education - חינוך האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים
 
   
 
 
 
 
 
 
מרכזי מחוננים
 

מסגרת הלימודים

מרכזי מחוננים מאפשרים לתלמידים מחוננים ללמוד במסגרת ייחודית המותאמת לצרכיהם וליכולותיהם. הלימודים מתקיימים יום אחד בשבוע בשעות הבוקר ובשאר ימי השבוע ממשיך התלמיד ללמוד בבית הספר הרגיל. מתקבלים לתכנית תלמידים שעברו את מבחני הקבלה לתוכניות המחוננים בחינוך היסודי. התכניות מתקיימות במרכזים אזוריים או על-אזוריים ברחבי הארץ המקיפים את המגזר היהודי (ממלכתי וממלכתי דתי) ואת המגזר הערבי הבדואי והדרוזי. בחלק מהמרכזים אוכלוסיות מעורבות. סך הכול קיימים 56 מרכזים (להלן הרשימה). 

כל בית ספר בארץ משויך לאחד מהמרכזים האלו ותלמידי בית הספר שאותרו כמחוננים מופנים למרכז שאליו שייך בית הספר.  

תכנית הלימודים נלמדת בדרכי הוראה מגוונות וכוללת תחומי דעת ונושאים שאינם כלולים בתכנית הלימודים הפורמאלית כולל אמנויות, הומניסטיקה, מדעים מדויקים, מדעי החיים ועוד.

האגף למחוננים ומצטיינים מסייע למרכזים לעצב את תכנית הלימודים ומלווה את המרכזים בהיבטים ארגוניים ופדגוגיים.

 

מספר התלמידים בתכנית, המורים המלמדים בה ומיקומה הגיאוגרפי משפיעים על אופייה, ולכן בכל יישוב מקבלת התכנית צביון ייחודי. כיתות הלימוד הקטנות מספקות מענה לצרכים הרגשיים, הקוגניטיביים והחברתיים של כל תלמיד ומאפשרות מפגש בין תלמידים הדומים זה לזה ביכולותיהם הקוגניטיביות ובתחומי העניין שלהם. הלימודים במרכזים נפתחים במהלך החודש הראשון לפתיחת שנת הלימודים אך יתכנו שינויים בהתאם למועדי החגים. במהלך השנה מחויבים המרכזים לקיים  30 מפגשים. הלימודים מתקיימים בשעות הבוקר.

 

קשרי גומלין עם בתי הספר שמהם מגיעים התלמידים

בית הספר שבו לומד התלמיד במהלך השבוע חייב לאפשר לו ללמוד במרכז המחוננים לשחרר אותו לשם כך מיום הלימודים בבית הספר. מנהלי המרכזים מדווחים לפני שנת הלימודים על ימי הפעילות של כל אחת משכבות הגיל ומבקשים ממנהל בתי הספר להתחשב בתלמידים המחוננים ולא לקבוע ביום זה מערכת עמוסה מדי, טיולים ואירועים מיוחדים אחרים של בית הספר.

מנהלי המרכזים מקיימים קשר עם בתי הספר שמהם מגיעים התלמידים ובמידת הצורך מקיימים התייעצות עם הגורמים החינוכיים הפוגשים את התלמיד בשאר ימי השבוע.  

 

דרכי הפעלה

הסעות תלמידים - תלמידים המופנים למרכז מחוננים על אזורי זכאים להיסעים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך ס"ד 10(א). ההסעה היא באחריות מחלקות החינוך של הרשויות המקומיות שאליה משתייך התלמיד ובסיוע אגף היסעים במשרד החינוך. מנהלי המרכזים מקיימים קשר רציף עם הרשות וההורים על מנת לוודא את תקינות הביצוע של מערך ההסעות.

אבטחה – המרכזים פועלים בנושא האבטחה בהתאם להנחיות משרד החינוך וגורמי הביטחון. מנהל המרכז נמצא בקשר שוטף עם הקב"ט של הרשות המקומית בכל נושא הקשור לנושאי הביטחון.

תחזוקה - הלימודים מתקיימים במתקנים השיכים לרשות המקומית, האחראית לאחזקת המתקן ולבטיחותו כמקובל על פי נהלי משרד החינוך.

מלגות  האגף מסייע במלגות לתלמידים נזקקים שידם אינה משגת לשלם את שכר הלימוד הנדרש. מידע נוסף בנושא מלגות.

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/05/2014  

עדכוני rss