education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 


 
 
 
 הנחיות מעודכנות לביצוע הקלדה ע"ג מחשב במקום הכתבה לבוחן או שעתוק
  
 עדכון לגבי השלמת בחינות באנגלית
  
 המרות שאלונים מתכנית טרום-רפורמה לרפורמה - מועד קיץ תשע"ח
  
 דפי מידע נוספים לקראת מועד חורף תשע"ח
  
 רישום תלמידים מצטיינים למועד חורף תשע"ח
  
 

 

 

 
 

לבתי הספר (נבחנים אינטרניים)

 אתר 70 שנה לעצמאות ישראל

 חוברת השאלונים עדכנית לחודש דצמבר 2017

 חדש!! הדפסת גיליון ציונים בביה"ס לבוגרי תשע"ז (2017

 חוזר הנחיות לשנת תשע"ח כולל רשימת שאלונים למועד חורף

 שעות בחינה מועד חורף תשע"ח (2018)

 

לנבחנים החיצוניים (האקסטרניים)

 שעות בחינה מועד חורף תשע"ח (2018)

 מערכת הרישום למועד חורף תשע"ח (2018)

 חומר עזר מותר בשימוש למועד חורף תשע"ח

 


קישורים לחוזרי מנכ"ל עדכניים

 הרפורמה בחטיבה העליונה החל משנה"ל תשע"ה
 טוהר בחינות

 לקויי למידה - הנחיות חדשות החל משנת תשע"ז
 זכויות עולה חדש - מעודכן החל מתשע"ח קריטריונים להגשת מועמדות להערכה - עדכון