education - חינוך הכשרת עו''ה מינהל עובדי הוראה התמחות וכניסה להוראה פיתוח מקצועי לעו''ה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   

 
   
 
 
 
 
 
 
דמות הבוגר במכללות להכשרת מורים בהתאם לתכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21
חוזר מחודש חשוון, תשע"ג; אוקטובר 2012
 

במסמך המלא הרצ"ב תמצאו פירוט על:

 

1.      הרציונל

 

2.      היבטי היעדים של מערכת הכשרת המורים בתחום התקשוב:

א.      ההיבט הטכנולוגי - אוריינות תקשוב

ב.   ההיבט האקדמי: תיאוריות למידה והוראה והשפעתן על עיצוב סביבות למידה ממוחשבות

ג.       ההיבט הפדגוגי: תכנון וארגון תהליכי הוראה, למידה והערכה בסביה מתוקשבת

ד.      טיפוח הרגלי למידה המתאימים לסביבת הכיתה ולרשתות תקשוב

ה.      ההיבט הערכי: טיפוח ערכים המתאימים לסביבת הכיתה ולרשתות התקשורת

 

3.      תוצאות ברמת הסטודנטים בתחומים של:

א.      שימוש בכלי תקשוב

ב.      אוריינות מידע

ג.       תקשורת, שיתוף ועבודת צוות

ד.      לומד עצמאי

ה.      הניעה ללמד

ו.        גמישות ועדכניות

ז.       אתיקה ומוגנות ברשת

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  09/02/2017  

עדכוני rss