education - חינוך הכשרת עו''ה מינהל עובדי הוראה התמחות וכניסה להוראה פיתוח מקצועי לעו''ה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   

 
   
 
 
 
 
 
 
אודות האגף להכשרת עובדי הוראה
 

האגף להכשרת עובדי הוראה אחראי על מערכת ההכשרה להוראה, הן האקדמית והן הרגילה, לכל מגזרי החינוך ולכל שכבות הגיל, במגוון גדול של מקצועות הוראה, התמחויות חינוכיות ומקצועות תומכי חינוך.

 

כתובת האגף:

רח' דבורה הנביאה 2, בנין לב-רם, ירושלים 91911, קומה 4

טל: 02-5603670, פקס: 02-5603665

בעלי תפקידים באגף:

מנהל האגף  – נח גרינפלד.
סגן מנהל האגף להכשרת עובדי הוראה – אבי שושן
ממונה דרגות קידום לסגל המכללות – ברוך אלון.

מפקחים, נציגי הגף להכשרת עובדי הוראה במכללות להכשרת מורים – דוד בוסקילה,

ד"ר כמאל חואלד, פרופ' דיצה משכית, לאה ריימן, חנה שטיינברג, ד"ר אורנה שץ-אופנהיימר

 

האגף מבצע את המדיניות הכללית של הכשרת עובדי הוראה וחינוך בישראל לפי ההנחיות של הנהלת משרד החינוך במכללות לחינוך שהן מוסדות ייעודיים להכשרת מורים שהוקמו לשם כך ובבתי ספר להכשרת מורים באוניברסיטאות, בהתאם לצורכי מערכת החינוך למגזריה, דרגיה וגווניה.

 

האגף מתקצב ומפקח על המכללות האקדמיות להכשרת עובדי הוראה – מוסדות אקדמיים למגזר הממלכתי, הממלכתי-דתי והלא יהודי, המעניקים תואר ראשון  B.Ed, וחלקם גם תואר שני M.Ed ו- M.Tech., וכן על המוסדות למגזר החרדי.

 

תכניות הלימודים האקדמיות של המכללות נבנות על פי הדגם המנחה שאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, נבדקות ע"י האגף להכשרת עובדי הוראה והמועצה להשכלה גבוהה ומאושרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה. הלימודים כוללים לימודי חינוך והוראה, לימודי מקצועות ההתמחות והתנסות בהוראה וכן לימודי עזר והעשרה. הם נלמדים במשולב במשך ארבע שנות הכשרה, שבסיומן זוכה הבוגר לתואר ראשון בהוראה ותעודת הוראה.

במסגרת בתכנית להסבת אקדמאים להוראה מכשירות המכללות אנשים בעלי תואר ראשון ממוסדות אקדמיים אחרים ומקנות להם תעודת הוראה בתחומי הדעת הרלבנטיים.

 

המבנה האקדמי של המכללות, ניהולן, מוסדותיהן האקדמיים, הדרישות לגבי הרכב הסגל וכן הפעילות בנושאים האקדמיים נעשים אף הם על פי הנחיות המועצה להשכלה גבוהה.

 

משרד החינוך משמש לגבי המכללות להכשרת עובדי הוראה כגוף התכנון, התיקצוב והבקרה (ות"ת) והוא מעניק את תעודות ההוראה והרישוי. לגבי מכללות שעברו כבר לות"ת, משרד החינוך משמש רק כגוף בקרה.

הזיקה הישירה מאפשרת:

  • להיענות בגמישות ובמהירות לצרכים המשתנים של השדה בתחום תכניות הלימודים ואסטרטגיית ההוראה.
  • להבטיח את כמות המתכשרים להוראה, לווסת ולנתב אותם למסלולים ולהתמחויות לפי צורכי המערכת.
  • לקיים זיקת גומלין הדוקה בין בתי הספר לבין המוסדות להכשרת עובדי הוראה בנושאים מגוונים.

 

מעבר להכשרת המורים הפרופסיונאלית, המכללות להכשרת מורים לוקחות על עצמן פיתוח מורים בפועל,מחויבויות בתחום החברתי-קהילתי והן גם מהוות מרכזים קהילתיים מקצועיים-חינוכיים.

 

על כל מורה בשנת עבודתו הראשונה חלה חובת התמחות בהוראה (סטאז') – ליווי על ידי מורה חונך מבית הספר, השתתפות בסדנאות תמיכה במכללה, הערכה מעצבת ומסכמת ומיון לצורך קבלת רישוי עיסוק בהוראה.

 

במכללות להכשרת עובדי הוראה קיימת תוכנית לימודים ייחודית למצוינים להוראה ולמנהיגים חינוכיים, בריכוזה של ד"ר ורדית מקלר-פיק. פרחי הוראה אלו מוכשרים בדרכים ייחודיות ובתכנית מקוצרת – 3 שנים לתואר אקדמי ותעודת הוראה במקום 4 שנים -  וזכאים לפטור משכר לימוד. השנה הרביעית מוקדשת לסטאז'. לפרטים נוספים עברו לאתר התכנית.

 

מינהל הלומדים ומינהל הסגל באים לידי ביטוי במסמכים שהאגף להכשרת עובדי הוראה מוציא למערכת המוסדות.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/01/2018  

עדכוני rss