education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
מיקוד חומר הלמידה לבחינות מועד קיץ תש"ע (2010) לנבחנים אינטרנים
 

מבוא בעברית

מבוא בערבית

תוכן העניינים בעברית

תוכן העניינים בערבית

 

שם המקצוע: אזרחות

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1

034103

אזרחות

1

034114

אזרחות

1

913131

אזרחות לעולים חדשים

1

034202

אזרחות לעולים חדשים

עברית

1

034101

אזרחות (לבי"ס עצמאי)

2

034124

אזרחות (לבי"ס עצמאי)

 

שם המקצוע: אזרחות לבי"ס ערבי ולבי"ס דרוזי

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

ערבית

1

024101

אזרחות

1

034114

אזרחות

 

שם המקצוע: אמנות

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

3

934631

תולדות האמנות והבנתה

 

שם המקצוע: אנגלית

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית / ערבית

ע"פ מודל הצבירה: Module A

016102

אנגלית, שאלון א'

ע"פ מודל הצבירה: Module B

016103

אנגלית, שאלון ב'

ע"פ מודל הצבירה: Module C

016104

אנגלית, שאלון ג'

ע"פ מודל הצבירה: Module D

016105

אנגלית, שאלון ד'

ע"פ מודל הצבירה: Module E

016106

אנגלית, שאלון ה'

ע"פ מודל הצבירה: Module F

016107

אנגלית, שאלון ו'

ע"פ מודל הצבירה: Module F

016117

אנגלית, שאלון ו'

Literature

ע"פ מודל הצבירה: Module G

016108

אנגלית, שאלון ז'

ע"פ מודל הצבירה: ברמת 3 יח"ל

016111

אנגלית, בחינה בע"פ

ע"פ מודל הצבירה: ברמת 4-5 יח"ל

016112

אנגלית, בחינה בע"פ

2 יח"ל

016201

אנגלית, מיומנויות התרגום

 

שם המקצוע: ביולוגיה

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית / ערבית

חלק מבחינת 5 יח"ל

043001

ביולוגיה

חלק מבחינת 5 יח"ל

043002

ביולוגיה

חלק מבחינת 5 יח"ל

043003

ביולוגיה

חלק מבחינת 5 יח"ל

043013

ביולוגיה

2 מתוך 3 יח"ל

920601

ביולוגיה

3 (לנבחני משנה בלבד)

920231

ביולוגיה

 

שם המקצוע: גאוגרפיה

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית / ערבית

1

057102

גאוגרפיה (נתי"ב)

2

057203

גאוגרפיה (א"י והמזה"ת)

2

057204

גאוגרפיה (הפיתוח והתכנון המרחבי)

2

057205

גאוגרפיה (כדור הארץ והסביבה)

1

057107

גאוגרפיה (לתלמידים הכותבים עבודת חקר)

 

שם המקצוע: דת האיסלאם

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

ערבית

1

910661

דת האיסלאם

5

074501

דת האיסלאם

 

שם המקצוע: דת נוצרית

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

ערבית

1

027101

דת נוצרית

 

שם המקצוע: הבעה עברית

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

עדכון מיקוד לשאלון 11105

1

905031

חיבור עברי

1

011107

עברית: הבנה, הבעה ולשון, שאלון א'

1

011108

עברית: הבנה, הבעה ולשון, שאלון ב'

1

011108 (מותאם)

עברית: הבנה, הבעה ולשון, שאלון ב'

1

011105

עברית: הבנה, הבעה ולשון, שאלון א' לעו"ח

1

011106

עברית: הבנה, הבעה ולשון שאלון ב' לעו"ח

1

013101

חיבור עברי (לבתי"ס עצמאיים)

1

011113

עברית: שאלון א' (לבתי"ס עצמאיים)

1

011114

עברית: שאלון ב' (לבתי"ס עצמאיים)

 

שם המקצוע: היסטוריה

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1 (ע"פ התכנית החדשה)

022115

היסטוריה לימודי חובה חלק א'

1 (ע"פ התכנית החדשה)

022116

היסטוריה לימודי חובה חלק ב'

1

022105

היסטוריה לימודי חובה חלק א'

1

022106

היסטוריה לימודי חובה חלק ב'

2 (השלמה לרמת 5 יח"ל בלבד)

022209

היסטוריה

3 (השלמה לרמת 5 יח"ל, לנבחני משנה בוגרים בלבד)

022303

היסטוריה

2 (ע"פ תכנית הלימודים הישנה לתלמידי כיתות י"ב)

022208

היסטוריה לעולים חדשים

2 (ע"פ תכנית הלימודים החדשה לתלמידי כיתות י"א)

022218

היסטוריה לעולים חדשים

 

שם המקצוע: היסטוריה (כולל תע"י, לבי"ס דתי)

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

יחידה ו'+ט' (1 יח"ל)

029107

תולדות עם ישראל (לבי"ס דתי)

יחידה י' (1 יח"ל)

029106

 

תולדות עם ישראל (לבי"ס דתי)

יחידה ו'+ט' (1 יח"ל)

029109

תולדות עם ישראל (לבי"ס דתי) לעולים חדשים

יחידה י' (1 יח"ל)

029108

תולדות עם ישראל (לבי"ס דתי) לעולים חדשים

 

שם המקצוע: היסטוריה לבי"ס ערבי

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

ערבית

1

913431

תולדות הערבים והמזרח התיכון

1

911551

היסטוריה - יחידה א'

1

911561

היסטוריה - יחידה ב'

1

911571

היסטוריה - יחידה ג'

1

911581

היסטוריה - יחידה ד'

 

שם המקצוע: היסטוריה לבי"ס דרוזי

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

ערבית

1

025101

היסטוריה לבי"ס דרוזי

1

025102

היסטוריה לבי"ס דרוזי

2

501201

היסטוריה לבי"ס דרוזי

 

שם המקצוע: חינוך גופני

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית / ערבית

3

041301

חינוך גופני

1 (השלמה ל-5 יח"ל)

041101

חינוך גופני

 

שם המקצוע: חקלאות

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית / ערבית

2

046201

חקלאות - תחום בעלי חיים

2

046205

חקלאות - תחום צומח

 

שם המקצוע: ידיעת העם והמדינה (לחינוך החרדי)

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

2

030201

תולדות עם ישראל (לבתי"ס עצמאיים)

 

שם המקצוע: יהדות

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

2 (כחלק מרמת 5 יח"ל)

004201

דינים

3 (כחלק מרמת 5 יח"ל)

004305

מחשבה ומוסר

3

932631

יהדות (לבתי"ס עצמאיים)

 

שם המקצוע: כימיה

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית / ערבית

3

918651

כימיה

2 (רק כהשלמה מ-3 ל-5 יח"ל)

037201

כימיה

2 (רק כהשלמה מ-3 ל-5 יח"ל)

037202

כימיה, לתלמידים הנבחנים בכתב במעבדת חקר

2 (רק כהשלמה מ-3 ל-5 יח"ל)

037203

כימיה, לתלמידים הנבחנים בעל-פה במעבדת חקר

3

037303

כימיה - תכנית ניסוי

 

שם המקצוע: לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1 (יחידת בסיס חובה)

012113

לימודי ארץ ישראל

1 (שאלון חובה לרמת 5 יח"ל)

012114

לימודי ארץ ישראל

1

012115

לימודי ארץ ישראל

 

שם המקצוע: מדעי החברה

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית / ערבית

2

065202

סוציולוגיה

1

065102

סוציולוגיה

2

931491

כלכלה

1

063101

כלכלה

2

069201

פסיכולוגיה

1

069102

פסיכולוגיה

1 (השלמה ל-5 יח"ל לנבחני משנה בלבד)

931177

מתודולוגיה (שיטות מחקר במדעי החברה)

2

931391

מדע המדינה

1

066101

מדע המדינה

 

שם המקצוע: מדעי המחשב

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית / ערבית

2 (השלמה ל-5 יח"ל)

899205

מדעי המחשב ב'

2

899222

מדעי המחשב א'

1

899122

יסודות המחשב

 

שם המקצוע: מדעי הסביבה

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית / ערבית

2

064205

מדעי הסביבה, מושגים ועקרונות

1

064105

מדעי הסביבה, התמחות והעמקה

 

שם המקצוע: מורשת דרוזית

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

ערבית

1

913511

מורשת דרוזית

 

שם המקצוע: מחשבת ישראל (לבי"ס כללי)

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1

039101

מחשבת ישראל (לבי"ס כללי)

 

שם המקצוע: מחשבת ישראל (לבי"ס דתי)

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1

038108

מחשבת ישראל

1 (השלמה לרמת 2 יח"ל)

038106

מחשבת ישראל

 

שם המקצוע: מתמטיקה

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית / ערבית

ע"פ מודל הצבירה

035001

מתמטיקה, שאלון א'

ע"פ מודל הצבירה

035002

מתמטיקה, שאלון ב'

ע"פ מודל הצבירה

035003

מתמטיקה, שאלון ג'

ע"פ מודל הצבירה

035004

מתמטיקה, שאלון ד'

ע"פ מודל הצבירה

035005

מתמטיקה, שאלון ה'

ע"פ מודל הצבירה

035006

מתמטיקה, שאלון ו'

ע"פ מודל הצבירה

035007

מתמטיקה, שאלון ז'

ע"פ מודל הצבירה

035801

מתמטיקה, שאלון ראשון, 3 יח"ל, תכנית ניסוי

ע"פ מודל הצבירה

035802

מתמטיקה, שאלון שני, 3 יח"ל, תכנית ניסוי

ע"פ מודל הצבירה

035803

מתמטיקה, שאלון שלישי, 3 יח"ל, תכנית ניסוי

ע"פ מודל הצבירה

035804

מתמטיקה, שאלון ראשון, 4 יח"ל, תכנית ניסוי

ע"פ מודל הצבירה

035805

מתמטיקה, שאלון שני, 4 יח"ל, תכנית ניסוי

ע"פ מודל הצבירה

035806

מתמטיקה, שאלון ראשון, 5 יח"ל, תכנית ניסוי

ע"פ מודל הצבירה

035807

מתמטיקה, שאלון שני, 5 יח"ל, תכנית ניסוי

 

שם המקצוע: ספרות עברית וכללית (לבי"ס כללי)

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

תיקון למיקוד

2

904441

ספרות עברית וכללית (לבי"ס כללי)

2 (השלמה לרמת 5 יח"ל)

008205

ספרות עברית וכללית (לבי"ס כללי)

2

904041

ספרות עברית וכללית (לבי"ס כללי) לעולים חדשים

3 (לנבחני משנה בוגרים בלבד)

008302

ספרות עברית וכללית (לבי"ס כללי)

 

שם המקצוע: ספרות עברית וכללית (לבי"ס דתי)

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1

009111

ספרות (לבי"ס דתי)

1 (השלמה ל-2 יח"ל)

009112

ספרות (לבי"ס דתי)

2 (רק כהשלמה ל-5 יח"ל)

009201

ספרות (לבי"ס דתי), בחינה בע"פ

1

009102

ספרות (לבית דתי), לעולים חדשים

1 (השלמה ל-2 יח"ל)

009103

ספרות (לבי"ס דתי), לעולים חדשים

אין מיקוד

904111

ספרות (לבי"ס דתי)

 

שם המקצוע: ספרות עברית וכללית (לחינוך החרדי)

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

2

904081

ספרות (לבתי"ס עצמאיים)

 

שם המקצוע: עברית (לבי"ס ערבי)

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

2

014202

דקדוק וספרות ב'

1

014101

ספרות ג'

2

014203

הבנה והבעה ע"פ המתכונת החדשה

2

014204

הבנה והבעה / ניסויי - ידע הלשון וספרות א'

1

014105

הבנה והבעה, ספרות ב'

 

שם המקצוע: עברית (לבי"ס דרוזי)

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

3

907531

עברית

1

907541

עברית

 

שם המקצוע: ערבית (לבי"ס עברי)

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1

019102

ערבית

1

019102

ערבית, בחינה בע"פ

2 (השלמה ל-3 יח"ל)

019204

ערבית

2 (השלמה מ-3 ל-5 יח"ל)

019205

ערבית

1 (השלמה מ-4 ל-5 יח"ל)

019106

ערבית

2 (השלמה מ-3 ל-5 יח"ל)

019205

ערבית, בחינה בע"פ

1 (השלמה מ-4 ל-5 יח"ל)

019106

ערבית, בחינה בע"פ

1

019104

עולם הערבים והאסלאם

1

019105

עולם הערבים והאסלאם

 

שם המקצוע: ערבית (לבי"ס ערבי)

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

ערבית

3

910331

ערבית (לבי"ס ערבי)

1

910141

ערבית (לבי"ס ערבי)

1

910151

ערבית (לבי"ס ערבי)

1

910161

ערבית (לבי"ס ערבי)

 

שם המקצוע: ערבית (לבי"ס דרוזי)

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

ערבית

3

910431

ערבית (לבי"ס דרוזי)

1

910401

ערבית (לבי"ס דרוזי)

 

שם המקצוע: פיזיקה

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית / ערבית

לנבחנים ברמת 5 יח"ל

917521

פיזיקה (חשמל)

לנבחנים ברמת 5 יח"ל

917531

פיזיקה (מכניקה)

לנבחנים ברמת 5 יח"ל

036541

פיזיקה (קרינה וחומר)

לנבחנים ברמת 5 יח"ל

917554

פיזיקה (מעבדת חקר)

לנבחנים ברמת 5 יח"ל (לנבחני משנה בלבד)

917555

פיזיקה (שאלון חקר)

3

036301

פיזיקה

1

036101

פיזיקה

 

שם המקצוע: צרפתית

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1

017101

צרפתית

2 (רק כהשלמה לרמת 3 יח"ל)

017201

צרפתית

1 (רק כהשלמה ל-4 יח"ל)

017102

צרפתית

1 (רק כהשלמה ל-5 יח"ל)

017103

צרפתית

 

שם המקצוע: רוסית

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

5

585502

רוסית

3

585301

רוסית

 

שם המקצוע: תורה שבעל-פה (לבי"ס דתי)

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1 (לנבחנים ברמת 3 יח"ל)

005203

דינים ומבוא

1 (לנבחנים ברמת 5 יח"ל)

005102

דינים ומבוא

1

005101

משנה א'

1

005103

משנה ב'

1

005108

לקט מצוות

1

005105

דיני אישות ומשפחה

 

שם המקצוע: תורה שבעל-פה (לבי"ס כללי)

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1

007101

תושבע"פ (לבי"ס כללי)

2 (רק כהשלמה ל-3 יח"ל)

007201

תושבע"פ (לבי"ס כללי)

 

שם המקצוע: תאטרון

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

2 (השלמה ל-3 או ל-5 יח"ל)

051201

אמנות התאטרון

 

שם המקצוע: תלמוד (לבי"ס דתי)

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

1 (לנבחנים ברמת 5 יח"ל)

006104

דינים בהעמקה ומבוא לתושבע"פ

 

שם המקצוע: תנ"ך (לבי"ס כללי)

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

2 (ע"פ המתכונת החדשה)

001203

תנ"ך (לבי"ס כללי)

1 (ע"פ המתכונת החדשה)

001104

תנ"ך (לבי"ס כללי)

1 (שאלון השלמה לרמת 5 יח"ל על-פי המתכונת החדשה)

001105

תנ"ך (לבי"ס כללי)

יחידת הלימוד החמישית

001102

תנ"ך (לבי"ס כללי), לנבחני משנה בלבד

2

900161

תנ"ך (לבי"ס כללי) לעולים חדשים

 

שם המקצוע: תנ"ך (לבי"ס דתי)

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

עדכון למיקוד לשאלון 2105

1

002104

תנ"ך (לבי"ס דתי) ידע ובקיאות

1

002105

תנ"ך (לבי"ס דתי)

1

002106

תנ"ך (לבי"ס דתי)

2

002212

תנ"ך (לבי"ס דתי)

1

002102

תנ"ך (לבי"ס דתי)

1

002103

תנ"ך (לבי"ס דתי)

2

900401

תנ"ך (לבי"ס דתי) לעולים חדשים

1

900411

תנ"ך (לבי"ס דתי) לעולים חדשים

 

שם המקצוע: תנ"ך (לחינוך החרדי)

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית

3

900421

תנ"ך (לבתי"ס עצמאיים)

2 (רק כהשלמה ל-5 יח"ל)

003201

תנ"ך (לבתי"ס עצמאיים), א'

2 (רק כהשלמה ל-5 יח"ל)

003202

תנ"ך (לבתי"ס עצמאיים), ב'

 

שם המקצוע: תקשורת

מיקוד חומר למידה

יחידות לימוד

סמל שאלון

שם שאלון

עברית / ערבית

1

049104

מבוא לתקשורת המונים

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/12/2011