education - חינוך הערכת עו''ה מינהל עובדי הוראה התמחות וכניסה להוראה פיתוח מקצועי לעו''ה הכשרת עו''ה כוח אדם בהוראה
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת מורים
 
 

הכלי להערכת מורים נבנה במהלך שנת תש"ע ע"י הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה), בשיתוף נציגי מטה משרד החינוך ומחוזותיו ואנשי אקדמיה, ולווה בקבוצות מיקוד רבות עם מפקחים, מנהלים ומורים. הכלי מבוסס גם על כלים אחרים הקיימים בארץ ובעולם, ונבנה כך שישקף את המורכבות בעבודתו של המורה, ויאפשר שפה משותפת בין כלל הגורמים במשרד החינוך (מפקחים, מנהלים, מורים, אנשי מטה) בהתייחס לביצועי המורה. הכלי, המורכב מארבעה מדדי-על מרכזיים, הוביל להסכמה כלל מערכתית על כך שארבעת מדדים אלו (על מדדי המשנה שלהם) מהווים מענה אחיד ומובנה לשאלה "מהי הוראה טובה"?

שני הכלים כוללים תיאורים התנהגותיים של המוערכים בכל אחד מארבעת מדדי-העל, ברמות ביצוע שונות, המבטאות סולם התפתחות מקצועית. הערכת המוערך נקבעת על פי רמת הביצוע שלו/ה בכל אחד מהמרכיבים המפורטים בכלי, תחת כל אחד ממדדי-על אלו.  במקביל, מבצע כל מוערך הערכה עצמית על בסיס אותם מדדי הצלחה. ככאלה, משמשים הכלים להערכת מורים ומנהלים כמנוף להתפתחות המקצועית של כלל עובדי ההוראה, ומאפשרים לזהות צרכים ברמת הפרט, בית הספר והמערכת כולה.

כדי לקבוע את הדירוג של המוערך  על פני המחוון נדרשות עדויות מבוססות. במרכזן של העדויות התומכות בהערכת עבודת המורים עומדות התצפיות בשיעורים, אליהן מתווספות ראיות נוספות המעידות על היבטים שונים בעבודת המורה. לצורך כך, פותחה ערכת עזר לתצפית וכן רשימה של ראיות תומכות לכל מדד.

 

 כלי להערכת מורים

 כלי להערכת מורים - בשפה הערבית

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  31/10/2014    

עדכוני rss