education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
מיקוד קיץ תשע"א - נבחנים אינטרנים
 

מבוא בעברית

מבוא בערבית

תוכן העניינים בעברית

תוכן העניינים בערבית

 

שם המקצוע: אזרחות

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

 

 

1

034103

אזרחות

2

034114

אזרחות

2 (שאלון מורחב)

034204

אזרחות

1

913131

אזרחות לעולים חדשים

2

034202

אזרחות לעולים חדשים

עברית

1

034101

אזרחות (לבי"ס עצמאי)

2

034124

אזרחות (לבי"ס עצמאי)

 

שם המקצוע: אזרחות לבי"ס ערבי  ולבי"ס דרוזי

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

ערבית

1

024101

אזרחות

1

034114

אזרחות

2

034204

אזרחות

 

שם המקצוע: אמנות

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

3

934631

תולדות האמנות והבנתה

 

שם המקצוע: אנגלית

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית / ערבית

ע"פ מודל הצבירה: Module A

016102

אנגלית, שאלון א'

ע"פ מודל הצבירה: Module B

016103

אנגלית, שאלון ב'

ע"פ מודל הצבירה: Module C

016104

אנגלית, שאלון ג'

ע"פ מודל הצבירה: Module D

016105

אנגלית, שאלון ד'

ע"פ מודל הצבירה: Module E

016106

אנגלית, שאלון ה'

ע"פ מודל הצבירה: Module F

016107

אנגלית, שאלון ו'

ע"פ מודל הצבירה: Module F

016117

אנגלית, שאלון ו'

Literature

ע"פ מודל הצבירה: Module G

016108

אנגלית, שאלון ז'

ע"פ מודל הצבירה: ברמת 3 יח"ל

016111

אנגלית, בחינה בע"פ

ע"פ מודל הצבירה: ברמת 4-5 יח"ל

016112

אנגלית, בחינה בע"פ

2 יח"ל

016201

אנגלית, מיומנויות התרגום

 

שם המקצוע: ביולוגיה

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית / ערבית

תיקון למיקוד

חלק מבחינת 5 יח"ל

043003

ביולוגיה

חלק מבחינת 5 יח"ל

043013

ביולוגיה

2 מתוך 3 יח"ל

920601

ביולוגיה

3 (לנבחני משנה בלבד)

920231

ביולוגיה

 

שם המקצוע: גאוגרפיה

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית / ערבית

1

057102

גאוגרפיה (נתי"ב)

2

057203

גאוגרפיה (א"י והמזה"ת)

2

057204

גאוגרפיה (הפיתוח והתכנון המרחבי)

2

057205

גאוגרפיה (כדור הארץ והסביבה)

2

057206

גאוגרפיה (האדם במרחב החברתי-תרבותי)

1

057107

גאוגרפיה (לתלמידים  הכותבים עבודת חקר)

 

שם המקצוע: דת האיסלאם

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

ערבית

1

910661

דת האיסלאם

5

074501

דת האיסלאם

 

שם המקצוע: דת נוצרית

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

ערבית

1

027101

דת נוצרית

 

שם המקצוע: הבעה עברית

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1

011107

עברית: הבנה, הבעה ולשון, שאלון א'

1

011108

עברית: הבנה, הבעה ולשון, שאלון ב'

1

011108 (מותאם)

עברית: הבנה, הבעה ולשון, שאלון ב'

1

011105

עברית: הבנה, הבעה ולשון, שאלון א' לעו"ח

1

011106

עברית: הבנה, הבעה ולשון שאלון ב' לעו"ח

1

011113

עברית: שאלון א' (לבתי"ס עצמאיים)

1

011114

עברית: שאלון ב' (לבתי"ס עצמאיים)

 

שם המקצוע: היסטוריה

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1 (ע"פ התכנית החדשה)

022115

היסטוריה לימודי חובה חלק א'

1 (ע"פ התכנית החדשה)

022116

היסטוריה לימודי חובה חלק ב'

2 (השלמה לרמת 5 יח"ל בלבד)

022209

היסטוריה

3 (השלמה לרמת 5 יח"ל, לנבחני משנה בוגרים בלבד)

022303

היסטוריה

 2 (ע"פ תכנית הלימודים החדשה לתלמידי כיתות י"א)

022218

היסטוריה לעולים חדשים

 

שם המקצוע: היסטוריה (כולל תע"י, לבי"ס דתי)

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

יחידה ו'+ט' (1 יח"ל)

029107

תולדות עם ישראל (לבי"ס דתי)

יחידה י' (1 יח"ל)

029106

תולדות עם ישראל (לבי"ס דתי)

יחידה ו'+ט' (1 יח"ל)

029109

תולדות עם ישראל (לבי"ס דתי) לעולים חדשים

יחידה י' (1 יח"ל)

 

029108

תולדות עם ישראל (לבי"ס דתי) לעולים חדשים

 

שם המקצוע: היסטוריה לבי"ס ערבי

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

ערבית

1

913431

תולדות הערבים והמזרח התיכון

1

911551

היסטוריה – יחידה א'

1

911561

היסטוריה – יחידה ב'

1

911571

היסטוריה – יחידה ג'

1

911581

היסטוריה – יחידה ד'

 

שם המקצוע: היסטוריה לבי"ס דרוזי

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

ערבית

1

025101

היסטוריה

1

025102

היסטוריה

2

501201

היסטוריה

 

שם המקצוע: חינוך גופני

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית / ערבית

3

041301

חינוך גופני

1 (השלמה ל-5 יח"ל)

041101

חינוך גופני

 

שם המקצוע: חקלאות

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית / ערבית

2

046201

חקלאות - תחום בעלי חיים

2

046205

חקלאות - תחום צומח

 

שם המקצוע: ידיעת העם והמדינה (לחינוך החרדי)

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

2

030201

תולדות עם ישראל (לבתי"ס עצמאיים)

 

שם המקצוע: יהדות

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

2 (כחלק מרמת 5 יח"ל)

004201

דינים

3 (כחלק מרמת 5 יח"ל)

004305

מחשבה ומוסר

3

932631

יהדות (לבתי"ס עצמאיים)

 

שם המקצוע: כימיה

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית / ערבית

2 (רק כהשלמה מ-3 ל-5 יח"ל)

037201

כימיה

 

2 (רק כהשלמה מ-3 ל-5 יח"ל)

 

037202

כימיה, לתלמידים הנבחנים בכתב במעבדת חקר ולתלמידים הלומדים חצי יחידת מעבדה

2 (רק כהשלמה מ-3 ל-5 יח"ל)

037203

כימיה, לתלמידים הנבחנים בעל-פה במעבדת חקר

3

037303

כימיה – תכנית ניסוי

 

שם המקצוע: לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1 (יחידת בסיס חובה)

012113

לימודי ארץ ישראל

1 (שאלון חובה לרמת 5 יח"ל)

012114

לימודי ארץ ישראל

1

012115

לימודי ארץ ישראל

 

שם המקצוע: מדעי החברה

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית / ערבית

2

065202

סוציולוגיה (ע"פ התכנית החדשה)

1

065102

סוציולוגיה

2

931491

כלכלה

1

063101

כלכלה

2

069201

פסיכולוגיה

1

069102

פסיכולוגיה

1 (השלמה ל-5 יח"ל לנבחני משנה בלבד)

931177

מתודולוגיה (שיטות מחקר במדעי החברה)

2

931391

מדע המדינה

1

066101

מדע המדינה

 

שם המקצוע: מדעי המחשב

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית / ערבית

2 (השלמה ל-5 יח"ל)

899205

מדעי המחשב ב'

2

899222

מדעי המחשב א'

1

899122

יסודות המחשב

 

שם המקצוע: מדעי הסביבה

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית / ערבית

2

064205

מדעי הסביבה, מושגים ועקרונות

1

064105

מדעי הסביבה, התמחות והעמקה

 

שם המקצוע: מורשת דרוזית

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

ערבית

1

913511

מורשת דרוזית

 

שם המקצוע: מחשבת ישראל (לבי"ס כללי)

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1

039101

מחשבת ישראל (לבי"ס כללי)

 

שם המקצוע: מחשבת ישראל (לבי"ס דתי)

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1

038108

מחשבת ישראל

1 (השלמה לרמת 2 יח"ל)

038106

מחשבת ישראל

 

שם המקצוע: ספרות עברית וכללית (לבי"ס כללי)

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

2

904441

ספרות עברית וכללית (לבי"ס כללי)

2 (השלמה לרמת 5 יח"ל)

008205

ספרות עברית וכללית (לבי"ס כללי)

2

904041

ספרות עברית וכללית (לבי"ס כללי) לעולים חדשים

3 (לנבחני משנה בוגרים בלבד כהשלמה ל-5 יח"ל)

008302

ספרות עברית וכללית (לבי"ס כללי)

 

שם המקצוע: ספרות עברית וכללית (לבי"ס דתי)

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

תיקון לשאלון 9201

1

009111

ספרות (לבי"ס דתי)

1 (השלמה ל-2 יח"ל)

009112

ספרות (לבי"ס דתי)

2 (רק כהשלמה ל-5 יח"ל)

009201

ספרות (לבי"ס דתי), בחינה בע"פ

1

009102

ספרות (לבית דתי), לעולים חדשים

1 (השלמה ל-2 יח"ל)

009103

ספרות (לבי"ס דתי), לעולים חדשים

אין מיקוד

 

904111

ספרות (לבי"ס דתי)

 

שם המקצוע: ספרות עברית וכללית (לחינוך החרדי)

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

2

904081

ספרות (לבתי"ס עצמאיים)

 

שם המקצוע: עברית (לבי"ס ערבי)

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

2

014203

הבנה והבעה ע"פ המתכונת החדשה

2 (רק כהשלמה ל-4

ול-5 יח"ל)

014204

ידע הלשון וספרות א'

1 (רק כהשלמה ל-5 יח"ל)

014105

ספרות ב'

 

שם המקצוע: עברית (לבי"ס דרוזי)

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

3

907531

עברית

1

907541

עברית

 

שם המקצוע: ערבית (לבי"ס עברי)

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1

019102

ערבית

1

019102

ערבית, בחינה בע"פ

2 (השלמה ל-3 יח"ל)

019204

ערבית

2 (השלמה מ-3 ל-5 יח"ל)

019205

ערבית

2 (השלמה מ-3 ל-5 יח"ל)

019205

ערבית, בחינה בע"פ

1

019104

עולם הערבים והאסלאם

1

019105

עולם הערבים והאסלאם

 

שם המקצוע: ערבית (לבי"ס ערבי)

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

ערבית

3

910331

ערבית (לבי"ס ערבי)

1

910141

ערבית (לבי"ס ערבי)

1

910151

ערבית (לבי"ס ערבי)

1

910161

ערבית (לבי"ס ערבי)

 

שם המקצוע: ערבית (לבי"ס דרוזי)

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

ערבית

3

910431

ערבית (לבי"ס דרוזי)

1

910401

ערבית (לבי"ס דרוזי)

 

שם המקצוע: פיזיקה

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית / ערבית

לנבחנים ברמת 5 יח"ל

917521

פיזיקה (חשמל)

לנבחנים ברמת 5 יח"ל

036541

פיזיקה (קרינה וחומר)

לנבחנים ברמת 5 יח"ל

917554

פיזיקה (מעבדת חקר)

לנבחנים ברמת 5 יח"ל (לנבחני משנה בלבד)

917555

פיזיקה (שאלון חקר)

3

036001

פיזיקה

 

שם המקצוע: צרפתית

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

תיקון למיקוד

1

017101

צרפתית

2 (רק כהשלמה לרמת 3 יח"ל)

017201

צרפתית

1 (רק כהשלמה ל-4 יח"ל)

017102

צרפתית

1 (רק כהשלמה ל-5 יח"ל)

017103

צרפתית

 

שם המקצוע: רוסית

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

5

585502

רוסית

3

585301

רוסית

 

שם המקצוע: תורה שבעל-פה (לבי"ס דתי)

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

תיקון לשאלון 5108

1 (לנבחנים ברמת 3 יח"ל)

005203

דינים ומבוא

1 (לנבחנים ברמת 5 יח"ל)

005102

דינים ומבוא

1

005101

משנה א'

1

005103

משנה ב'

1

005108

לקט מצוות

1

005105

דיני אישות ומשפחה

 

שם המקצוע: תורה שבעל-פה (לבי"ס כללי)

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

תיקון לשאלון 7101 הודעה מתאריך 07/04/11

1

007101

תושבע"פ (לבי"ס כללי)

2 (רק כהשלמה ל-3 יח"ל)

007201

תושבע"פ (לבי"ס כללי)

 

שם המקצוע: תאטרון

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

2 (השלמה ל-3 או ל-5 יח"ל)

051201

אמנות התאטרון

 

שם המקצוע: תלמוד (לבי"ס דתי)

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1 (לנבחנים ברמת 5 יח"ל)

006104

דינים בהעמקה ומבוא לתושבע"פ

 

שם המקצוע: תנ"ך (לבי"ס כללי)

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

2 (ע"פ המתכונת החדשה)

001203

תנ"ך (לבי"ס כללי)

1 (ע"פ המתכונת החדשה)

001104

תנ"ך (לבי"ס כללי)

1 (שאלון השלמה לרמת 5 יח"ל על-פי המתכונת החדשה)

001105

תנ"ך (לבי"ס כללי)

יחידת הלימוד החמישית

001102

תנ"ך (לבי"ס כללי), לנבחני משנה בלבד

2

900161

תנ"ך (לבי"ס כללי) לעולים חדשים

 

שם המקצוע: תנ"ך (לבי"ס דתי)

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1

002104

תנ"ך (לבי"ס דתי) ידע ובקיאות

1 (השלמה ל-5 יח"ל בלבד)

002105

תנ"ך (לבי"ס דתי)

1 (השלמה ל-5 יח"ל בלבד)

002106

תנ"ך (לבי"ס דתי)

2 (השלמה ל-5 יח"ל בלבד)

002212

תנ"ך (לבי"ס דתי)

1 (השלמה ל-3 יח"ל בלבד)

002102

תנ"ך (לבי"ס דתי)

1 (השלמה ל-3 יח"ל בלבד)

002103

תנ"ך (לבי"ס דתי)

2

900401

תנ"ך (לבי"ס דתי) לעולים חדשים

1

900411

תנ"ך (לבי"ס דתי) לעולים חדשים

 

שם המקצוע: תנ"ך (לחינוך החרדי)

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

3

900421

תנ"ך (לבתי"ס עצמאיים)

2 (רק כהשלמה ל-5 יח"ל)

003201

תנ"ך (לבתי"ס עצמאיים), א'

2 (רק כהשלמה ל-5 יח"ל)

003202

תנ"ך (לבתי"ס עצמאיים), ב'

 

שם המקצוע: תקשורת

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית / ערבית

תיקון למיקוד-עברית

תיקון למיקוד-ערבית

1

049104

מבוא לתקשורת המונים

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/12/2011