education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 הנחיות לביצוע לבחינות בעל-פה לתלמידים בעלי לקויות למידה - עדכון
 

אל: מנהלי בתי הספר העל יסודיים - החטיבות העליונות

 

שלום רב,

 

הנדון: הנחיות לביצוע לבחינות בעל-פה לתלמידים בעלי לקויות למידה - עדכון

 

במסגרת הצעדים שמשרד החינוך נוקט לקראת העברת סמכויות הערכה לבתי הספר הרינו להודיעכם כי לתלמידים בעלי לקויות למידה, שוועדות ההתאמה אישרו להם להיבחן בעל-פה, יבחנו על ידי מורי בית הספר, בפיקוח ובאחריות מנהלי בתי הספר.

 

הבחינות בעל-פה יתבצעו באותה שיטה כפי שבוצעו בשנה שעברה על בסיס שאלון הבחינה בכתב, ע"פ אותן שאלות שבשאלון ובהתאם לבחירה הנדרשת בשאלון החיצוני.

 

המורה הבוחן, אשר יבחן את התלמיד בבחינה בעל-פה לא יהיה המורה המלמד ואף הציון השנתי (המסכם) לא יהיה ידוע לו בעת ביצוע הבחינה. נדרש שהבחינה בעל-פה תתבצע באופן מדויק בהלימה לשאלון הבחינה ועל פי כללי המענה לשאלון הבחינה שבכתב.

 

הציונים לכל שאלה, לפי סדר המענה, ידווחו על גבי הטופס החדש המיועד לנבחנים בעלי לקויות למידה - טופס 9544. בתום ביצוע הבחינה לכל הנבחנים על המורה הבוחן, להשלים את הפרטים האישיים בצדו השני של טופס הציונים - לצורך ביצוע תשלום על שרותי הבחינה שניתנו על ידו. אם וככל שמורה המקצוע הינו מורה יחיד בבית הספר, הוא יוכל לבחון בפיקוח מנהל בית הספר תוך הקפדה על כללי הערכה תקינה.

בתום הבחינה בית הספר יוסיף את הציון השנתי (המסכם) והטפסים יועברו לתחנת הקליטה ביחד עם כל מחברות הבחינה של המקצוע שהתבצע ביום בחינה זה.

 

אנו מאחלים לכם הצלחה בתהליך הרגיש והמיוחד של בחינתם של התלמידים בעלי לקויות הלמידה בבית ספרכם.

 

בכבוד רב,

ד"ר משה דקלו

מנהל אגף בכיר - בחינות

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/03/2015