education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
שינוי ציון בית-ספרי - מחורף לקיץ
 

ירושלים, י"ז אדר תשס"ד

לכבוד מנהל/ת ביה"ס העל יסודי

 

שלום רב,

 

הנדון: שינוי ציון בית-ספרי - מחורף לקיץ

 

אני מבקשת לציין כי  ניתן יהיה לשנות ציון שנתי בכל מועד היבחנות - מקיץ לחורף ומחורף לקיץ, פרט למועד ב' – ובלבד שיתקיימו התנאים המופיעים להלן:

 

בכל מועד היבחנות בבחינות הבגרות חייב התלמיד בציון בית ספרי (צב"ס = "הציון המסכם" / "שנתי" / "מגן"), הן בהיבחנות הראשונה והן בהיבחנות השנייה.

 

מתן ציון בית ספרי חדש, לפני היבחנות שנייה, כרוך במילוי שני התנאים הבאים:

  1. התלמיד לומד בבית הספר פעם נוספת את המקצוע, בהיקף של לפחות 50% ממספר השעות הנדרשות לרמת הלימוד.
  2. מנהל בית הספר אחראי על הלמידה ומדווח למפקח בית הספר, אשר מאשר את היקף הלמידה , שם המורה המלמד ופרוט מערכת השעות .

אם יתקיימו התנאים לעיל, ידווח לנו בית הספר על ציון בית ספרי חדש. הציון הבית ספרי החדש, שביה"ס ידווח, ייקבע על פי הנוסחה הבאה:

 

75% הערכה חדשה ו- 25% ציון בית ספרי מקורי.

 

אם לא נתקיימו התנאים לעיל, הציון הבית ספרי המקורי שניתן להיבחנות הראשונה "נגרר" להיבחנות השנייה. ציון הבחינה ישוקלל עם הציון הבית ספרי בין אם שונה ובין אם לא שונה .

 

ב ב ר כ ה,

 

רחלה שיפר

מנהלת אגף הבחינות

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/09/2005