education - חינוך חינוך חינם מגיל 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מידע להורים לילדים בגילאי 3-4 על החוק החדש
 

על פי החלטת ממשלת ישראל  מיום 8.1.2012, י"ג בטבת התשע"ב, תספק המדינה חינוך חינם לילדים בגילים 3–4 שילמדו בגני ילדים בציבוריים החל מתחילת שנת הלימודים תשע"ג,  27.8.2012, ט' באלול התשע"ב.

 

הורים לילדים בגילים אלה יהיו פטורים מתשלום שכר לימוד רק בגנים שנמצאים בבעלות רשות מקומית וכן בגנים שבבעלות תאגיד, הפועלים ברישיון כדין מכוח חוק פיקוח (כמו החברה למתנס"ים, ארגוני נשים, ועמותות). גנים אלה יוכרו כחינוך מוכר שאינו רשמי וייכללו במערך גני הילדים שבפיקוח משרד החינוך. בגנים האלה יופעלו תכניות עבודה פדגוגיות על פי קווים מנחים של האגף לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך.

 

יישום החלטת הממשלה לחוק חינוך חינם יהיה הדרגתי, במהלך שלוש שנים, בכפוף לפתרונות בינוי ברשויות השונות. עדיפות תינתן  על פי גילי הילדים, מגיל 4 שנים לגיל 3 שנים.

גנים שבבעלות הרשות המקומית יפעלו בחינם בין השעות:  7:55- 14:00.

בגנים שיוכרו  כגנים ציבוריים בחינוך המוכר שאינו רשמי יהיו שעות הפעילות בחינם:

7:55 – 13:20.

 

כל שירות נוסף שיינתן מעבר לשעות אלה יהיה בתשלום הורים ובאחריות הרשות או התאגיד.

חלק מן הגנים הפרטיים שיבחרו בכך ויעמדו בקריטריונים הנדרשים, יהפכו לגנים ציבוריים   

מוכרים שאינם רשמיים ובגנים אלה לא ייגבה שכר לימוד על שעות הפעילות שהוגדרו לעיל.

הרישום לגני הילדים עפ"י חוק חינוך חובה לשנת הלימודים התשע"ד יחל ביום חמישי א' בשבט התשע"ד, 2 בינואר 2014  ויימשך עד יום רביעי כא' בשבט 22 בינואר 2014.

הנכם מתבקשים לעקוב אחר ההודעות  ולהסדיר את  ההרשמה מבעוד מועד.

 

הורים המעוניינים לרשום את ילדיהם לגנים הפרטיים מתבקשים לברר עם מפעילי הגנים האם הגן ייכלל במסגרת חוק חינוך חינם לגילי  3 - 4, שבו יהיו פטורים מתשלום שכר לימוד בשעות הפעילות שצויינו לעיל.

 

עד להחלת חוק חינוך חינם בשנת הלימודים תשע"ה, יוכלו ההורים המעוניינים בכך לבחור במסגרות פרטיות שלא הוכרו כמסגרות ציבוריות, אך ללא מימון שכר לימוד על ידי  המשרד.

משרד החינוך מפרסם ומעדכן מידע מפורט על ההיערכות להרחבת החלת חוק החינוך על גלאי

3 -4, "חינוך חינם מגיל 3". 

 

לפרטים נוספים ניתן להפנות שאלות לתיבת כתבו לנו.

 

 

 

בברכה,

                                                                       

                                                                        סימה חדד מה-יפית

                                                                        מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי

.

 
 
 
      תאריך עדכון אחרון:  11/12/2013  

עדכוני rss