לחדש את בקשתו לועדה בכל מועד בחינה, וזאת בהתאם למקצועות שבהם ייבחן.
 • בוגרים אשר לא נקבעה להם בעבר התאמה בדרכי היבחנות, או שההתאמה שאושרה להם כיום, אינה הולמת את מצבם, ישלחו לועדה למקרים חריגים אבחונים הנחוצים לצורך קביעת דרכי ההיבחנות לבוגר. הבקשה תועבר באמצעות בית ספרם.

 

ראוי לציין, כי הועדה למקרים חריגים באגף הבחינות רשאית לקבוע התאמות לדרכי היבחנות על פי שיקול דעתה המקצועי, וכן רשאית לקבל החלטות שאינן עולות בקנה אחד עם ההמלצות המופיעות באבחון.

 

מובהר בזאת: ניתן לערער על החלטות הועדה למקרים חריגים בפני ועדת ערעורים עליונה הפועלת במסגרת המינהל הפדגוגי. זאת, כמובן, לאחר שהפניה נדונה בועדת החריגים.

 

אנו מבקשים לשלוח אלינו את הפניות עד לתאריך הנקוב, כדי לאפשר לנבחן מספיק זמן לערער בפני ועדת חריגים עליונה על החלטת הוועדה למקרים מיוחדים (אם ירצה).

 

5.מרב"ג – מרכז בחינות גמיש

 

נבחני משנה בוגרים, שאיחרו את מועד הרישום לבחינות הבגרות בחורף תשס"ד (2004) יוכלו להירשם ולהיבחן במרכז הבחינה הגמיש (מרב"ג) רק בשאלוני הבחינות המתקיימים במועד זה.

 

הנחיות נוספות יישלחו אליכם ויפורסמו באתר האינטרנט.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/09/2005