education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
הבהרות להיבחנות במקצוע בעת שינוי רמת מקצוע
 

טבת תשע"ג

דצמבר 2012

 

הבהרות והנחיות מעודכנות להיבחנות במקצוע בעת שינוי רמת מקצוע בכלל

והזיקה לאי-קיום טוהר בחינות

 

אגף הבחינות מבקש לרענן את הנהלים הקשורים בשינוי רמת מקצוע לקראת הפקת תעודת בגרות.

למקרה של תלמיד הלומד בבית הספר, הוא או היא רשאים לשנות את רמת ההיבחנות במקצוע על בסיס לימודים סדירים, עוד לפני הנפקת תעודת הבגרות בסוף כיתה י"ב. יש להגיש בקשה לשינוי רמת המקצוע על ידי בית הספר הכוללת את חתימת התלמיד בפני מנהל בית הספר. בשלב ראשון, אגף הבחינות ינפיק אישור ציונים לתלמיד על סמך ההיבחנות ברמת הבחינות האחרונה.

בית הספר צריך לבדוק עם התלמיד את רמת המקצוע שהוא מעוניין שתופיע בגיליון הציונים או בתעודת הבגרות. בית הספר יחתים את התלמיד על מסמך ויתור של רמת ההיבחנות שהודפסה באישור הציונים או בתעודת הבגרות. בית הספר יודיע בכתב ובצרוף מסמך החתום על ידי התלמיד, לרפרנטית באגף הבחינות, באיזו רמה התלמיד מעוניין שהמקצוע יופיע בתעודת הבגרות, לפני סיום הטיפול בבוגרי שנה שוטפת.

תלמיד שאינו זכאי לתעודת בגרות, רשאי לבחור את רמת המקצוע שתופיע באישור הציונים, כל עוד הוא תלמיד מן המניין בבית ספרו. לאחר סיום 12 שנות לימוד, כל רמת מקצוע שבה ייבחן מחדש, תבטל את רמת ההיבחנות הקודמת (כלפי מעלה או מטה). החלטת התלמיד הינה סופית וכל היבחנות מחודשת מגדירה את רמת המקצוע אשר גם תופיע בגיליון הציונים או התעודה.

 

שינוי רמת המקצוע במקרים של פסילה בגין אי-קיום טוהר בחינות

הכללים כפי שפורטו לעיל אינם חלים על תלמידים שבחינתם נפסלה באחד או יותר משאלוני הבחינה, במקצוע נדון. משרד החינוך קבע מדיניות שיש להיבחן במקצוע שבו נפסל תלמיד, על מנת להוכיח ידיעותיו בו.

להן פירוט הדרכים להסרת הפסילה:

1. להיבחן באותו שאלון שבו נפסל ובכך להתמיד ולהישאר באותה רמת מקצוע.

2. שינוי רמת המקצוע יחייב את התלמיד היבחנות בכל השאלונים (ברמות 3, 4 ו-5 יח"ל), המרכיבים את אותה רמת מקצוע חדשה (גם אם מדובר בשאלון המשותף לשתי רמות הבחינה).

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/12/2012