education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
מיקוד חומר הלמידה לבחינות מועד קיץ תש"ע (2010) לנבחנים אקסטרנים
 

מבוא בעברית

מבוא בערבית

תוכן העניינים בעברית

תוכן העניינים בערבית

 

שם המקצוע: אזרחות

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1

141

אזרחות ליהודים

1

139

אזרחות ליהודים לעולה חדש, לתושב חוזר ולתושב ארעי

ערבית

1

117

אזרחות לערבים

1

118

אזרחות לדרוזים

 

שם המקצוע: אמנות

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

3

65

אמנות

 

שם המקצוע: אנגלית

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית / ערבית

ע"פ מודל הצבירה: Module A

401

אנגלית שאלון א'

ע"פ מודל הצבירה: Module B

402

אנגלית שאלון ב'

ע"פ מודל הצבירה: Module C

403

אנגלית שאלון ג'

ע"פ מודל הצבירה: Module D

404

אנגלית שאלון ד'

ע"פ מודל הצבירה: Module E

405

אנגלית שאלון ה'

ע"פ מודל הצבירה: Module F

406

אנגלית שאלון ו'

ע"פ מודל הצבירה: Module G

407

אנגלית שאלון ז'

 

שם המקצוע: ביולוגיה

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית / ערבית

3

28

ביולוגיה

 

שם המקצוע: גאוגרפיה

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית / ערבית

2

573

גאוגרפיה (א"י והמזרח התיכון)

2

574

גאוגרפיה (נתי"ב)

1

575

גאוגרפיה (הפיתוח והתכנון המרחבי)

2

576

גאוגרפיה (כדור הארץ והסביבה)

 

שם המקצוע: היסטוריה (לנבחנים יהודים)

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1

220

היסטוריה לימודי חובה חלק א'

1

221

היסטוריה לימודי חובה חלק ב'

2

222

היסטוריה לימודי חובה לעולה חדש, לתושב חוזר ולתושב ארעי

3

24

היסטוריה

 

שם המקצוע: היסטוריה למגזר הערבי

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

ערבית

1

431

היסטוריה לערבים

1

551

היסטוריה לערבים

1

561

היסטוריה לערבים

1

571

היסטוריה לערבים

1

581

היסטוריה לערבים

 

שם המקצוע: היסטוריה למגזר הדרוזי

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

ערבית

1

127

היסטוריה לדרוזים

1

128

היסטוריה לדרוזים

2

124

היסטוריה לדרוזים

 

שם המקצוע: כימיה

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית / ערבית

3

27

כימיה

2 (השלמה מ-3 ל-5 יח"ל)

162

כימיה

 

שם המקצוע: מדעי החברה

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית / ערבית

2

701

סוציולוגיה

1

702

סוציולוגיה

2

801

כלכלה

1

802

כלכלה

2

104

מדע המדינה

1

105

מתודולוגיה (שיטות מחקר במדעי החברה)

2

712

פסיכולוגיה

1

711

פסיכולוגיה

 

שם המקצוע: מדעי המחשב

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית / ערבית

1

601

מדעי המחשב

2 (השלמה ל-3 יח"ל)

602

מדעי המחשב

2 (השלמה ל-5 יח"ל)

603

מדעי המחשב

 

שם המקצוע: מורשת דרוזית

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

ערבית

1

120

מורשת דרוזית

 

שם המקצוע: מתמטיקה

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית / ערבית

(ע"פ מודל הצבירה)

301

מתמטיקה, שאלון א'

(ע"פ מודל הצבירה)

302

מתמטיקה, שאלון ב'

(ע"פ מודל הצבירה)

303

מתמטיקה, שאלון ג'

(ע"פ מודל הצבירה)

304

מתמטיקה, שאלון ד'

(ע"פ מודל הצבירה)

305

מתמטיקה, שאלון ה'

(ע"פ מודל הצבירה)

306

מתמטיקה, שאלון ו'

(ע"פ מודל הצבירה)

307

מתמטיקה, שאלון ז'

 

שם המקצוע: ספרות

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

תיקון למיקוד

2

05

ספרות

2

45

ספרות לעולה חדש, לתושב חוזר ולתושב ארעי

3 (השלמה ל-5 יח"ל)

107

ספרות

 

שם המקצוע: עברית (לנבחנים יהודים)

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

עדכון למיקוד בשאלון 212

1

210

עברית: הבנה, הבעה ולשון, שאלון א'

1

211

עברית: הבנה, הבעה ולשון שאלון ב'

1

211 (מותאם)

עברית: הבנה, הבעה ולשון שאלון ב'

1

212

עברית: הבנה, הבעה ולשון שאלון א' לעולה חדש, לתושב חוזר ולתושב ארעי

1

213

עברית: הבנה, הבעה ולשון שאלון ב' לעולה חדש, לתושב חוזר ולתושב ארעי

 

שם המקצוע: עברית למגזר הערבי

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

2

251

הבנה והבעה, ע"פ תכנית החדשה

2 (רק כהשלמה ל-4 יח"ל)

253

הבנה והבעה

 

שם המקצוע: עברית למגזר הדרוזי

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

3

66

עברית לדרוזים

1 (רק כהשלמה ל-4 יח"ל)

164

עברית לדרוזים

 

שם המקצוע: ערבית (לנבחנים יהודים)

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1

901

ערבית

2 (השלמה ל-3 יח"ל)

902

ערבית

2 (השלמה ל-5 יח"ל)

905

ערבית

 

שם המקצוע: ערבית למגזר הערבי

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

ערבית

3

113

ערבית לערבים

1

116

ערבית לערבים

 

שם המקצוע: ערבית למגזר הדרוזי

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

ערבית

3

114

ערבית לדרוזים

1

115

ערבית לדרוזים

 

שם המקצוע: פיזיקה

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית / ערבית

3

84

פיזיקה

לנבחנים ברמת 5 יח"ל

652

פיזיקה (חשמל)

לנבחנים ברמת 5 יח"ל

653

פיזיקה (מכניקה)

לנבחנים ברמת 5 יח"ל

654

פיזיקה (קרינה וחומר)

1 (השלמה ל-5 יח"ל)

98

פיזיקה (שאלון חקר)

 

שם המקצוע: צרפתית

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1

501

צרפתית

2 (השלמה ל- 3 יח"ל)

502

צרפתית

1 (השלמה ל-4 יח"ל)

503

צרפתית

1 (השלמה ל-5 יח"ל)

504

צרפתית

 

שם המקצוע: רוסית

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

5

159

רוסית

3

18

רוסית

 

שם המקצוע: תלמוד

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

3

30

תורה שבעל-פה

 

שם המקצוע: תנ"ך

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

2

137

תנ"ך

2

140

תנ"ך לעולה חדש, לתושב חוזר ולתושב ארעי

1 (השלמה ל-5 יח"ל)

203

תנ"ך

1 (השלמה ל-5 יח"ל)

204

תנ"ך

1 (השלמה ל-5 יח"ל)

205

תנ"ך

1

201

תנ"ך (תכנית דתית)

1 (השלמה ל-3 יח"ל)

206

תנ"ך (תכנית דתית)

1 (השלמה ל-3 יח"ל)

207

תנ"ך (תכנית דתית)

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/12/2011