education - חינוך האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים
 
   
 
 
 
 
 
 
מבחנים למי שלא נבחנו במבחן הקבלה ומבחנים חוזרים
 

מבחנים למי שלא נבחנו במבחן הסינון (מבחן שלב א') ומבחנים למי שנבחנו במבחן הסינון (מבחן שלב א') אך לא הומלצו על ידי בית הספר

תלמידים שמסיבות שונות לא נבחנו במבחן הסינון שהתקיים בבית הספר ותלמידם שנבחנו במבחן הסינון אך לא הומלצו על ידי בית ספר, רשאים להגיש בקשה לזמנם למבחן הקבלה, מבחן שלב ב' (אין בחינה חוזרת של שלב א'). את הבקשה יש להפנות למחנכת הכיתה עד לתאריך 10 בנובמבר בכל שנה.

לידיעתכם:
מבחן הקבלה (שלב ב') נועד לאתר 2% מאוכלוסיית השנתון בעלת היכולות הגבוהות ביותר ולכן הוא קשה הרבה יותר ממבחן שלב הסינון (שלב א'). יש לזכור שתסכול גדול מדי במהלך הבחינה או לאחר קבלת התוצאות  עלול להסב נזק לתלמיד. לאחר שתתייעצו עם בית הספר, במקרה ויוחלט לכלול את שם ילדכם ברשימת המומלצים למבחן שלב ב' - שמו יועבר על ידי בית הספר למכון סאלד יחד עם יתר המומלצים. 

 

 

מבחנים חוזרים למי שלא עברו את מבחן הקבלה (מבחן שלב ב')

תלמידים שלא השיגו את הציון הנדרש במבחן הקבלה (מבחן שלב ב') רשאים לבקש פעם אחת מבחן חוזר. את הבקשה יש להפנות בכתב  לרפרנט המחוזי עד לתאריך ה-11 בדצמבר מידי שנה. אישור בכתב על קבלת הפניה על ידי הרפרנט המחוזי יישלח בדואר תוך שבועיים מקבלתה. פניות שתתקבלנה לאחר ה-11בדצמבר תטופלנה רק לקראת מועד הבחינות המתקיים בשנת הלימודים הבאה. 
הזכאות למבחן חוזר נקבעת עפ"י הקריטריונים הבאים: 

  • הישגי תלמיד  -  אם הישגי התלמיד היו רחוקים עד סטיית תקן אחת מנק' החתך שנקבעה כסף הקבלה לתוכניות המחוננים, התלמיד יהיה זכאי למבחן חוזר.
  •  נסיבות אישיות - מחלה בעת הבחינה, איחור משמעותי לבחינה, נסיבות משפחתיות מיוחדות, המבקש הוא אח תאום לתלמיד שהתקבל לתוכנית, המבקש נבחן באופן אינדיבידואלי על ידי פסיכולוג חינוכי מומחה וקיבל ציון משכל 140 ויותר.
  • חלפו שנתיים ויותר מהמועד שבו נבחן לראשונה

תלמיד שימצא זכאי למבחן חוזר יזומן לבחינה חוזרת שתתקיים לא לפני שחלפה לפחות שנה ממועד הבחינה הראשון . (הבחינות החוזרות נערכות מדי שנה בחודש מרץ).
תלמיד שהישגיו במבחן החוזר יעמדו בקריטריונים הנדרשים לקבלה לתוכנית  יוכל  להצטרף לתוכנית מחוננים בשנת הלימודים שלאחר מועד הבחינה. קבלתו הסופית לתוכנית המחוננים  מותנת מקום פנוי ובראיון אישי.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/11/2015  

עדכוני rss